VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

22.02.2010
2010/014 - KDV İadelerinde Kolaylık. Elektronik Ortamda Alınacak İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin Doldurulması Hakkında Açıklama.

Gelir İdaresi Baskanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan bir açıklama ile KDV iadelerinde getirilen bazı kolaylşıklar hakkında düzenlemeler yapıldı.

Buna göre yazar kasa ve perakende satıs fisleri listelere tek tek yazılmak yerine bu belgelerin
kaydedildiği muhasebe fisine ait bilgiler girilebilecek (bu sekilde listeye girisi yapılabilecek
muhasebe fislerine kayıtlı belgelerin toplam KDV’si, indirilecek KDV listesinin toplam KDV
tutarının % 5’ini asamayacak)
Ayrıca dileyen mükellefler, 2010 Ocak ve Subat dönemlerinde gerçeklestirdikleri iade hakkı
doğuran islemlerine iliskin olarak verecekleri yüklenilen KDV listelerinde “Bünyeye Giren Mal
ve/veya Hizmetin KDV'si” sütununu bos bırakarak İnternet Vergi Dairesi üzerinden
gönderebilecekler.
Gelir İdaresi Baskanlığı’nın açıklama metni aşağıdadırç.

Bilgilerinize Sunulur.

 


Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere, 27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden
mükelleflere, iadeye iliskin belirlenen listelerini elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden
gönderme zorunluluğu getirilmistir. Söz konusu Sirkülerde belirtilen indirim ve yüklenim KDV
listelerinin doldurulmasına iliskin olarak asağıdaki açıklamalar yapılmıstır:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 219 uncu maddesinde; muamelelerin muhasebe
fislerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fisler üzerinden yapılması halinde belgelerin
muhasebe fislerine kaydedilmesinin, defterlere kaydedilmesi hükmünde olduğu belirtilmistir.
Bu durumda, muhasebe fislerinde yer alan belgelerin esas defterlere kanunî süresinde
islenmesi gerekmektedir.
Kayıtlarını muhasebe fisleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını tasıyan mazbut vesikalara
dayanarak yürüten müesseselerde; yazar kasa ve perakende satıs fislerinin adı geçen
vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde; her yazar kasa ve perakende
satıs fisinin ayrı ayrı indirilecek KDV listesine girilmesi yerine bu belgelerin kaydedildiği
muhasebe fisine ait bilgilerin girilmesi yeterlidir.
Buna göre, muhasebe fisinin indirilecek KDV listesine kaydedilmesi sırasında “Satıcının Vergi
Kimlik/TC Kimlik Numarası” sütununa “3333333333” seklinde giris yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, bu imkândan sadece muhasebe fisine kayıtlı yazar kasa veya perakende satıs fisleri
için yararlanılması gerekmekte olup bu sekilde listeye girisi yapılabilecek muhasebe fislerine
kayıtlı belgelerin toplam KDV’si, indirilecek KDV listesinin toplam KDV tutarının % 5’ini
asamaz. Diğer taraftan, muhasebe fisine kayıtlı olmayan yazar kasa veya perakende satıs
fisleri ile muhasebe fisine kayıtlı olsa dahi her bir faturanın had sınırı gözetilmeksizin ayrı ayrı
girilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, KDV Kanununun 29/1-a maddesinde, KDV mükelleflerinin faaliyetlerine iliskin
olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi, bu Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça
indirebilecekleri; 34/1 maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere
ait KDV’nin alıs faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca
gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek sartıyla indirilebileceği, aynı
maddenin (2) numaralı fıkrasında ise, fatura ve benzeri vesikalarda KDV’nin ayrıca
gösterilmesine gerek bulunmayan islemlerde vergi indirimin nasıl belirleneceği konusunda
Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıstır.
VUK’nun 232 nci maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçilerin;
1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2 - Serbest meslek erbabına;
3 - Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;
4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5 - Vergiden muaf esnafa;
sattıkları emtia veya yaptıkları isler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak
mecburiyetinde oldukları hükmüne yer verilmistir.
Konuya iliskin açıklamaların yer aldığı 204 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde, mükelleflerin
ticari faaliyetlerine iliskin olarak isyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları
(Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini
belirleyen Kanuni haddi asmayan diğer bir anlatımla perakende satıs fisi (veya yazar kasa
fisi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satıs
veya yazar kasa fislerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin 213 sayılı VUK’nun mükerrer
257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görüldüğü, ancak
isletmenin tüketimi dısında satısa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne
olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği
açıklanmıstır.
Ayrıca, 206 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (G) bölümünde, 204 Sıra No.lu VUK Genel
Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satıs veya yazar kasa fislerinde
ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi
sartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacağı belirtilmistir.
Yapılan bu açıklamalara göre, KDV mükelleflerinin yazar kasa veya perakende satıs fislerine
istinaden indirim hakkından yararlanmaları konusunda yukarıdaki usul ve esaslar
çerçevesinde hareket etmeleri gerekmekte olup, yazar kasa veya perakende satıs fislerinin
indirilecek ve yüklenilen KDV listelerine bu çerçevede kaydedileceği tabiidir.
Diğer taraftan, dileyen mükellefler, 2010 Ocak ve Subat dönemlerinde gerçeklestirdikleri iade
hakkı doğuran islemlerine iliskin olarak verecekleri yüklenilen KDV listelerinde “Bünyeye
Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si” sütununu bos bırakarak İnternet Vergi Dairesi üzerinden
gönderebileceklerdir.

 
 Tarih : 22.2.2010   (Bu haber toplam 3018 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com