VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 20.2.2008

Makale : Mehmet Ali USLU

32 SAYILI KARARDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

 

8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Kararnamenin eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda bazı önemli değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

 

1. İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Bilindiği üzere ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek, bankalara Türk parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması zorunlu tutulmaktaydı.

 

2008/13186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararı’nın içeriği yukarıda belirtilen 8 inci maddesi, “İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Dolayısıyla, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilmesi şeklindeki zorunluluk Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından aksine düzenleme yapılmadığı takdirde sona ermiştir.

 

2. İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi düzenlemelerinde sadeleştirmeye gidilmiştir.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 9 uncu maddesinde; ithalat bedellerinin, ithalata aracılık eden bankaların kendi kaynaklarından veya Bakanlıkça belirlenecek usuller dahilinde ilgililere ait döviz hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalara uygun şekilde Türk parası veya döviz olarak ödeneceği belirtilmişti.

 

Yapılan düzenleme ile 9 uncu madde “İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

3. Türkiye'de yerleşik kişilerin; yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin yanında diğer sermaye piyasası araçlarını da satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alış bedellerini bankalar aracılığı ile yurt dışına transfer ettirmeleri serbest bırakılmıştır.

 

Söz konusu BKK ile 32 sayılı Karar'ın 15 inci maddesinin (d) fıkrasının (ii) bendi değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Türkiye'de yerleşik kişilerin; bankalar ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin yanında diğer sermaye piyasası araçlarını satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alış bedellerini bankalar aracılığı ile yurt dışına transfer ettirmeleri de serbest bırakılmıştır.

 

4. TPKKHK’da 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ile (e) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

4.1.Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları serbestliği getirilmiştir.

 

32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının “Türkiye'de yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT ile kıymetli maden aracı kuruluşlarından döviz satın almaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir.” şeklindeki hükmü yerine;

 

"b) Türkiye'de yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir." hükmü getirilmiştir.

 

4.2. 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Kararın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasının birinci paragrafının “Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar  vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir.” şeklinde olan hükmü "e) Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar vasıtasıyla yurt dışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. Bakanlık yurt dışına döviz transferi yapılabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkilidir." biçiminde değiştirilmiştir. Böylece  Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı yurt dışına döviz transferi yapabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 

5. TPKKHK’da 32 sayılı Kararının “Krediler” başlıklı 17 inci maddesinin (b) fıkrasının (vi) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

5.1. TPKKHK’da 32 sayılı Kararının “Krediler” başlıklı 17 inci maddesinin (b) fıkrasının (vi) bendideki “Sağladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları tutarını geçmemek üzere yurtdışına açacakları nakdi döviz kredileri” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre Türkiye’de yerleşik Bankaların, sağladıkları döviz kredileri ile yurtdışına açacakları nakdi döviz kredilerindeki, döviz tevdiat hesapları tutarını geçmemesi ile ilgili limit kaldırılmıştır.

 

5.2. TPKKHK’da 32 sayılı Kararının “Krediler” başlıklı 17 inci maddesinin (c) fıkrasının “Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde yurtdışına Türk Lirası kredi açmaları serbesttir.” şeklinde olan hükmü “Bankalar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilere döviz ve Türk Lirası kredi açılması serbesttir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

5.3. TPKKHK’da 32 sayılı Kararının “Krediler” başlıklı 17 inci maddesinin (d) fıkrasının “Bu maddede belirtilen kredilere ait faiz ve diğer masraflar ilgililer arasında serbestçe tespit edilir. Krediler nedeniyle doğacak lehte ve aleyhindeki kur farkları ilgililere aittir.”şeklinde olan hükmü “Kredilerle ilgili uygulama usulleri Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez Bankasınca tesbit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

6. TPKKHK’da 32 sayılı Kararının 6 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup yeni düzenlemeye istinaden Bakanlıkça uygun görülen diğer kuruluşlar tarafından da konvertibl dövizler üzerinden işlem yapılabilecektir.

 

“MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizler üzerinden Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır.

 

          (2) Konvertibl olmayan dövizlerin alış ve satışında uygulanacak esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

 

          (3) PTT, yetkili müesseseler ve İstanbul Altın Borsası bünyesindeki piyasalarda Borsa ile ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere kıymetli maden aracı kuruluşları efektif alım satımı yapabilirler.

 

          (4) Aracı kurumlar sadece sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak kaydıyla sadece hesap sahibi müşterileri ile döviz alım satımı yapabilirler.

 

          (5) Bankalar, PTT, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar döviz mevcutlarını, Bakanlıkça belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına devrederler.

 

          (6) Bankalar dövize ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi yapabilirler.

 

          (7) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruluşlarca, dövize ve kıymetli madene dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş her türlü türev araçların alım satımı, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde teşkilatlanmış borsalarda yapılır.

 

          (8) Döviz transferinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

 

          (9) Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası yetkilidir.

 

          (10) Merkez Bankası bünyesinde bulunan döviz ve efektif piyasalarının kuruluş, katılım ve işlem esasları Bankaca belirlenir."

 

 

 

 

 

 
 Tarih : 20.2.2008   (Bu yorum  toplam 5468 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com