VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 11.2.2008

Makale : Hasan TOPAL

VUK Ceza Hükümleri ve Hapis Cezalarının Sınırları.

Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiş ve 8 Şubat 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup bu Kanunla 213 sayılı UK’nun ceza hükmü içeren maddeleri Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile uyumlu hale getirilmiş, bu Kanuna istinaden verilecek bazı hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltilmiş ve Kanunda yer alan bazı ceza hükümleri, bu maddelerde yazılı kurallara aykırılık teşkil eden fiillerin Türk Ceza Kanununda yaptırım bakımından suç olarak düzenlenmesi nedeniyle madde metninden çıkarılmıştır.

Söz konusu değişiklik ve düzenlemelerden bazıları dikkatinize sunulmaktadır:
1. 5728 SK’nun 271 inci maddesi ile VUK’nun 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır.”
Böylece gümrük mevzuatına aykırılık dolayısıyla gümrük idarelerince verilen para cezaları için 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri yerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır.

2. 5728 SK’nun 275 inci maddesi ile VUK’nun 344 üncü maddesinin “Vergi ziyaı suçu ve cezası” şeklindeki başlığı “Vergi ziyaı cezası” olarak değiştirilmiş ve “Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341'inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.” şeklindeki birinci fıkrası ile “Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.” şeklindeki ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde birleştirilmiştir:
“341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.”

3. 5278 SK’nun 276 ncı maddesi ile 213 SK’nun Dördüncü Kitap, İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünün “Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Cezalandırılacak Suçlar ve Cezaları” şeklindeki başlığı “Suçlar ve Cezaları” şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı madde ile VUK’nun 359 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“MADDE 359- a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
“1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
“2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
“Hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.
“b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
“c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
“371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.
“Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.”
Böylece;
1.1. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge) düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
1.2. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler,
1.3. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
1.4. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar,
1.5. Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
hakkında altı ay ila üç yıl arasında hükmolunacak hapis cezasının alt sınırı altı aydan bir yıla çıkarılmıştır.
2.1. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,
2.2. Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar,
2.3. Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler (Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge) veya bu belgeleri kullananlar,
hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hükmolunacak hapis cezasının alt sınırı üç yıla, üst sınırı 5 yıla çıkarılmıştır.
3.1. Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar ile bilerek kullananlar, hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hükmolunacak hapis cezasının alt sınırı iki yıla, üst sınırı 5 yıla çıkarılmıştır.

 

 
 Tarih : 11.2.2008   (Bu yorum  toplam 4403 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com