VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 10.6.2009

Makale : Mehmet Ali USLU

YENİ TEŞVİK PAKETİ HAKKINDA

4 Haziran tarihinde, henüz yürürlüğe girmeyen “Yeni Teşvik Paketi” hakkında yapılan açıklamalarla yatırımlar için öngörülen teşvikler hakkında genel bir bilgi verilmiştir.

Yapılan bu açıklamalar izleyen dönemde yapılacak yatırımların özendirilmesi konusunda öngörülen teşvikleri tanıtmaktan öte “henüz” bir anlam taşımıyor.
Çünkü tanıtılan bu yatırım teşviklerinin uygulanabilir olması için bir takım düzenlemelerin yapılması ve yürürlüğe sokulması gerekiyor.

Teşvik konusunda yapılan bazı özet açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1- Tesviklerin Yürürlüğe Girmesi İçin Gerekli Süreç

Yürürlükteki 2006/10921 Sayılı BKK ve buna bağlı yayınlanmış olan uygulama tebliği ile
düzenlenmiş olan teşvik mevzuatında,
a) Gümrük Vergisi muafiyeti,
b) Katma Değer Vergisi istisnası,
c) Faiz desteği
başlıklarıyla sağlanan teşvikler halen yürürlükte.
Başbakan tarafından yapılan sunumdan bu konudaki mevzuatın yenileneceği ve geliştirileceği anlaşılıyor. Bunun içinde aynı yukarıda bahsettiğimiz gibi bir Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliğinin yayınlanması gerekiyor. (Ancak Başbakan açıklamasında bu teşvikler için başvuru süresinin 31.12.2009 a kadar olabileceğini söylemişti. Bu durumda oldukça hızlı davranılması gerekiyor)
Ayrıca “indirimli kurumlar vergisi” olarak adlandırılan teşvik konusunda Maliye Bakanlığı tarafından da yapılması gereken bazı düzenlemeler var. Aslında bu teşvik dayanağını 28 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5838 Sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesindeki düzenlemeden alıyor. Kanun yürürlüğe gireli 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen getirilen uygulamanın esasları konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Oysa yeni getirilen bu uygulamanın açıklama gerektirir pek fazla yönü bulunuyordu. Bu düzenlemelerinde yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmalar kapsamında yapılacağı anlaşılıyor.

2- Yeni Tesvik Paketinin Unsurları:
Yeni teşvik paketinin yatırımlara yönelik bölümü “genel teşvik unsurları” ve “bölgesel teşvik
unsurları” olarak ayrı teşvik tedbirlerini öngörüyor.
Genel teşvik unsurları
-KDV istisnası ve
-Gümrük vergisi muafiyeti
olmak üzere iki kalemden oluşuyor. Bu teşvikler halen uygulanmakta olan teşvik mevzuatında
da var.
KDV istisnası teşvik belgesi kapsamında alınacak gerek yerli gerek ithal makine ve teçhizatın
katma değer vergisi ödenmeksizin alınabilmesini sağlıyor. Gümrük vergi muafiyeti ile de teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithalinin gümrük vergisi ödemeksizin yapılması sağlanıyordu.
Yeni pakette ise
-İndirimli kurumlar (ya da gelir) vergisi,
-Yatırım kredileri ile ilgili faiz desteği,
-Yatırım yeri tahsisi
-Tekstil tesislerinde taşınma desteği
Gibi sektörler itibarıyla farklı uygulanacak teşvik tedbirleri de var. (Bunlardan faiz desteği yine hali hazırda geçerli teşvik uygulamasında da vardı) Bu pakette ayrıca on iki sektörde yapılacak “büyük yatırımlar” a özel teşvikler öngörülüyor Teşvik uygulaması açısından bölgesel farklılıklar da öngörülmüş. Türkiye teşvik uygulaması bakımından 4 ayrı bölgeye ayrılıp teşviklerin bölgeler itibarıyla farklı oranlarda uygulanması öngörülüyor.
Ayrıca bu teşvik paketi istihdama yönelik olarak “sigorta primi işveren desteği” teşviğini de
içeriyor.

3- Tesvikler Hakkında Özet Bilgiler:
KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinden yukarıda bahsetmiştik. Diğer teşvik tedbirleri ile ilgili özet açıklamalar ise aşağıda (gümrük vergisi muafiyetinin kapsamı da yeni uygulamada değişebilir):
3-a) İndirimli Kurumlar Vergisi:
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi İndirimli kurumlar vergisi Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 Sayılı Kanunla eklenen 32/A maddesi çerçevesinde yürütülecek. Buna göre her bir il grubu için yatırıma katkı oranı ve yatırıma katkı tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek, yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak. Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların hazine tarafından karşılanacak tutarı ifade etmektedir.
Bölgeler itibariyle belirlenen yatırıma katkı oranları ve uygulanacak kurumlar vergisi oranları
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


                        Bölgesel ve Sektörel                             Büyük Proje Yatırımları
Bölgeler        Yatırıma Katkı    Uygulanacak              KVYatırıma Katkı   Uygulanacak KV
                        Oranı              Oranı                           Oranı                 Oranı
1                        20                 10                               30                     10
2                        30                  8                                40                      8
3                        40                  4                                50                      4
4                        60                  2                                70                       2

Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyette bulunan kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Kanun kapsamında yapılan yatırımlar, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar bu teşvikten yararlanamıyor

3-b) Faiz desteği:
Faiz desteğinin de geçerli teşvik mevzuatımızda düzenlenmiş ve uygulana gelmekte olan bir teşvik tedbiri olduğunu söylemiştik. Yeni pakette yine bölgelere göre farklılıklar getiriliyor. Yeni dönemde uygulanması öngörülen faiz desteği oranları açıklanmış olup, bu oranlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:                   Bölgesel ve Sektörel (Puan)                     Büyük Proje Yatırımları (Puan)
Bölgeler        TL Kredisi         Döviz Kredisi                      TL Kredisi         Döviz Kredisi
1                      -                      -                                    -                     -
2                      -                      -                                    -                     -
3                     3                      1                                     -                     -
4                     5                       2                                    -                     -

3-c) Yatırım Yeri Tahsisi:
Yeni teşvik paketinde büyük proje yatırımlarıyla, bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edileceği belirtilmektedir. Bu uygulamanın detayları da yapılacak düzenlemeler sonrasında ortaya çıkacaktır

3-d) Sigorta Primi İsveren Hissesi Desteği
Halen belli esaslarda yürüyen bu desteğin genişletileceği anlaşılmaktadır. Yeni sistemde belirli bir süre için sigorta primi işveren hissesinin tamamının, asgari ücret üzerinden hesaplanan prim tutarıyla sınırlı olarak, Hazine tarafından karşılanacaktır.
Bölgeler itibariyle desteğin uygulanacağı süreler bölgeler itibariyle aşağıdaki tabloda görülüyor:

Bölgeler               Bölgesel ve Sektörel                     Büyük Proje Yatırımları
1                             2 yıl                                              2 yıl
2                             3 yıl                                              3 yıl
3                             5 yıl                                              5 yıl
4                             7 yıl                                              7 yıl


3-e)Tekstil Tesislerinde Tasınma Desteği
Öngörülen bu teşvik uyarınca, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan, asgari 50 kişilik istihdam sağlayan ve 31.12.2010 tarihine kadar 1 ve 2. bölgelerden 3 ve 4. bölgelere taşınacak tesislere ilave destekler sağlanacak teşvikler açıklanmıştır.
Buna göre
- 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 uygulanacak
- 5 yıl süreyle, mevcut istihdam da dahil olmak üzere bu tesislere taşındıkları bölgede uygulanan sigorta primi işveren payı desteği sağlanacak
- Nakliye giderleri Hazinece karşılanacaktır.

4- Tesvik Uygulamasında Bölgeler:
Oluşturulan dört bölge bu bölgedeki iller şöyledir:
I. Bölge:
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova,
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
II. Bölge
Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale
(Bozcaada, Gökçeada hariç)
III. Bölge
Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Konya, Karaman, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya.
IV. Bölge:
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli,
Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Çanakkale'nin
Bozcada ve Gökçeada ilçeleri.
-1. Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine  malat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar,
- 2. Bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler (ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri
vb kağıt, gıda ve içecek imalatı),
- 3. ve 4. Bölgeleri oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat
sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra
turizm, sağlık ve eğitim yatırımları teşvik edilecek
5- Büyük Proje Yatırımlar:
Yeni teşvik mevzuatında büyük proje yatırımları olarak tanımlanan yatırımlar ise şunlar:
1- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı.
''Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı'' için asgari 1 milyar lira tutarındaki yatırımlar.
''Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı'' için asgari 300 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
2- Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı.
- Asgari 1 milyar lira tutarındaki yatırımlar.
3- Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri.
4- Motorlu kara taşıtları imalatı.
- Asgari 250 milyon lira tutarındaki otomotiv yatırımları.
5- Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı.
- Asgari 50 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
6- Liman ve liman hizmetleri.
- Asgari 250 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
7- Elektronik sanayi yatırımları.
- Asgari 1 milyar lira tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar.
- Asgari 150 milyon lira tutarındaki modül panel üretimi yatırımları.
- Lazer TV, üç boyutlu TV'ler ve OLED TV ve benzeri TV üretimine yönelik yatırımlar.
- Asgari 50 milyon lira tutarındaki diğer elektronik sektörü (bilgi ve iletişim cihazları dahil)
yatırımları.
8- Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı.
- Asgari 50 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
9- İlaç imalatı.
- Asgari 100 milyon lira ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.
10- Hava ve uzay taşıtları imalatı.
- Komple yeni veya asgari 50 milyon lira tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye
yönelik yatırımlar.
11- Makine imalatı yatırımları
- 50 milyon lira üzeri yatırımlar.
12- Madencilik yatırımları.
- Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç).
IV/c Grubu Metalik Madenler:
Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Pirit, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil),

 
 Tarih : 10.6.2009   (Bu yorum  toplam 4451 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com