VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 13.2.2008

Makale : Trend Denetim YMM AŞ

Trend Bağımsız Denetim YMM' den; 18 SORU, 18 CEVAP

12 Ocak 2008 tarihli seminerin soru ve cevapları

 

 

AV.ZEKİ DEMİR – Avukat ve İş Hukukçusu

 

Soru 1 :

      Personelin kullandığı araç ile maydana gelen trafik kazasında maddi hasarlı – yaralanmalı ve ölümlü sonuçlanmasına göre işverenin sorumlu tutulmaması veya sorumluluğunun azaltılması nasıl mümkündür ?

Cevap

Öncelikle şirkete ait veya şirket tarafından kiralanmış araçta meydana gelen kaza İŞ KAZASIDIR. İşverenin iş kazasından dolayı sorumluluğu kusur sorumluluğudur. Yani kazanın meydana gelmesinde işin iş yerinin işletmenin bir kusuru yoksa işverenin sorumluluğu da yoktur. İşverenin kusuru olmaksızın meydana gelen iş kazasında SSK tüm tedavileri ve yardımları, aylıkları bağlar, yerine getirir, işverenin kusuru yoksa işverene rücu edilmez. Şirkete ait araçlar için mutlaka ARAÇ ZİMMET SÖZLEŞMESİ düzenlenmelidir. Çünkü meydana gelen trafik kazası aracın bakım, muayene, kontrol eksikliğinden meydana gelmişse bu kazanın meydana gelmesinde işletmenin kusuru olacağından İŞVERENİN DE İŞ KAZASINDAN SORUMLULUĞU VARDIR.

 

Soru 2 :

       İş kazasında işveren güvenlik önlemlerini almış olmasına rağmen kazayı önleyemediğini, örneğin inşaat işçisinin gereken önlemlere uymadığını veya gün içersinde ihmal ettiğini nasıl veya ne ile ispatlayacaktır ?

Cevap

İşveren aldığı önlemleri ve iş kazasının meydana gelmesinde kusuru olmadığını ispatlarsa / BELGELERSE sorumluluktan kurtulur.

 

Soru 3 :

        Bu döneme kadar çalışan ilk işveren arasında bir iş sözleşmesi yapılmamışsa bu tarihten sonra tüm çalışanlar ile yapılacak iş sözleşmesi geriye dönük anlamda işverene hukuki ya da idare olarak nasıl bir yaptırım getirir? Nasıl bir yöntem izlemek gerekir?

Cevap

İş sözleşmesi kesinlikle geriye dönük yapılmamalı. Hangi tarihte yapılıyorsa o tarih yazılmalı. Fakat sözleşmenin başına :

 

“””ESKİ PERSONEL İÇİN: Personel… … …  1996 tarihinden itibaren ve halen işveren şirkette çalışmaktadır. Bu İş Sözleşmesi yeni iş kanunu gereğince ve mevzuata uyum sağlanması amacıyla aşağıdaki şartlarla taraflar arasında düzenlenmiştir””

İbaresi konmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 4 :

  Belirli süreli veya kısmi süreli sözleşmelerde kıdem ve ihbar tazminatı var mı dır ?

Cevap :

Belirli süreli hizmet sözleşmesinde KIDEM ve İHBAR TAZMİNATI ödenmez. Kısmi süreli çalışmada işçinin çalıştığı süreler TOPLANIR. Bu toplamadan sonra çalışma süresi BİR TAM YILI dolduruyorsa kıdem tazminatına hak kazanır.

 

 

Soru  5 :

         İşyerinde fayansların silinmesi sonucu kayarak yere düşen çalışanan durumu iş kazası mı dır?

 

Cevap :

Bu bir iş kazasıdır. İşveren muhtemel tehlikeleri önleyecek tedbirleri aldığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Bu durumda yukarıda belirtildiği gibi SSK tüm sosyal görevlerini eksiksiz olarak yerine getirir.

 

Soru 6 :

      Sorun olmadığı düşünülerek hastaneye başvurulmamış olduğu düşünülerek sonradan sorun çıkarsa iş kazası olarak işlem yapılabilir mi ? izlenecek yöntem nedir ?

Cevap :

İş kazası meydana geldikten itibaren 2 gün içersinde gerekli müracatlar yapılmazsa bu iki gün içinde müracaat edilmemesi nedeniyle hastalık veya sakatlık artarsa bu artış nedeniyle işverenin kusursuz sorumluluğu VARDIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAM DERECİ – Baş İş Müfettişi

 

Soru  1 :

Bir iş yerinde haftalık çalışma süresi 42,5 saatir. Personele o ay için fazla mesai ödendiğinde l saatin ücretinin hesaplanmasında aylık ücret toplam kaç saate bölünerek ödenecektir. (Aylık 225 saate mi ? yoksa 42,5 x 4 =170 saate mi bölünür)

 

CEVAP: Hataya düşmemek için haftalık çalışmadan hareket edelim; haftalık  ücreti belirleyelim  700 YTL olsun . kişinin hafta tatili ücreti dahil 700 YTL almaktadır. Bu ücretin bir günü 100 YTL dır. .Çalışılmadan hak edilen 100 YTL. Çalışılarak hak edilen 600 YTL : 42,5 =14,12 saat ücreti , 45 saate kadar yapılacak çalışmalar  için 1 saatlik fazla çalışma ücreti :14,12% 25= 17,65 YTL(fazla sürelerle çalışma). ,45 saati aşan çalışmalar için 14,12 % 50=21,18 YTL.(fazla çalışma) Bu hesaplamalara göre fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma ücretleri hesaplanacaktır.

 

Soru 2 :

Taahhüt işlerinde işin, işverenin devamlı çalışanları tarafından yapılması durumunda işçinin beyanı ve iş sözleşmeleri (belirli-belirsiz sözleşme) açısından nasıl olmalıdır?

 

CEVAP: İnşaat taahhüt işi yapan (A) firmasında ;  muhasebe müdürü, mimarlar, şoför gibi devamlı çalışan personel ile belirsiz süreli, bu firmanın anahtar  teslimi aldığı  bir inşaat işinde çalışacak şantiye şefi, puantör, demirci ustası, kalıpçı, bekçi gibi işçilerle  belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilir.

 

Soru 3 :

Bir işletmenin kendi işyeri dışında (örn.bir otelin masaj salonu güzellik merk) sunduğu hizmet faaliyetinden dolayı işçilikleri işletmenin merkez adresinde mi yoksa işin yapıldığı adresde mi bildirim yapılmalıdır ?

CEVAP: İş Yasası açısından her işyeri için ayrı dosya açılmalı, SSK açısından ise ;.

“ a)Aracıların ve Sigortalıyı Devir Alanın Bildirilmesi

İşveren, kendisinden iş alan aracı ile başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortalısını devrettiği işverenin adını ve soyadını, ikametgâhını, varsa işyeri adresini, aracının işe başladığı; geçici olarak sigortalısını devrettiği tarihten itibaren aralarında düzenlenen sözleşme ile birlikte en geç bir ay içinde ilgili  Üniteye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b)Belirli Yerde Yapılmayan İşlerin Tescili

İşyeri Bildirgesi, Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka bir işverene intikal eden işin belirli bir yerde yapılmaması halinde, işverenin ikametgâhının bulunduğu, bir “il”den diğer bir “il”e geçmesi ve devam etmesi halinde ise, işin başladığı yeri çevresine alan  Üniteye verilir.

Büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere bağlı olmayan  işler, “Belirli Yerde Yapılmayan İşler” olarak kabul olunur.

Şu kadar ki, belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı ile işin görüldüğü yerler, Kuruma ait ayrı Ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin, işverenin yazılı başvurması üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan Ünite veya Ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir.

c)Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşler

 

Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber; büro, yazıhane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir yerde yapılmış sayılır ve işyeri bildirgesi, işin sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan  Üniteye verilir” şeklindeki düzenlemeye göre hareket edilmelidir.

 

Soru 4 :

Romanya’da çalışmak üzere işçi göndermek istiyoruz. Dikkat etmemiz gereken konular nedir ? Romanya’ya gönderdiğimiz işçiler orada sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mı ?

 

CEVAP a)İş Kur a yapılacak başvuruda:Türk Firmalarının Ortadoğu Ülkeleri Hariç Diğer Ülkelere Götürecekleri İşçiler Hakkında Yapılacak İşlemler:

a)    İş aldıklarını gösteren ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliğinin yazısı,

b)    Firmanın hukuki varlığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Onaylı),

c)    Firma yetkililerinin imza sirküleri (Noter Onaylı),

d)    Yurtdışında alınan işi ortak olarak birden fazla firmanın üstlenmiş olması halinde ortaklık sözleşmesi,

e)    Girişimci firmanın, üstlendiği işin bir bölümünü zorunlu hallerde taşeron olarak bir başka firmaya devretmiş olması halinde aralarında yapmış oldukları iş sözleşmesi,

f)     Gerekli görülmesi halinde istenilecek diğer belgeler.

b)SSK ve Sosyal Güvenlik : Yurt dışına götürülen  işçiler için topluluk sigortası yapılmaktadır. Sigorta İşleri Yönetmeliği’nde sigortalılara sağlanacak sağlık ve iş göremezlik ödenekleri ile ilgili düzenlemeye göre hareket edilmektedir. Bu düzenleme de aşağıdaki gibidir.

 

Görevle Yabancı Ülkeye Gönderilen Sigortalılara Yapılacak Sağlık Yardımla

İşveren tarafından görevle geçici bir süre için yabancı ülkeye gönderilen sigortalıların yabancı ülkede bulundukları sırada meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde muayene ve tedavileri için, sigortalı tarafından yapılan ve Kanuna uygun olan harcamalar, mahalli Konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak, ödeme tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle Türk Lirası olarak sigortalıya Kurumca ödenir.

Ancak, sigortalının yabancı ülkede klinikte yatarak tedavi görmesi veya buna cerrahi müdahale yapılması için, tedavisinin yurda dönüşüne kadar gecikmesinde sıhhi sakınca bulunduğunun, tedaviyi yapan tesislerce verilmiş ve mahalli konsoloslukça tasdik edilmiş raporlara istinaden tespit edilmiş olması şarttır.

Geçici İş Göremezlik Ödenekleri ve İstirahat Raporla

Durumu bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesine uygun olan sigortalının tedavi gördüğü sağlık tesislerinden alacağı raporlarda belirtilen tedavi ve istirahat sürelerine ait, Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödenekleri, raporun Kurumca tasdik şartı aranmaksızın Türk Lirası olarak ödenir.

Durumu bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesine uygun olmayan sigortalının yurt dışında tek hekimden almış olduğu ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurum hekimleri tarafından tasdik edildiği takdirde; tek hekim tarafından verilmiş olan ve istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ile sağlık tesisleri sağlık kurullarınca verilen raporlar da, Kurum sağlık tesislerinden birinin sağlık kurulunca tasdik edildiği takdirde geçerli sayılır.

 

1-     Sigortalılığı devam eden bir işverenin l günlük bir giriş çıkış sebebiyle Bağ-Kur’lu olması ve bundan haberdar olmayıp emekli olana kadar sigorta primi ödemesi sonucu emeklilik aşamasında mükerrer Bağ-kur borcunun çıkması sorunu nasıl çözülür ?

 

CEVAP: Aynı anda iki sosyal güvenlik kurumuna sigortalılık olmaz. Kesintisiz SSK lı olan kimse sonradan Bağ-Kur kapsamında bir işyeri açması halinde fiili olarak sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorsa bağ-kur lu olmaz. Bahse konu olayın yargıda çözülmesi gerekir. Yargı, sigortalının fiili olarak hangi kurum kapsamında çalıştığına bakarak sonuca varıyor.

 

2-     İşçi 2004 yılında iş kazası geçirdi. İşveren tüm masraflarını karşılayıp tedavisini yaptı. İş kazasında 2 parmağını kaybetti, elini %30 civarında kullanım kaybı oldu. 2007 yılında işveren işçiyi işten çıkarmak istedi. Yıldırma politikası uygulayarak nihayetinde ustabaşını örgütleyerek işçiyi yıldırıp ayrılmasına sebebiyet verdi. İşçi de iş kazası için şikayette ve ll yıl içi tazminat davası açtı, haklı mıdır ? nasıl bir yol izlenmelidir ?

 

CEVAP: İş kazası ile iş sözleşmesinin feshinin hiçbir ilgisi yok. Olayları ayrı ayrı değerlendirmek  gerek. Tazminatlarda 10 yıllık zaman aşımı süresi var. Bu süre geçmeden dava açılmalı. İş kazalarında tarafların kusur oranları, iş kaybı oranı ile daha bir çok etken dikkate alınıyor. İşçinin kendisinin işten ayrılması 4857 sayılı İş Yasasının 24 üncü maddesinin II. İnci fıkrasında belirtilen hususlardan birine uygun olması ve bunu yargıda kanıtlaması halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

 

AHMET TEMURLENK – Emekli Çalışma Eski Genel Müdürü

 

1-     16-17 yaşındaki genç işçiyi çalıştırmakla nasıl bir cezai müeyyideyle karşılaşırız ? Bu kişi okumuyorsa ve yapacak bir işi yoksa (üretime kazandırmak için) çalıştırmak için herhangi bir yerden izin almak zorunda mıyız ? SSK sı nasıl olacak ?

 

CEVAP: 4857 Sayılı İş Yasasının 87 inci maddesinde; 14-18 yaş arası çocuk ve genç işçilerin işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirlenmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar her 6 ayda bir işe çalışmaya devamlarına sakınca olmadığına ilişkin sağlık kontrollerinin yapılması gerekiyor. Sosyal Sigortalar Kanununa göre tüm sigorta kollarına tabi olmaları gerekiyor.

 

2-     Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara ya Ek 1-2 lerin iadeli taahhütlü gönderilmesi yerine e-bildirge programı üzerinden yapılacak düzenleme ile internet ortamından yollanması için çalışma yapılabilir mi ?

 

CEVAP : Bilindiği üzere; 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 62 inci maddesi gereği yapılan işe giriş ve çıkışlara ilişkin ek 1 ve ek 2 bildirimleri ile İŞKOLLARINA göre Türkiye de çalışan işçi sayıları ve işyerlerinde çalışan işçi sayıları Bakanlık tarafından belirlenmekte. İşkollarına göre faaliyette bulunan sendikaların genel yetkileri ile işyerlerinde ki yetkileri buna göre Bakanlıkça verilmektedir. Bu bildirimlerinin bilgisayar ortamında verilmesi için henüz bir çalışma yapılmamaktadır.

 

3-     Personel işe girişlerde sağlık belgesi sağlık ocaklarından alınıyor. Herkese sağlıklıdır raporu kesiliyor. Bu özlük dosyası için yeterli mi ?

 

CEVAP: Birinci soruya verilen yanıtta da görüleceği 14-18 yaşındaki çalışanlar için işe elverişli olduklarına ilişkin sağlık raporu alınması ve yapacakları işle vücut yapılarının uygun olması gerektiği, 6 ayda bir muayenelerinin yapılması gerektiği açıklanmıştı. Ayrıca İş Yasasının 85 inci maddesine göre çıkarılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde sayılan ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin yapacakları işe bünyelerinin uygun olduğuna ilişkin sağlık raporlarının alınması, yukarıda sayılanlar dışındaki işçiler için yılda bir kez kontrol muayenelerinin yapılması gerekir. Bu raporlar özlük dosyası için değil, yaşamsal önem taşıdığı için alınması gerekiyor. Bu raporların özlük dosyasında saklanması gerekir.

 

4-     Sağlık belgesinin personel girdikten birkaç gün ya da hafta sonra alınmasında herhangi bir usulsüzlük varmı dır ?

 

CEVAP : Sağlık raporlarının işe başlatılmadan önce alınması gerekir. İşe girdikten sonra rapor alınmadan işçinin her hangi bir riskle karşılaşması ve sağlığının tehlikeye girmesi veya iş kazasına uğraması halinde yasanın uygulanmamasının yaptırımı olan idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

5-     Çalışanımız SSK internet sitesinde günü dolduğu için çıkışını istedi, çıkışı yapıldı. Kıdem tazminatı ödendi. SGDP olarak tekrar girişi yapıldı. SSK başvurusundan bir süre sonra çalışana gününün dolmadığı bildirilmiş. Biz işveren olarak ne yapmalıyız ?

 

CEVAP : İşçinin yapılan fesih işleminin iptal edilmesi, ödenen kıdem tazminatının geri alınması, SGDP olarak ödenen sigorta primlerinin kuruma açıklamalı bir yazı ile bildirilerek tüm sigorta kollarına tabi prim olarak kabul edilmesinin istenmesi, ilave primlerin yatırılması gerekir.

 

6-     Ofiste çalışan temizlik işçisi ve mutfak görevlisi (aşçı) için çalışma esaslarında farklılık var mı ? (işveren yönünden) nedir ?

 

CEVAP : Aşçı olarak çalışan personel’ in bulaşıcı bir hastalığının olmaması gerekir. Bu nedenle buna ilişkin sağlık raporu alınmalıdır.

 

 

 
 Tarih : 13.2.2008   (Bu yorum  toplam 9320 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com