VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 4.11.2006

Makale : Ramazan KÖKEZ - İç Denetim Uzmanı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile, yetkilendirilmiş olan BDDK’nca finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine; ana sözleşme değişiklikleri ve hisse devirlerine; yöneticilerine; düzenleyecekleri sözleşmelere; işlem sınırlarına; faaliyet izinlerinin iptaline; birleşme, devir, bölünme ve tasfiyelerine ve muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacı ile 10 Ekim 2006 gün ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış 10 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, yasaklanan faaliyetlerde bulunan, adres değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmeyen ve yapılan tebligata rağmen adresinde bulunamayan, faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara veren veya bir yıl içerisinde yönetmelik hükümlerine aykırı fiil veya işlemleri iki defadan fazla gerçekleştiren şirketlerin faaliyet izni BDDK tarafından iptal edilecektir.
Mevcut finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin de bu Yönetmelikle yapılan düzenlemelere ödenmiş sermayeleri dahil olmak üzere, 10 Ekim 2007 tarihine kadar intibak ederek uyma zorunlulukları bulunmaktadır.

Faktoring ve finansman şirketlerinin de uymak zorunda olduğu bazı önemli konulara aşağıda özet olarak yer verilmiştir:

1) BDDK’nın iznine tabi olan işlemler;
- Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluşları,
- Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye’de temsilcilik ve ilk şubelerini açmaları,
- Söz konusu şirketlerin yurtiçinde şube ve temsilcilik açmaları,
- Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri,
- Söz konusu şirketlerin birleşme, devir ve bölünmesi.
Şirketler, her ne ad altında olursa olsun şube ve temsilcilik dışında teşkilatlanmaya gidemezler ve acentelik veremezler. Bu nedenle şirketlerin intibak süresi içerisinde (10 Ekim 2007 tarihine kadar) mevcut irtibat bürolarını şube veya temsilciliğe dönüştürmeleri veya kapatmaları zorunludur.

2) Asgari Ödenmiş Sermaye Tutarı;
Söz konusu şirketlerin, anonim şirket şeklinde kurulması ve ödenmiş sermayelerinin faktoring ve finansman şirketleri için beş milyon YTL'den, finansal kiralama şirketleri için de Finansal Kiralama Kanununun 11’inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması gerekmektedir.
Bu şirketlerin şube veya temsilcilik açmak için BDDK’ya başvurması halinde, her bir şube ve temsilcilik için bir milyon YTL tutarında ödenmiş sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

3) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Yapamayacakları İş, İşlem ve Koşullar .
- Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar,
- Teminat mektubu veremezler,
- Faktoring şirketleri ayrıca kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler.
- Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar,
Kendilerine faaliyet izni verilen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, müşterileri ile yapacakları işlemler için yazılı sözleşme düzenlemek zorundadırlar.
Finansman şirketleri, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yapacaklardır. Açılan krediler, genel sözleşmedeki esaslara göre tüketicinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim ve temini ile birlikte, doğrudan satıcıya ödenecektir. Ancak kredi geri ödemeleri adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılacaktır.
Finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki mallar için dört yıldan kısa olabilir:
a) Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu BDDK’nca onaylanan mallar.
b) Yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan kiralama işlemlerinde, sözleşmenin haklı nedenlerle sona ermesi ya da feshi halinde, finansal kiralama sözleşmesine konu malın asgari dört yıl süresini doldurulması kaydıyla aynı kiracı veya başka bir kiracıyla yapılan finansal kiralama sözleşmesine konu olan mallar.
c) Yurtiçinde ve yurtdışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle zarar gören mallar ile kiralayanı ya da kiracısı zarar gören mallar.

4) Özkaynak, İşlem Sınırı ve Karşılıklar;
Özkaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve dönem net karı toplamından varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle elde edilen bakiye ile sermaye benzeri borçları ifade eden, finansal kiralama şirketlerinin net finansal kiralama alacakları ve kiracılardan diğer alacakları toplamı tutarı, faktoring şirketlerinin fon kullandırımından kaynaklanan alacaklarının toplam tutarı ve finansman şirketlerinin kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı özkaynaklarının otuz katını geçemeyecektir.
İşlem sınırı olan özkaynaklarının otuz katını aşan şirketler söz konusu aşımları yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip 10.01.2007 tarihine kadar gidermek zorundadırlar.
Şirketler, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği, zarar karşılığ ayırmak zorundadırlar. Ancak söz konusu şirketlerin ayıracakları zarar karşılıkları, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olacaktır.

5) Muhasebe, Denetim ve Raporlama Usulü;
Söz konusu şirketler, BDDK tarafından uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır. Şekil ve kapsamı BDDK tarafından belirlenecek mali tablolar ve istatistiki bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle BDDK’ya gönderilecektir. Şirketlerin faaliyetleri, BDDK’nın yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından denetlenecektir.
Yönetmeliğe göre, bir yıl içerisinde yönetmelik hükümlerine aykırı fiil veya işlemleri iki defadan fazla gerçekleştiren şirketlerin faaliyet izni BDDK tarafından iptal edileceğinden BDDK’nın belirlediği standartlarda muhasebe ve raporlamanın yapılmasına ayrıca özen gösterilmesi gerekmektedir.
Şirketlerin yıllık bilançoları ve gelir tabloları kurulca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şarttır. Şirketlerin yıl sonu bağımsız denetim sözleşmelerinin ilgili yılın Ekim ayının sonuna kadar, bağımsız denetim raporlarının ise takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kuruma gönderilmesi zorunludur.

6) Ortaklarda ve Yöneticilerde Aranacak Nitelikler;
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kurucularının, genel müdür ve yardımcılarının müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, Sermaye Piyasası Kanununun, Ödünç Para Verme İşleri Kanununun ve Finansal Kiralama Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, gerekmektedir.

Atanacak genel müdürün lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Genel müdür yardımcılarının ise lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

Yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve yardımcıları ile birinci derece imza yetkisine sahip kişiler, müdürler kurulu üyeleri, şube yöneticileri ve temsilcilerin atanmalarını veya seçilmelerini müteakip bir ay içerisinde yönetmelikte aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ve atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin karar örneği ile birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Kuruma yapılacak bildirimlere şube yöneticileri ve temsilciler için hizmet sözleşmelerinin bir örneğinin eklenmesi de zorunludur.

7) Faaliyet İzninin İptali;
Yasaklanan faaliyetlerde bulunan, adres değişikliğini süresi içerisinde BDDK'ya bildirmeyen ve yapılan yasal tebligata rağmen adresinde bulunamayan, faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süreyle ara veren veya bir yıl içerisinde yönetmelik hükümlerine aykırı fiil veya işlemleri iki defadan fazla gerçekleştiren şirketlerin faaliyet izni BDDK tarafından iptal edilecektir.
Aranan şartları kaybeden şirketlere yönetmelik hükümlerine uygun hale gelmeleri çin altı aya kadar süre tanınacak olup bu sürede durumlarını uygun hale getirmeyenlerin faaliyet izni kaldırılacaktır.

8) Uyum Süreci;
Şirketler durumlarını, yeni esaslara 10 Ekim 2007 tarihine kadar uygun hale getirmek zorundadırlar. Mücbir sebebin bulunması ve BDDK tarafından uygun görülmesi halinde bu süre iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Şirketler, yönetmelik hükümlerine intibak edinceye kadar yeni şube veya temsilcilik açamayacaktır.
Süresi içerisinde yönetmelik hükümlerine intibak eden şirketlere ise BDDK tarafından "Faaliyet İzin Belgesi" ve şubeler için de "Şube İzin Belgesi" verilecektir. Dolayısıyla eski faaliyet ruhsatlarının bir önemi kalmayacaktır.

 
 Tarih : 4.11.2006   (Bu yorum  toplam 5486 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com