VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 28.8.2008

Makale : Mehmet Ali USLU

MALİ VE FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZ TEKNİKLERİ - I -

Başlamadan…

 

Mali ve finansal tabloların analizi giderek artan bir önem üstlenmektedir. Bu konu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirme çalışması web sitemizde iki bölüm halinde yayınlanacaktır.

 

Birinci bölümde; Mali ve Finansal Tablo Analizinin firmalar için ifade ettiği değer ve gereklilik açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, dört ana grupta toplanan analiz konularının alt başlıkları ve analiz formül değerleri ile birlikte yorumlama notları verilecektir.

 

İlgilenenlere yararlı olması dileklerimizle.

 

 

 

 

 

 

Giriş

 

Günümüzde ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesinin iki somut koşulu vardır. Birincisi  ticari sezgilerin kaydettiği isabet, diğeri de sözkonusu  faaliyete ilişkin ticari gerçeklere göre süratle pozisyon alabilmektir. Hemen hemen tüm mali ve finansal hareketler kendi içinde evrenselleşmiştir. Dolayısıyla mali ve ticari varyasyonlar çok daha rafine bir hale gelmiştir. Global koşullarda bile yumuşak geçişler, yerini dar aralıklarda sert iniş çıkışlara terk edebilmektedir.  Bu nedenle  yatırımcılar, sermaye sahipleri,  kurum yöneticileri yada ilgililer konjonktür içinde önleyici ve geliştirici tedbirleri almak üzere içinde bulundukları gerçeklerini net olarak görebilmeleri ve kararlarını buna göre alabilmeleri gerekir.

 

Mali ve Finansal Amaçlar

 

Firmaların en temel finansal amaçlarından birisi parasal amaçlar, diğeri parasal olmayan amaçlardır. Parasal amaçlardan kastedilen beş unsur söz konusudur.

 

İlki gelire dönük amaçlardır. Daha açık şekliyle, burada yapılması gerekenler, toplam gelirin büyüme oranının en üst seviyeye taşınmasıdır. Amaç en üst satış düzeyine ulaşılması ve finansman giderleri ve olağanüstü amortismanların çıkarılmasından önceki dönem karının en yükseğe taşınmasıdır.

 

İkinci unsur, nakit akımına dönük amaçlardır. Kısaca anlatılmak istenen, belli düzeyde bir nakit akımına ulaşılması, hisse başına nakit akımının yükseltilmesi, iskonto edilmiş nakit akımlarının attırılmasıdır.

 

Bir diğer parasal amaç, likiditeye dönük amaçlardır. Bunlar da, sürekli ödeyebilme olanağının var olması, ödemelerin vadeleri ile uyumlu gerçekleştirilmesi ve genel bir finansman dengesinin tutturulmasıdır. İşte bu noktada, en temel finans kanunun geçerliği gözden kaçırılmamalıdır. Uzun vadeli projeler uzun vadeli kaynaklarla, kısa vadeli projeler kısa vadeli kaynaklarla yapılmalıdır.

 

Dördüncüsü, varlığa dönük amaçlardır. Firmanın defter değerinin en üst seviyeye taşınması, özsermayenin piyasa değerinin arttırılması, özsermayenin tabanın genişletilmesi ve tasfiye değerinin en üst değere taşınması gibi.

 

Beşinci ve son parasal amaç, karlılığa dönük amaçlardır.

Burada beklenen, öz sermaye karlılığı, kar marjı gibi değerlerin maksimize edilmesi, belli bir satış karlılığına ulaşılması, toplam varlık karlılığının en üste taşınması ve bunların yanında sermaye maliyetinin ise en aza indirgenebilmesidir.

 

Belirttiğimiz iki amacın diğeri ise, parasal olmayan amaçlardır. Parasal olmayan amaçları da altı bölüm olarak düşünmek gerekir. Birincisi, firmanın çeşitli çıkar grupları ve ona fon sağlayacak en önemli kaynak olan bankalarla düzenli ilişkiler içinde bulunmasıdır. İkincisi firmanın kredi değeri ve emisyon yeteneği artırılmalıdır. Yine kendisi için en uygun koşullarda kredi sağlayabilmesi gereklidir. En uygun sermaye yapısını kurması ve koruması gerekliliği de parasal olmayan amaçlar içerisinde yer almaktadır.

 

Mali / Finansman Yönetiminin Görevleri

 

En temel amaç firmanın piyasa değerini en üst seviyede tutmaktır. Bu, kesinlikle kar maksimizasyonu demek değildir. Günümüzde firma yöneticilerinin hoşlanmak durumunda olmadığı ancak kabullenmek zorunda olduğu bir gerçek vardır. Yöneticileri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, dönen ve duran varlık yönetimi, sermaye maliyeti ve fon kaynakları bulma ve politikaları oluşturma, uluslararası finansal açılımlarını iyi okuyabilmelidir.

Yönetiminin işlevi , firma varlıklarının bileşiminin belirlenmesi. Yani, dönen ve duran varlıklar ile bağlı değerlere aktarılacak fonların saptanması, bunun yanında  firma sermaye yapısının belirlenmesi. Bir başka ifade ile, fon kaynaklarının saptanması ve kar dağıtımının belirlenmesidir. Bu üç unsur, firmanın devamlılığı ve rekabet üstünlüğü açısından son derece önemlidir.

 

Fonlama Kararlarının Firma Açısından Önemi

 

Yöneticinin kararlarını, firmanın endüstri kolu, firmanın büyüklüğü, mevcut teknoloji düzeyi, sermaye yapısı likidite durumu ve geleceğe dönük projeler gibi unsurlar etkiler. Alınacak kararların, firmanın pazar değeri maksimizasyonu açısından taşıdığı önem açıktır. Dolayısıyla yatırımcının serveti üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Bir firmanın pazar değeri, firmanın gelecekte sağlayacağı nakit akımları ile, nakdin elde edilmesindeki risk derecesine bağlıdır. Firma içinde karlılığı artırmak amacıyla alınan kararlar riski de artırmaktadır. Finansal yönetici alacağı kararlarda, firmanın pazar değerini en yukarıya taşıyacak biçimde karlılık ve risk arasında denge kurmalıdır.

 

Mali ve Finansal Yönetim

 

Finansman kararlarını alanların muhasebe ile yakın ilişki içinde olması gerekir. Bu bölümünden sağlanan bilgiler finansal planlamanın temelini oluşturacaktır. Elde edilen veriler yardımı ile uzun vadeli planlamalar, proforma tablolar, nakit bütçeleri ve konsolide bütçeler hazırlanabilecektir. Hangi firma olursa olsun alınacak yatırım karalarının tümü, mali yönetiminin görüş ve önerilerinden yararlanılarak hazırlanmalıdır.

 

Mali / Finansal Analiz ve Kontrol

 

Mali tablolarda yer alan hesaplar arasındaki bağlantının kurulması, ölçümlerin yapılması ve yorumlanması bir uzmanlık alanıdır. Firmanın geçmiş ve içinde bulunulan dönem performansının incelenmesi ile geleceğe dönük tahminlerin yapılması bu analizlerle sağlanır.

 

Mali kontrol, daha çok işlem akışı içerisindeki bilgi belge ve tabloların doğruluğunu irdeler. Özetle, belgelerin ne derece doğruyu yansıttığı, tablolardaki sonuçlara nasıl ulaşıldığı, faaliyetlerde meydana gelecek değişikliklerin belgelerdeki rakamları nasıl etkilediği gibi sorulara yanıt arar..

 

Yapılacak kontrol, finansal planların uygulanması, tahminlerin alınan sonuçlara göre tekrar değerlendirilmesi ve hedeflenen amaca ulaşmak için girişimde bulunulması konularını kapsar.

 
 Tarih : 28.8.2008   (Bu yorum  toplam 4073 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com