VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 7.7.2006

Makale : Ercan GÜMÜŞ SMMM

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Bilindiği gibi Sermaye şirketlerinde ortaklıklara girişler ve ortaklıklar çıkışlar belirli şekil şartlarına tabidir. Sermaye şirketlerine Gerçek kişilerde Tüzel kişilerde ortak olabilmektedirler.

Limited Şirketlerde ortaklıktan çıkma Hisselerin  ‘Hisse devir sözleşmesi’ ile devrinden sonra senedin Ticaret sicilde yayınlanmasıyla  geçerlilik kazanır .Noterden yapılan devirler sicile tescil ettirilmezse mahkemeden tescilin talebi istenebilir.

Anonim şirketlerde (Aile A.Ş) ise Hisse devir sözleşmesi ile devredilen hisseler  ilk genel kurulda genel kurulun bilgisine sunularak  geçerlilik kazanır. Anonim Şirketlerde devir edilen hisse senetlerini tescil ve ilan etmek keyfiyettir , zorunluluk değildir.

Ülkemizde Sermaye yapısının tam oturmamasından , birleşme ve güçlü şirketler oluşturma kültürü yerleşmediğinden dolayı genelde kurulun şirketler TTK daki açklardan dolayı Limited şirketler olarak  karşımıza çıkmaktadırlar ve bu şirketlerde genelde kağıt üzerinde , güçsüz , tam oturmamış , sermaye yapıları kuvvetsiz –AİLE- şirketleri olarak  faaliyetlerine devam etmektedirler. Şirketler şirket olabilmenin  güç birliği yapmanın çok uzağında sadece bir  kişinin koyduğu kapital üerinden işlem yapmaya çalışmaktadırlar . BU yapıları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramlarından  KİŞİLİK kavramıyla da çelişmektedirler.

Limited şirketler bu sağlıksız  yapılarıyla faaliyetlerine devam ederken çoğu zaman ortaklar arasında ayrılıklar sorunlar çıkmakta bazı ortaklar hisselerini devretmeye yanaşmamakta veya şirketler ortaklar arasında ATIL olarak ta kalabilmektedirler.

TTK bu konuda 529, 530, 551 md lerde şirketten ÇIKMA ve ÇIKARILMA esaslarını belirlemiştir.

    1. Şirketten çıkarma:                                                      

    Madde 529 - Sermaye koyma borcunu tayin edilen müddet içinde yerine getirmiyen ortak, temerrüt faizini ve şirket mukavelesine cezai bir şart konmuşsa bunu da ödemekle mükelleftir.                                                       
    Noter marifetiyle ve on beş günden aşağı olmamak üzere tayin edilecek müddetlerle iki defa yapılan ihtara rağmen sermaye koyma borcunu ödemiyen ortakşirketten çıkarılabilir. Çıkarılan ortağın ödemediği borçtan dolayı mesuliyeti  eskisi gibi devam eder.                                                        
                                                                               
    2. Payın paraya çevrilmesi:                                                

    Madde 530 - Şirketten çıkarılan ortağın payı diğer bir ortak tarafından hakiki değeri üzerinden devralınamadığı takdirde şirket tarafından açık artırma yoliyle satılabilir. Çıkarılan ortak da dahil olduğu halde bütün ortakların muvafakatiyle payın diğer bir şekilde paraya çevrilmesi caizdir.               
    Elde edilen paradan ortağın borcu kesildikten sonra geri kalanı ortağa verilir.


    Madde 551 - Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten çıkma                
hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi      
tutulabilir.                                                                   
    Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartiyle şirketten çıkmasına müsaade   
edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talebedebilir.                     
    Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak       
ekseriyeti tarafından  muvafakat edilmek şartiyle şirket, muhik sebeplerden    
dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden istiyebilir.             
    Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas sermayenin       
azaltılması hakkındaki hükümlere riayet şartiyle muteberdir. Şu kadar ki,      
ayrılan ortağın hakları, şirketin esas sermayesinin itibari miktarını geçen    
mallarından ödenir veya payı sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi       
hakkındaki hükümler gereğince paraya çevrilirse yahut başka bir ortak tarafından devralınırsa esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet etmeye  lüzum yoktur.                                                                                                          

Bu maddeler ışığında limited şirketlerde ortakların şirketten çıkartılmaları Noter veya aynı nitelikteki noterlik makamında düzenlenmiş bir  hisse devir sözleşmesi ile olmuyorsa çıkartılacak ortağın ödenmemiş sermaye payı veya şirkete karşı diğer yönetsel , idari yükümlülükleri yerine getirmediğine dair somut delillerle mahkemeye başvura ve bu konuda mahkeme heyetinin karar vermesini beklemek olacaktır.

 

 
 Tarih : 7.7.2006   (Bu yorum  toplam 6263 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com