VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 9.5.2006

Makale : Adnan AKSAKAL - SMMM

KAR DAĞITIMI STOPAJINDA UYGULAMA

Kurumlar açısından, içinde bulunduğumuz günlerin kar dağıtım dönemi olması nedeniyle kar dağıtımı sırasında yapılacak stopaj uygulamalarına aşağıda yer verilmiştir.

Öncelikle, dağıtılan karların hangi yıl kazançlarından yapıldığı stopaj açısından önem arz ettiği gözden kaçırılmamalıdır.

1-Kar Dağıtımında Stopaj Uygulamasında Son Durum (2003 yılı ve Sonrası Yıllarda Elde Edilecek Karların Dağıtımıyla İlgili Olarak):
4842 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinde yapılan düzenleme ile , gelir vergisi tevkifatı açısından kurumların istisna kazançları ile normal kazançları ayrımına son verilerek istisna olsun olmasın tevkifat karın dağıtılması aşamasına bırakılmış, ayrıca halka açık şirket ile halka açık olmayan şirketten elde edilen kar payı ayırımı da kaldırılmak suretiyle, her iki tür şirket tarafından dağıtılan kar paylarının aynı oranda vergilendirilmesi öngörülmüştür.

Buna göre tam mükellef kurumlar tarafından;
- Tam mükellef gerçek kişilere,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,
- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara,
- Dar mükellef gerçek kişilere,
- Dar mükellef kurumlara,
- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere, dağıtılan, kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.
Ancak, tam mükellef kurumlarca;
- Tam mükellef kurumlara,
- Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurumlara, dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak, bu
şekilde kar payı elde eden tam mükellef kurumun söz konusu kar paylarını yukarıda sayılan gerçek veya tüzel kişilere dağıtması aşamasında, dağıtılan kısım üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Diğer yandan, tam mükellef kurumlarca karın dağıtılmayıp şirket sermayesine eklenmesine karar verilmesi halinde, karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmadığından, sermayeye ilave edilen bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

2- 2003 Yılı Öncesine Ait Karların Dağıtımındaki Farklılık:

Kar dağıtımı konusundaki genel uygulama yukarıdaki gibi olmakla beraber 2003 yılı öncesi karlarının dağıtımıyla ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 ve 62'nci maddelerinde bir geçiş uygulaması belirlenmiştir. Stopaj uygulaması konusunda dağıtılacak karın hangi yıllarda sağlandığı önem arz etmektedir.

Buna göre kurumların,
-31/12/1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dağıtımı halinde stopaj yapılmayacaktır.
-1999,2000,2001 ve 2002 yıllarında elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının dağıtımında stopaj yapılmayacaktır. Buna göre dağıtılan kar 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve Kurumlar Vergisi Kanunu veya özel Kanunları uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilen kazanca ilişkin ise (serbest bölge kazancı, teknoloji geliştirme bölge kazancı, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazanç, Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 24 ve Geçici 28 inci maddelerinde düzenlenen istisna kazançlar gibi) dağıtılan karın bu kazançlara isabet eden kısmı
üzerinden dağıtım sırasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Ancak, 2003 ve müteakip yıllardaki hesap dönemlerinde elde edilen söz konusu istisna kazançların dağıtılması halinde, dağıtılan bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi uyarınca, kar dağıtımına bağlı tevkifatın yapılması gerekecektir.

-1999,2000,2001 ve 2002 yıllarında elde edilen, kurumlar vergisine tabi tutulmuş kazançlarının dağıtımında % 10 oranında stopaj yapılacaktır.

-Kurumların 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatları üzerine düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamında anılan tarihten itibaren yapacakları yatırım harcamalarından kaynaklanan yatırım indirimi istisnası ile daha önce gerçekleştirdikleri yatırım harcamaları üzerinden hesaplanıp kazanç yetersizliği sebebiyle sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yararlanmış kazançlardan da Geçici 61'nci madde uyarınca % 19,8 oranında stopaj yapılacak olup, bunların dağıtımı sırasında ayrıca stopaj yapılmayacaktır.

3-Tevkifat oranı:
Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, bu Kanunun yayım tarihi olan 24/04/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesindeki yetkiye istinaden yayımlanan ve 24/04/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 03/05/2003 tarihli ve 2003/5590 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile kar dağıtımına ilişkin tevkifat oranı % 10 olarak belirlenmiştir.


 

 
 Tarih : 9.5.2006   (Bu yorum  toplam 5863 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com