VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 22.3.2006

Makale : Hasan TOPAL SMMM

98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle İlgili Açıklamalar.

Maliye Bakanlığı 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98 seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki “Esnaf ve Sanatkarlar Odası Tarafından Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defterlerinin Tutulması Karşılığında Alınan Ücretler” ve “Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamındaki Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması”na ilişkin çeşitli düzenlemelerde bulunmuş ve 2005 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırını belirlemiştir. Buna göre;

1. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Tarafından Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defterlerinin Tutulması Karşılığında Alınan Ücretler Katma Değer Vergisinden İstisna Tutulacaktır.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgelerin kayıtlarının, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarını tutma görevi verildiğinden, KDV Kanununun 17/2-e maddesi uyarınca, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği sözü edilen odalar tarafından yapılan bu hizmet karşılığında alınan bedeller Katma Değer Vergisinden istisna tutulacaktır.

 2. Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamındaki Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin Bazı Açıklamalar.

Bilindiği üzere; dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre işlem yapılmaktadır.

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimi uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ihracatın usulüne uygun olarak yapıldığının tevsiki ile terkin ve nakden ya da mahsuben iade işlemlerini YMM tasdik raporuna bağlamıştır. Ancak Tebliğde, tecil edilemeyen verginin “indirim hesaplarına” alınıp alınamayacağına ilişkin açık bir ifade yer almamıştır.
KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslim uygulamasının beyannamede gösterilmesine ilişkin açıklamalara 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer verilmiş olup bu Genel Tebliğin (D) bölümünde; KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, iade yerine indirim yoluyla telafi edilebileceği, bu tercihi yapan mükelleflerin, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “indirim” satırlarına dahil edebileceği, ancak bu hususun vergi dairesine bildirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Bu durum, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim yapan mükelleflerin, 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamaya uygun olarak, tecil edilemediği için iadesi gereken katma değer vergisi tutarını ihracatın gerçekleşmesinden sonra, ancak YMM tasdik raporunun ibrazından önce indirim hesaplarına alabilecekleri yorumlarına yol açmış ve alıcılar tarafından düzenlettirilecek YMM tasdik raporunun ibrazı beklenmeden, ihracatın gerçekleştiği dönemde indirim konusu yapıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapılan teslimler için geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde hareket edilmesi Maliye Bakanlığı’nca uygun görülmüştür.
- KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade tutarının, ihracatın belge sahibi tarafından gerçekleştirildiği dönemde veya bu dönemden sonra indirim konusu yapılmış olması,
- 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre düzenlenecek YMM tasdik raporunun süresi içinde ibraz edilmiş olması,
- İndirim hesaplarına alınan KDV tutarının bu rapordaki bilgilere uygun olması halinde, ihracatın gerçekleşmesinden sonra YMM tasdik raporunun ibrazı beklenmeden indirim konusu yapılan iade tutarları için 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünün 4 ve 5 inci paragraflarındaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. (Tebliğde atıf yapılan beyanname satırlarının yeni beyannamelerdeki karşılıklarının esas alınacağı tabiidir.)

Öte yandan, bu tebliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 17 Mart 2006 tarihinden sonra Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapılan teslimlerle ilgili tecil edilemeyen KDV tutarlarının ise YMM tasdik raporu ibraz edilmeden indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmamaktadır.

3. 2005 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 10.000 YTL Olarak Uygulanacaktır.

İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için 2004 yılında geçerli olan 9.100,00 YTL tutarındaki iade talep sınırı, 2002/3606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2005 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (%9.8) artırılarak 2005 yılı için 10.000,00 YTL olarak uygulanacaktır.

 

 
 Tarih : 22.3.2006   (Bu yorum  toplam 4835 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com