VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 5.10.2006

Makale : Ramazan KÖKEZ - İç Denetim Uzmanı

EOROBONDLARIN İTFASI VE VERGİLENDİRİLMESİ

Maliye Bakanlığı, Eurobondların itfası ve alım-satımından elde edilen getirilerin gerçek kişiler yönünden vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi ile getirilen düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen 258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Eurobondlara ilişkin yayımlanan bu tebliğ ile yapılan önemli değişiklik ve açıklamalar ile bir önceki güncellemeye göre bu defa Tebliğde yer alan farklılıklar aşağıdaki gibidir.

Tevkifat kapsamı dışında bulunan sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlerle ilgili  Tebliğ’ in “1.1.2.- Geçici 67 nci Maddenin (1) Numaralı Fıkra Hükümlerinin Uygulanmayacağı Gelirler” bölümüne % 51 şartı ile ilgili eklenen açıklamalar şöyledir:

“Ancak, yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlerin tevkifat kapsamı dışında tutulabilmesi için, satışı yapılan yatırım fonu katılma belgesinin satış tarihi ile alım tarihi arasında geçen 1 yıllık sürede, söz konusu fon katılma belgesinin fon iç tüzüğüne göre sürekli olarak portföyünün en az % 51’inin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşması gerekmektedir.

Değişken fonlarla ilgili olarak ise, Takasbank tarafından günlük olarak açıklanan bilgiler çerçevesinde, fon portföyünün % 51’inin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşması şartının ihlal edilmesi durumunda, ertesi günden itibaren söz konusu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılacaktır. Bu uygulamada, açıklanan bilgilerle ilgili olarak Takasbank’ın sorumluluğu kendisine gelen bilgi-belge ile sınırlıdır.”

Tebliğde getirilen bir diğer değişiklik ise, “Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlar Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi”ne ilişkin Tebliğde yer alan hesaplama şeklinin bu defa yeniden değiştirilmiş olmasıdır.

Tebliğin “2.1- Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlar Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi”  başlıklı bölümünde yer alan örneklerdeki hesaplama yöntemi değiştirilmiş olup, eksi vergi hesaplama yönteminden vazgeçilerek, alım-satıma konu menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının aynı türden olması şartıyla, üç aylık dönem içerisinde yapılan işlemler 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 23.07.2006 öncesi ve sonrası ayrı ayrı konsolide edilmek suretiyle zarar mahsubu yapılması öngörülmüştür. Buna göre, mahsup sonrası kalan tutara, ilgili olduğu dönem kazancına ilişkin tevkifat oranı uygulanarak vergi hesaplanacaktır.

Öte yandan,  “2.4- Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Katılma Belgeleri ile Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Elde Edilen Gelirler” başlıklı bölümden aşağıdaki ifade çıkartılmıştır.

“Yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinin fon iç tüzüğünde belirtilen süreden sonra yapılması durumunda, tevkifat matrahı tespit edilirken ilgili yatırım fonu katılma belgesinin kapanış fiyatı olarak valör tarihindeki bilgiler esas alınacağı” ifadesi Tebliğden çıkartılmıştır.

Dikkate değer bir diğer konu ise Mukimlik Belgesi ile ilgili açıklamalardır.

Tebliğe eklenen ifade uyarınca, 01.01.2007 tarihinden itibaren mukimlik belgesi ibraz eden dar mükellef kurumlar için yeniden vergi kimlik numarası alınmasına gerek bulunmayıp, mevcut numaralar kurumun hangi ülkenin mukimi olduğunu gösterecek şekilde kodlama yapılmak suretiyle revize edilecektir.

Önemli bulduğumuz bir diğer konu ise, Tam Mükellef Gerçek Kişilerce elde edilen Eurobond alım-satım kazançlarıdır.

Tebliğin 5.3.1. No.lu bölümünde, tam mükellef gerçek kişilerce, 26.07.2001 tarihinden önce ihraç edilen Eurobondlardan değer artış kazancı elde edilmiş olması halinde, GVK’nun Geçici 59 uncu maddesinde yer alan istisna uygulanmayacak olup, maliyet bedeli endekslemesi yapıldıktan sonra bulunacak kazançtan anılan Kanunun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan istisnanın (2006 yılı için 14.000 YTL) düşülebileceğine yer verilmiştir. Endeksleme ve istisna uygulanmasından sonra kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir.

Aynı bölüme eklenen ifade ile, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondların elden çıkarılması durumunda, 5281 sayılı Kanunla mükerrer 81 inci maddeye eklenen hükümle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere getirilen, endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şartına bakılmayacak olup, artış oranı % 10’dan az olsa dahi kazancın tespiti sırasında endeksleme yapılabilecektir.

 
 Tarih : 5.10.2006   (Bu yorum  toplam 4372 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com