VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 2.1.2009

Makale : Ali COŞKUN YMM

Menkul Kıymetlerin Değerlemeye Tabi Tutulması Hakkında

31.12.2008 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu’nun 31 Aralık 1998 tarihinden itibaren yürürlükte olan, menkul kıymetlerin değerlenmesine ilişkin 279’uncu maddesi ve mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin 6 Şubat 2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği de dikkate alınarak 30.09.2008 tarihi itibariyle GEÇİCİ VERGİYE ve KURUMLAR VERGİSİNE TABİ KAZANCIN belirlenmesi için yapılması gereken işlemlere aşağıda yer verilmiştir.

V.U.K. 279’uncu madde ve 67 Sıra Nolu KVK Tebliği uyarınca hisse senetleri ile portföyünün en az % 51’i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri dışında kalan menkul kıymetlerin borsa rayici ile değerlenmesi gerekmektedir.

Buna göre;

- Borsa rayici yoksa veya

- Borsa rayicinin muvazaalı olarak oluştuğu anlaşılırsa,

Borsa rayici yerine menkul kıymetin maliyet bedeline değerleme gününe kadar oluşan gelir tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak tutar esas alınacaktır.

Aynı Kanunun 263’üncü maddesinde borsa rayicinin oluşumunda normal temevvüçler (dalgalanma) dışında bariz kararsızlıklar görülen hallerde değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici borsa rayici olarak esas aldırmaya Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Buna göre Maliye Bakanlığı'nca aksi yönde bir düzenleme yapılmadığı sürece borsada son muamele gününde oluşan rayiç esas alınmak suretiyle değerleme yapılacaktır. Ancak daha sonra yapılacak vergi incelemeleri ile borsada oluşturulan rayicin muvazaalı olduğu anlaşılırsa Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli tarhiyatların yapılması durumu söz konusudur.

Kurumların 31.12.2008 tarihi itibariyle vergi mevzuatında yer alan değerleme esaslarından farklı esaslara göre değerleme yapmaları durumunda, vergi matrahının belirlenmesi amacıyla aşağıdaki yer verilen açıklamalar dahilinde vergi hesabında gerekli düzeltmelerin yapılması zorunludur.

Vergiye tabi matrah açısından değerlemeler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Hisse Senetleri

Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesine göre, hisse senetleri ile portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeli ile değerlenmelidir.

Söz konusu menkul kıymetler ile ilgili olarak değer düşüklüğü karşılığı ayrılması durumunda söz konusu karşılık kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına ilave edilecek, değer artış gelirleri hesaplanması durumunda da bu tutarlar vergi hesabında indirim konusu yapılacaktır.

Bu durumda 31.12.2008 tarihi itibariyle, 01.01.2005 tarihinden sonra alınan hisse senetlerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesine göre alış bedeli ile, 01.01.2005 tarihinden önce alınan hisse senetlerinin ise Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesine göre yapılan belirlemeler doğrultusunda 31.12.2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş değerleriyle muhasebe kayıtlarında yer almaları gerekmektedir.

2. Hazine Bonosu-Devlet Tahvili

Kurumlar 31.12.2008 tarihi itibarı ile aktiflerinde bulundurdukları hazine bonosu ve devlet tahvillerini 31.12.2008 tarihinde borsada meydana gelen işlemlerin ortalama değeri ile değerleyeceklerdir.

31.12.2008 tarihinde borsada işlem görmeyen hazine bonosu devlet tahvilleri (eurobondlar dahil) için ise alış değeri ile itfa değeri arasındaki faizin 31.12.2008 tarihine kadar işlemiş kısmını vergi hesabında gelir olarak dikkate almak gerekmektedir.

Diğer taraftan 31.12.2008 tarihinde borsada işlem görmeyen eurobondların ve döviz cinsinden ihraç edilmiş iç borçlanma senetlerinin döviz cinsinden kayıtlara giren alım bedellerinin kur değerlemelerinin yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Portföyünde % 51’den az hisse senedi bulunduran yatırım fonlarının şirketlerce iktisap edilen katılma belgeleri 31.12.2008 tarihinde açıklanan değerleri ile değerlemeye tabi tutulacaktır.

31.12.2008 tarihinde IMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri (döviz cinsinden ihraç olunan (F) tanımlı kamu kağıtları dahil) ile bunların değerlemeye esas fiyatlarına aşağıda yer verilmiştir. 31.12.2008 tarihinde aktiflerinde aşağıdaki kamu kağıtlarını bulunduran şirketlerin değerlemelerini kurumlar vergisi matrahı açısından aşağıdaki fiyatlarla yapmaları, söz konusu kağıtları 31.12.2008 itibariyle başka esaslara göre değerlemiş olan kurumların ise bu fiyatlara göre vergi matrahını düzeltmeleri gerekmektedir.

Valör

Hazine Bonosu ve Tahvillerin Tanımı

Ağırlıklı Ortalama
 Fiyat

31.12.2008

TRB140109T12

99,409

31.12.2008

TRT040209T13

98,503

31.12.2008

TRB180209T17

97,923

31.12.2008

TRB110309T13

97,082

31.12.2008

TRT080409T17

95,916

31.12.2008

TRT060509T18

94,810

31.12.2008

TRB240609T15

92,847

31.12.2008

TRT150709T15

92,031

31.12.2008

TRT050809T16

91,202

31.12.2008

TRT071009T51

88,810

31.12.2008

TRT181109T16

87,349

31.12.2008

TRT130110T10

85,409

31.12.2008

TRT100210T12

104,775

31.12.2008

TRT170210T15

110,328

31.12.2008

TRT140410T16

82,139

31.12.2008

TRT230610T13

79,855

31.12.2008

TRT180810T18

110,907

31.12.2008

TRT120111T10

111,642

31.12.2008

TRT190111T13

101,844

31.12.2008

TRT070911T19

109,891

31.12.2008

TRT150212T15

113,010

31.12.2008

TRT070312T14

103,423

31.12.2008

TRT260912T15

96,371

31.12.2008

TRT030413T16

106,402

31.12.2008

TRT260613T17

103,200

31.12.2008

TRT140813T19

102,127

31.12.2008

TRT280813T13

103,231

31.12.2008

TRT201113T16

105,300

31.12.2008

TRT260214T10

110,391

31.12.2008

TRSTPFC31015

106,410

31.12.2008

TRSKCTF91010

108,525

 
 Tarih : 2.1.2009   (Bu yorum  toplam 4702 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com