VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 10.4.2007

Makale : Ramazan KÖKEZ İç Denetim Uzmanı

5615 Sayılı Kanunla Değişen TEŞVİK UYGULAMALARI

5084 sayılı Kanunda 5615 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulaması, enerji desteği sağlanması ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin edilmesi hakkında ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi.

5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 6 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve böylece bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulanması, enerji desteği sağlanması ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin edilmesi suretiyle yatırımların ve istihdam imkânlarının artırılmasına yönelik olarak yeni düzenlemelerde bulunulmuştu.

Bunu takiben, 18 Mayıs 2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5084 sayılı kanuna yeni düzenlemelerde bulunulmuştu.

Son olarak, 4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’la 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda muhtelif değişiklik ve düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

5615 s. Kanunla 5084 s. Kanunda yapılan değişiklik ve düzenlemeler neler getirmiştir?

1 - İşçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı  ve sigorta primi işveren hissesi ile ilgili teşvik uygulamasında yapılan düzenleme ve değişiklikler.

5615 s.kanunla 5084 s. Kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddelerinin birinci fıkralarının (a) bentlerinde geçen "otuz" ibareleri "on" olarak, (b) bentleri ise "1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin," şeklinde 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Böylece, Kanunun 3’üncü maddesinin (a) bendinde yapılan değişikliğe göre, 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamını, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edebileceklerdir. Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamayacaktır.

Diğer taraftan, kanunun 4’üncü maddesinin a bendinde yapılan değişikliğe göre, 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla çalıştırdıkları işçilerin prime esas kazançları üzerinden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerlerinin tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni Hazinece karşılanacaktır. Hazinece karşılanacak tutar, işçi sayısı ile Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirlenen oranlara göre saptanan tutarı aşamayacaktır.

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesı için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde Hazinece kuruma yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

2 - Bedelsiz yatırım yeri tahsisi uygulamasında yapılan düzenleme ve değişiklikler.

Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “on” olarak; “mülkiyet hakkı bedelsiz olarak devredilebilir “ibaresi “kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir” şeklinde 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Bu durumda, DİE tarafından 2001 yılı için fert başına gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı, 1500 ABD doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller ve kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illerde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek ve tüzel kişiler lehine; hazineye, özel bütçeli kuruluşlara, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecektir.

5084 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “mülkiyet hakkı devredilemeyen taşınmazlar ” ibaresi; “irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar ” şeklinde 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Böylece; 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin izin ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde de kırkdokuz yıl süreli bedelsiz kullanma izni verilebilecektir. 5084 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamı dışında kalan kalkınmada öncelikli yörelerdeki diğer illerde (Gökçeada, Bozcaada hariç ) bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin olarak, 5 inci maddenin 31.12.2006 tarihinde yürürlükte olan hükümleri uygulanacaktır.

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planları ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılır.İstihdam edecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

Yatırımcılar tarafından, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin tamamlanmadığının veya taşınmazın üzerine yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir yaptırım uygulanmadığı veya işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona erdiği tespit edilirse bu ağır şekilde ihlal sayılır ve bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilerek taşınmaz üzerindeki muhdesat, zemin maliki idareye intikal eder. Bu durumda ilgili idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idarelerince re sen terkin edilir ve taşınmazın cari yıl proje maliyet bedelinin yüzde biri oranında tazminat alınır. Ancak yatırımcılar tarafından mücbir sebepler hariç yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleşmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise bedelsiz olarak tesis edilmiş irtifak hakkı veya verilen kullanma izni bedelliye dönüştürülecektir.Bu durumda yıllık irtifak hakkı bedel yatırımın cari yıl proje maliyet bedelinin binde beşi kadar olacaktır.

Bu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek yatırım toplamı bu taşınmazların idarece belirlenecek rayiç değerinin üç katında az olamayacaktır.

3 - Enerji desteği ile ilgili maddede yapılan  düzenleme ve değişiklikler.

5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 5615 sayılı kanunla birleştirilmiş ve imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi ve eğitim sağlık alanlarındaki asgari otuz işçi koşulu asgari on işçi olarak 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Buna göre; “31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanmak üzere DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı 1500 ABD doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen  sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerde; 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen ve asgari on işçi çalıştıran işletmeler ile 1 Nisan 2005 tarihinden önce faaliyete geçmiş ve asgari on işçi çalıştıran işletmelerden; fiilen ve sürekli olarak hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyette bulunanların elektrik enerjisi giderlerinin yüzde yirmisi Hazinece karşılanacaktır.Bu orana; 1 Nisan 2005 tarihinden sonra faaliyete geçen işletmelerde asgari sayıdan sonraki her işçi için, 1 Nisan 2005 tarihinden önce faaliyete geçmiş işletmelerde ise bu tarihten sonra işe başlayan ve asgari işçi sayısından sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir.Hazinece karşılanacak oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyette bulunulan işletmeler için yüzde elliyi, diğer alanlarda faaliyette bulunan işletmeler için yüzde kırkı geçemez.

Ayrıca 5084 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile 5084 sayılı Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerindeki destek ve teşviklerden; 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bu maddedeki şartları taşımak koşuluyla Gökçeada ve Bozcaada daki işletmelerde eklenmiştir.

 
 Tarih : 10.4.2007   (Bu yorum  toplam 4921 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com