VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 22.6.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuz 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olarak, beklenildiğinin aksine çok köklü değişikliklere gidilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. İlk bakışta görüldüğü üzere, yasa önemli ölçüde yabancı kelimelerden arındırılmış ve aktüel bir Türkçe ile yeniden yazılmıştır.

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunun da yenilik veya değişiklik olarak ifade edilebilecek göze çarpan belli başlı bazı hususlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

1- En önemli değişikliklerden biri 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe giren yeni vergi orandır. Kurumlar vergisi (ve geçici vergi)oranı % 30 dan % 20 ye indirilmiştir.
 
Geçici mad. 1/11 uyarınca, ilk geçici vergi döneminde % 30 oranı üzerinden uygulanan geçicivergi nedeniyle fazla ödenen vergi izleyen dönemlere ait geçici vergilerden mahsup edilecektir.

2- Çoğu kez uzlaşmazlık konusu olarak ortaya çıkan örtülü sermaye ve kriterleri konusunda kavranabilir kanuni ölçüler getiriliyor ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına engel getiriliyor.

3- Göze çarpan önemli yeniliklerden birisi de stopaj konusudur. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15'nci maddesi vergi kesintisini düzenlemektedir.

Kurumlara yönelik vergi tevkifatı da Gelir Vergisi Kanununun 94'ncü maddesi çerçevesinde işlem görmekteydi. Getirilen önemli yeniliklerden birisi de, kurumlara yönelik stopajın Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde düzenleniyor olmasıdır.

Yeni kanunla stopaj oranı, % 15 olarak tek oran belirlenmiştir. Tek oran belirlenmesinin bazı sektörlerde sıkıntı yaratabileceği, özellikle bu oranın
yıllara yaygın inşaat ve onarma işi yapan mükellefler yönünden yeniden değerlendirilmesine yarar olacağı kanısındayız.

4- Geçici maddeler ile getirilen istisnalara son verilerek, bazı istisnalar yeniden belirlenmiştir, özellikle yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere ortak olma nedeniyle elde edilen kazançlara yönelik istisnalarda bir takım yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Tespitimiz, Kurumlar vergisinden istisna kazançlarda da çok önemli değişikliklere yer verilmediği yolundadır.

Buradaki en önemli değişiklik gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından sağlanan kazançlara yönelik olarak yapılmıştır.

Eski düzenlemede en az iki yıl aktifte bulunmak koşulu ile gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar sermayeye eklenmek şartıyla tamamı vergiden istisna ediliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile kazancın ancak % 75'ine istisna kapsamında değerlendirilecektir.

5- Kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili olarak, kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri de kanunen kabul edilmeyen giderler arasına alınıyor. Diğer taraftan, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç tutulmuştur.

6- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile vergi literatürümüze "Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı" kavramı getirilmiştir.

“Kurum kazancı” tanımında değişiklik yapan bu düzenleme ile tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı bir şekilde ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın kanunun 7'nci maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbi hale getirilmiştir.

Bu düzenleme ile mükelleflerin ekonomik ve yönetsel kontrol tasarrufunun vergi boyutu kavranmaktadır. 

 
 Tarih : 22.6.2006   (Bu yorum  toplam 4528 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com