VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 20.4.2007

Makale : Mehmet Ali USLU

TBMM de Kabul Edilen YENİ, TÜRK TİCARET YASA TASARISINA Genel Bir Bakış.

Şirketlere web sitesi kurma zorunluluğundan, sigorta sistemine kadar, pek çok konuda öngörülen yeni düzenlemeler, oldukça değişik hükümleri içermekle birlikte ticaret esaslarında şeffaflığı biraz daha öne çıkarmıştır. 


TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre, şehirlerarası yolculuklarda yumurta, soğan, pide ve lahmacun yenilmeyecek; otobüslerde tavuk ve horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak.


Eşya ve yolcu taşımacılığı, değişik tür araçlarla yapılan taşımalar ve taşıma işleri komisyonculuğu, Karayollarında Eşya Taşınmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme (CMR) hükümleri doğrultusunda düzenlenme içeren tasarı, bu alanda önemli yenilikler getiriyor.


Buna göre, tehlikeli eşya taşınacaksa, gönderen, taşıyıcıya açık ve anlaşılır bir içerikte ve yazılı şekilde zamanında bildirimde bulunacak. Eşyanın niteliği, ambalaj yapılmasını gerektiriyorsa, gönderen, eşyayı hasardan koruyacak ve taşıyıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalajlamak zorunda olacak.


Gönderen, kusuru olmasa da yetersiz ambalajlama ve işaretleme, tehlikeli mal hakkında bildirimde bulunmamaktan kaynaklanan taşıyıcının zararlarını tazminle yükümlü olacak. Gönderenin bu durumlarda sorumlu olduğu tazminat miktarı, gönderinin her kilosu için 35 YTL ile sınırlı olacak.


Gönderen, taşıma sözleşmesini her zaman feshedebilecek. Gönderen sözleşmeyi feshederse, taşıyıcı ücret talep edebilecek. Taşıma ücreti, eşyanın tesliminde ödenecek. Taşıyıcı, eşyayı kararlaştırılan sürede teslim etmekle yükümlü olacak. Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde eşyanın kaybından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zarardan sorumlu tutulacak. Taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen kaybolmasından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanacak.

EV VE BÜRO EŞYALARININ TAŞINMASI

Ev ve büro eşyalarının taşınması açısından da önemli yenilikler getiriliyor.
Taşıyıcının yükümlülükleri, mobilyalarının sökülmesi ve kurulması ile eşyanın yüklenip boşaltılmasını da kapsayacak. Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınan eşyaları benzeri bir yere taşıyan taşıyıcının, kaybolma veya hasar nedeniyle sorumluluğu, taşıma
sözleşmesinin ifası için gerekli olan yükleme hacminin metreküpü başına 6 bin YTL
ile sınırlı olacak.


Eşyanın kaybolmasından veya hasara uğramasından doğan talep hakları, kaybolma veya hasar açıkça görülüyorsa, eşyanın teslimini takip eden 3 iş günü içinde, açıkça görülmüyorsa, teslimi takip eden 14 iş günü içinde taşıyıcıya bildirilmemişse sona erecek.

OTOBÜSLERDE LAHMACUN YENMEYECEK, TAVUK TAŞINMAYACAK

Yolcu taşımacılığı açısından geleneksel alışkanlıklar terk edilecek, çağdaş düzenlemeler benimsenecek.


Yolcuya, kurallara uyma zorunluluğu getirilirken, firmalara da hizmetten doğan kusurları için sorumluluk yüklenen tasarıya göre, sefer herhangi bir sebeple yapılamamışsa, yolcunun katlanamayacağı süre hareket gecikirse, yolcu sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilecek. Yolcu, gecikmeye rağmen seyahat etmişse, sadece gecikmeden doğan zararını isteyebilecek.


Yolcu, bagajı için aksine sözleşme yoksa, ayrı ücret ödemeyecek.
Yolcu hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlere göre, taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere ulaştırmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için gerekli düzeni kurmakla, gerekli diğer tüm önlemleri almakla yükümlü olacak. Buna göre, şehirlerarası toplu taşım araçlarında, başkalarını rahatsız eden yiyecekler tüketilemeyecek.


Şehirlerarası yolculuklarda, yumurta, soğan, pide ve lahmacun yenilmeyecek;
otobüslerde, tavuk ve horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak. Otobüslerde, özellikle gece yarısından sonra olmak üzere, yolcular uyuduğu zamanlarda rahatsız edici yükseklikte sesle müzik çalınmayacak.


Yolcuların seyahat edeceği koltukların temiz olması sağlanacak, otobüslerde sigara içilmeyecek.


DOLMUŞ VE KAMYON YAZILARI

Toplu taşım araçlarının dış yüzeyinin de sade bir görünümde olması gerekecek. Kamyon ve dolmuşlarda sık görülen, slogan türü yazılar kaldırılacak.


Yolcu taşımacılığıyla ilgili tasarıda yer alan genel hükümlerin nasıl uygulanacağı, Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenecek.

YERİN BAŞKA KİŞİYE VERİLMESİ

Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine, onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere konulması, aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, araçta ilk yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması nedenleriyle de sorumlu olacak, herhangi bir zarar ispat edilmese bile taşıyıcı, bilet parasının 3 katı tazminat ödeyecek. Bu kurala uymayan araç şoförleri, araçları emri altında bulunduran ve taşıma işinde kullananlara, 100 YTL'den 1500 YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.


Taşıyıcı, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin etmekle yükümlü olacak. Ancak taşıyıcı, kazanın, en yüksek özeni göstermelerine rağmen kaçınamayacakları ve önleyemeyecekleri bir nedenle ileri geldiğini ispat ederse, tazminat ödemeyecek.

DENİZ HUKUKU

Deniz ticareti hukuku alanında, uluslararası sözleşmelere uyum sağlanan tasarıyla, gemi sahiplerine, çevrenin korunmasına ilişkin yükümlülükler getirilecek.


Payların tamamının Türklere ait olması durumunda bir geminin, Türk gemisi sayılacağı yönündeki kural değiştirilerek, birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişiye ait olan gemiler, payların çoğunluğunun Türk vatandaşlarına ait bulunması şartıyla Türk gemisi sayılacak.


Türk bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk bayrağı çeken veya Türk bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanına 6 aya kadar hapis cezası verilecek.

ÇEVRE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir geminin kurtarılamayacak şekilde batması, yararlanılabilir enkaz bırakmaksızın harap olması, patlaması ve tahrip edilmiş olması gibi nedenlerden zarar görmesiyle, gemi üzerindeki mülkiyet hakkı sona erecek. Ancak gemi sahibinin, yararlanabilir enkaz üzerindeki taşınır mülkiyeti ile her türlü enkazın kaldırılmasına ve çevrenin korunmasına ilişkin yükümlülükleri devam edecek.
Taşıyan, navlun sözleşmesinin yerine getirilmesinde, sadece yükün zarar ve hasarından değil, gecikmesinden doğan zararlardan da sorumlu olacak. Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilemeyecek.

GEMİ KAZALARINDA YOLCU LEHİNE DÜZENLEME

Yolcular, gemi kazalarında tazminat alma hakkına kavuşacak.
Taşıyan, alabora olma, karaya oturma, çarpma, yangın ve arıza nedeniyle meydana gelen gemi kazası yüzünden yolcunun ölmesi veya yaralanmasından doğan zarardan sorumlu olacak. Taşıyanın sorumluluğu, zarar gören yolcu başına her bir gemi kazası için 250 bin özel çekme hakkıyla (yani 1 milyon YTL ile) sınırlı olacak.

ZORUNLU SİGORTA

12 kişiden fazla yolcu taşımak için ruhsat almış bir gemiyle yolcu taşındığı takdirde, taşımanın tamamını veya bir kısmını üstlenen veya gerçekleştiren bütün taşıyanlar, yolcuların ölümünden veya yaralanmasından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmakla yükümlü olacak. Zorunlu sigorta bedelinin tavanı, her kaza için kişi başına 1 milyon YTL'den az olamayacak. Sigorta yaptırmayan 12 kişiden fazla yolcu kapasiteli gemilerin limandan çıkışına izin verilmeyecek. Bu durumdan, turist taşıyan tekneler ile İstanbul Boğazı'nda yolcu taşımacılığı yapanlar da etkilenecek.

ÇEVRE ZARARI, ÖZEL TAZMİNAT

Deniz kazalarında kurtarma ve yardım faaliyeti yapılırken, çevre de korunacak.
Kirlenme, bulaşma, yangın, patlama veya benzeri olayların, kıyı sularında ve ona bitişik bölgelerde insan sağlığına veya deniz canlılarına ya da kaynaklarına verdiği ağır zararı ifade eden ''çevre zararı'' kavramı tasarıya alınarak, taraflar, deniz kazalarında gemi ve yükün kurtarılması kadar, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli özeni gösterecek. Kurtarma faaliyetinin, çevre kirliliğini önlemeye veya sınırlamaya yönelik
olduğu hallerde, kurtarana, giderleri için ''özel tazminat'' ödenecek. Petrol kirliliğinin önlenmesi konusunda, uluslararası sözleşmelerde yer alan düzenlemelere uyulacak.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukuku alanında da yeni düzenlemeler getiren tasarıya göre, sigortacıya, sözleşme yapılması ve devamında, sözleşmeye ilişkin bilgi verme ve sigortalının hakları konusunda, karşı tarafı aydınlatma yükümlülüğü getirilecek. Sigorta ettiren de her türlü bilgi ve belgeyi sigortacıya verecek. Bir kimsenin hayatı, bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine sigorta ettirilebilecek.


Sigortalı, güvence kapsamında değişiklik yapmadan, primin yükseltilmesi durumunda, sözleşmeyi sona erdirebilecek. Sigortacı da ilk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken, prim zamanında ödenmemişse, sözleşmeden 3 ay içinde vazgeçebilecek.

SORUMLULUK SİGORTASI

Meslekleri gereği bir hata yapıp, tazminat talebiyle karşılaşacağını düşünen kişilerin düzenleyeceği sözleşmelerle ilgili olarak, ''sorumluluk sigortaları'' kavramı, Türk hukukuna ilk defa girecek. Zarar gören, uğradığı zararı doğrudan sigortacıdan isteyebilecek.


Buna göre, sigortacı, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene tazminat ödeyecek. Yanlış tedavi uygulayan doktor, yanlış savunma yapan avukat, kötü yönetim sergileyen şirket yetkilisi, karşılaştıkları tazminat taleplerini, sorumluluk sigortası kapsamında karşılayabilecek. Ancak sigortacı, sigortalının sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu olmayacak.

HAYAT SİGORTASI

Hayat sigortası konusunda, AB'ye uygun yapılan yeni düzenlemeye göre, sigorta yatıranlar, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden vazgeçebilecek. Grup sigortasına olanak tanınacak. En az 10 kişiden oluşan grup lehine tek bir sözleşmeyle sigorta yapılabilecek.

SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRME

Sigortalının sözleşmeyi sona erdirme süresi, 3 yıldan 1 yıla indirilecek.
Sigortalı, en az 1 yıldan beri yürürlükte bulunan ve 1 yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirebilecek. Yaşama olasılığına karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenebilmesi için sigortalı, sağlıklı olduğunu ispat edecek. Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulacak.


Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık nedeniyle 3 yıldan önce gerçekleşmişse, sigortacı, sigorta bedelini ödemek zorunda olacak. Doğum sırasında, anne veya babadan biri için yaptırılmış bir hastalık veya sağlık sigortasının bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, doğumdan sonra
bebek, ek prim olmaksızın sigorta kapsamına girecek.

 
 Tarih : 20.4.2007   (Bu yorum  toplam 4716 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com