VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 20.9.2007

Makale : Mehmet Ali USLU

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarına İlişkin KDV İstisnası Hakkında

02.06.1995 tarihinden itibaren 4108 sayılı yasanın 33. maddesi ile değiştirilen 3065 Sayılı KDVK’nun 13/a maddesine göre;

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,

Katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca kanun değişikliğine ilişkin olarak yayımlanan 48 No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1) Araçların Teslimi ile tadil bakım onarım hizmetlerinde istisna uygulaması;

a)İstisna kapsamına hangi araçlar girmektedir?

İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları girmektedir. Araçların istisnaya konu edilebilmesi için yeni veya kullanılmış olmasının bir önemi bulunmamakta ve ilk iktisabından sonra el değiştiren her safhada istisna uygulanabilmektedir. Tabii ki sonraki el değiştirmelerde de üçüncü şahısların araçları kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek amacı ile edinmeleri gerekir.
      
b)Araçlara ait aksam ve parçalarına istisna uygulanabilir mi?

Bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanması mümkün değildir.Ancak araçların ana motorları fonksiyonel bütünlüğü sağlamak için  zorunlu unsur olduklarından istisnaya konu edileceklerdir.
     
c)Araçlara ilişkin istisna uygulanmasında kullanım amacı önemli midir?

İstisna uygulaması ile ilgili olarak bu araçların kiralamak veya  işletilmek amacı ile alınmış olması, başka bir ifade ile iktisap edilmesinde mutad ve sürekli olarak ticari bir amacın varlığı gerekir. Ticari amacın var olup olmadığının değerlendirilmesi aşamasında mükellefin faaliyet konusunun yanı sıra araçların ne amaç ile kullanıldığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır. Örneğin bir otel işletmesinin şirket adına aldığı ancak ortaklarının özel amaçları veya temsil ağırlama ile ilgili olarak kullanıldığı yat istisnaya konu edilemezken, şirket adına alınan ve otel müşterilerinin gezdirilmesi için kullanılan yatın teslimi ve tadil bakım onarım hizmetleri istisnadan yararlanacaktır. Faaliyet konuları içerisinde yer alsa dahi faaliyetin hiç yapılmaması veya arizi olarak yapılması halinde de istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Özel mülk olarak edinilen araçların teslimi, tadil bakım onarım hizmetlerinde istisna uygulanamayacağı tebliğde ayrıca belirtilmiştir.
    
d) Yeni işe başlayan mükelleflerin istisnadan yararlanma hakkı var mıdır?

İşe yeni başlayacak olanlar ile bu faaliyetleri yeni icra edecek olanlara istisna uygulanabilmesi için sayılan faaliyetlerin iştigal konuları arasında yer alması faaliyetin gerektirdiği organizasyonun kurulmuş olması ve zorunlu resmi işlemler için yetkili mercilere yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
 
e)Tadil Bakım Hizmeti verilirken kullanımı zorunlu olan malzeme bedellerine istisna uygulanabilir mi?

Araçlara verilen tadil bakım onarım hizmetlerine ilişkin olarak verilen istisna sadece hizmet ifaları için geçerlidir. Bu işlemlere ilişkin olarak mal teslimleri için kdv uygulanacaktır. Ancak tadil bakım ve onarım için verilen hizmette kullanımı zorunlu olan malzemeler hizmet bedeli içerisinde değerlendirilerek istisnaya konu edilecektir. Araçlara esas mükellefler yerine taşeron firmalar tarafından verilen hizmetler katma değer vergisine tabi olacaktır.

2) Araçların İmal ve İnşası İle İlgili Teslim ve Hizmetler:

a)İstisna uygulanabilmesi için KDV mükellefiyeti şart mıdır?
      
Araçların imal ve inşasına ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanması için imal ve inşa edenin gerçek usulde KDV mükellefi olması gerekir. Ayrıca, imal ve inşa ile ilgili mal ve hizmet faturalarının imal ve inşa eden adına düzenlenmesi zorunludur.

b)Sipariş usulü ile üretim yapılması durumunda istisna uygulanabilmesi için ne yapılmalıdır?
        
Sipariş üzerine imal ve inşa edilen araçlar için istisna hükümlerinden yaralanabilmek için mal ve hizmet alım faturalarının sipariş veren adına alınması şarttır. Sipariş üzerine aracı imal ve inşa edilen adına fatura alınması durumunda istisnadan yararlanılamayacaktır. Örneğin (x) firması uçak üretimi için üretici (y) firmasına sipariş vermişse mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturalar (x) firması adına alınmalıdır. Aksi halde (y) firması adına düzenlenecek faturalar için istisna uygulanmayacaktır. Ancak (y) firmasınca imal ve inşa ile ilgili olarak (x) firmasına düzenlenecek faturalarda istisna uygulanacaktır. Sipariş verenin faaliyetlerinin kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi ve bu amaçla araçların iktisap edilmesi tabiî ki şarttır.
  
c)Satmak amacı ile üretilen araçların üretim aşamasında alınan mal ve hizmet bedellerine istisna uygulanabilir mi?

Satmak amacı ile imal ve inşa edilen araçlara ilişkin olarak alınan mal ve hizmet faturalarında katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır. Daha sonra imal ve inşa edenlerin bu araçları satarken istisna uygulayıp uygulamayacaklarını belirlemeleri için alıcı firmanın faaliyet konusunu ve bu aracın ne amaçla kullanılacağını araştırmaları gerekmektedir. İmal ve inşa edilen aracın daha sonra vergi uygulanarak teslim edilmesi, imal veya inşa ile ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna hükümlerine göre işlem yapılmasına engel değildir.

d)İmal ve İnşa edilen aracın aktife alınması durumunda KDV hesaplanacak mıdır?

Aracı imal ve inşa edenlerin aracı kendi aktiflerine alırken asıl faaliyetlerinde kullanmak veya kiralamak amacı ile almaları kaydıyla kdv hesaplamalarına gerek bulunmamaktadır.


3)İstisnanın Belgelenmesi ve Müteselsil Sorumluluk:

    a)İstisna uygulanabilmesi için bir belge gerekli midir?

Deniz hava ve demiryolu taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçlarını istisna kapsamında teslim almak ithal etmek veya tadil bakım ve onarımını yaptırmak isteyenler işlemin yapılabilmesi için gerekli olan, işlemin istisna kapsamına girdiğini gösteren istisna yazısını bağlı oldukları vergi dairelerine dilekçe ile başvuruda bulunarak talep edeceklerdir. Durumları araştırılan ve istisna şartlarını taşıyanlar istisna yazılarını aldıktan sonra bu kapsamda işlem yaptırabileceklerdir. İşlemler sırasında istisna yazılarının noter onaylı bir örneğinin teslim ve hizmeti yapanlara verilmesi zorunludur. İstisna kapsamındaki araçların veya bu araçların imal veya inşasında kullanılacak olan malların ithalatı sırasında istisna yazısının gümrük idaresine ibrazı yeterli olacaktır.

   b)Kaç çeşit istisna yazısı vardır?

1998/1 seri no.lu KDV İç Genelgesi ile istisna yazılarının nasıl olması gerektiği belirlenmiştir. Buna göre;

1)Araçların Teslimine veya İthaline ilişkin yazı örneği
2)Araçların İmali veya İnşasına İlişkin Yazı örneği
3)Araçların İmali veya İnşasında Kullanılacak Mal ve Hizmetlerin Alımına İlişkin Yazı Örneği
4)Araçların Tadili, Bakımı ve Onarımlarına İlişkin Yazı Örneği

Olmak üzere dört adet yazı örneği İç Genelgede Ek olarak verilmiştir.

     c)İstisna yazısı olmadan istisna uygulanırsa ne olur?

Araçlara ilişkin istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için istisna uygulanabileceği belirtilen istisna yazısı olmadan istisna uygulanması halinde istisna uygulaması nedeni ile ziya uğratılan vergi ve buna ilişkin faiz zam ve cezalardan alıcı ile birlikte satıcılarda müteselsilen sorumlu olacaklardır.
  
      d)İstisna yazısı olduğu halde istisna için gerekli şartlar yoksa ne olur?

Kendisine, teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini belirten vergi dairesi yazısı ibraz edilen mükellefler, başka bir şart aramadan istisna kapsamında işlem yapacaktır. Daha sonra işlemin, istisna için bu Tebliğ’de açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacaktır.
 


 

 
 Tarih : 20.9.2007   (Bu yorum  toplam 5394 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com