VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 31.7.2007

Makale : Mehmet Ali USLU

Posta Giderlerinde Belge Düzeni ve Posta Ücretlerinin KDV Karşısındaki Durumu

A-) V.U.K Açısından Posta Ücretleri:

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’na göre, defter ve kayıtlara yazılacak olan tüm giderlerin belgeye dayandırılması gerekir. Diğer bir ifade ile belgesiz bir harcamanın, gider olarak yazılması mümkün değildir. Ancak bunun istisnası yine V.U.K’nun 228 inci maddesinde “Tevsiki Zorunlu Olmayan Kayıtlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

 

Bu maddeye göre, tevsiki zorunlu olmayan;

 

1- Örf ve teamüle göre bir belgeye dayandırılması mutat olmayan çeşitli giderler

2- Belgenin sağlanmasına olanak bulunmayan çeşitli giderler,

3- Vergi Kanunları’na göre götürü olarak tespit edilen giderler

 

İçin ispat edici kağıt aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmiş olması ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun olması gerekliliği yine aynı maddenin son fıkrasında belirtilmiştir.

Günlük dilde” adi posta” olarak adlandırılan gönderim ücretleri de bu gruptadır. Gönderim bedellerine ilişkin olarak yapılan ödemeler karşılığında posta idaresince fatura ve benzeri herhangi bir belge düzenlenmemesine rağmen bu giderlerin V.U.K’nun 228 inci maddesinin 2 inci bendine dayanarak bir gider kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

 Maliye Bakanlığı’nın 30.06.1992 tarih ve 224444–228–24/53986 sayılı özelgesinde bu durum teyit edilmiş, postaya verilen evrakın niteliğini gösteren bir bordro hazırlanması ve mükellef veya yetkililerce imzalanması halinde bu kapsamdaki giderlerin gerçek miktarları üzerinden gider olarak kaydedilebileceğine ilişkin görüş bildirilmiştir.

B-) KDV Açısından Posta Ücretleri:

1)Posta Ücretleri KDV’ye Tabi midir?

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler” başlıklı 1.maddesinde posta telefon telgraf teleks ve bunlara benzer hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.

 

2)İndirimin Belgelendirilmesi ve Verginin İndirimi Açısından Posta Ücretlerinin Durumu;

 

KDV Kanununun 29 uncu ve 34 üncü maddesi konumuz kapsamında kısaca ele alındığında,  mükelleflerin, kendilerine yapılan mal ve hizmetler karşılığında hesaplanarak fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, posta ücretlerinin fatura ve benzeri belgelere dayandırılmadığı hallerde, bu giderler Vergi Usul Kanunu’nun 228 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek gider yazılabilmektedir. O halde, Posta ücretlerinin dökümünü içeren herhangi bir bordro veya listenin bulunması ve bu listelerin mükellef veya yetkililerce kaşelenip imzalanması koşulu ile belgelendirilebilen bu giderlerin, katma değer vergisinin indirimi için geçerli bir belge olarak da kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Posta ücretleri PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan tarife üzerinden alınmakta olup bu tarifedeki ücretler katma değer vergisi dahil olarak tespit edilmektedir. Başka bir ifade ile ödenen posta bedellerine katma değer vergisi dahildir.

 

KDV Kanunu’nun 34. maddesinin 2 inci bendinde “Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit olunacağı belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı’nda bu yetkisine dayanarak yayınladığı 22 no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde, tarifesi katma değer vergisi dahil olarak belirlenen işlemlere ilişkin KDV’nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

 

Sonuç olarak, posta hizmetleri, katma değer vergisine ilişkin olarak yayınlanan (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan hizmetler kapsamında olmadığından % 18 oranında katma değer vergisine tabi olup, bu işlemlere ilişkin katma değer vergisi iç yüzde oranı ile indirim konusu yapılabilecektir.

 

 
 Tarih : 31.7.2007   (Bu yorum  toplam 21644 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com