VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

04.02.2010
2010/011 - B Formlarına İliskin Tebliğ (VUK 396 nolu) Yayınlandı
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi asan mal ve hizmet alımlarını
Form Ba ile; mal ve hizmet satıslarını ise Form Bs ile bildirmeleri ile ilgili daha önceden yayınlanmıs olan tebliğlerde 396 No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile değisiklikler yapılmıstır.
Yapılan değisikliklerle;
- Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine iliskin mal ve/veya hizmet alısları ile mal ve/veya hizmet satıslarına uygulanacak had 8.000 TL dan 5.000 TL na
indirilmistir.
- Yeni uygulamada formların verilme dönemi de değismistir. Formlar artık takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü aksamı saat 24:00’e kadar gönderilebilecektir.
- Belirlenen hadlerin altında kalan alıs ve satıs bedellerinin bildirildiği, “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıstır.

Tebliğin tam metni aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.




TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 396)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin  akanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi asan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına Dliskin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satıslarını ise "Mal ve Hizmet Satıslarına Dliskin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmis, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe iliskin açıklamalar yapılmıstı.
Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine  etirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu olusturmaktadır.
1- KAPSAM
Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler Bilindiği üzere, belirli bir haddi asan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına Dliskin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satıslarını ise "Mal ve Hizmet Satıslarına Dliskin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.
1.1.1. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, isletme hesabı esasına geçen mükellefler, isletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.
Buna karsın, isletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.
1.1.2. Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap  döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.
1.1.3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve sube bilgileri birlestirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve is merkezi yurt dısında olup, münhasıran serbest bölgede subesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan subelerinin mal ve/veya hizmet alıs/satıslarını bildireceklerdir.
1.1.4. Kollektif sirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya sirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya sirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemis kabul edilecektir.
1.1.5. Birden fazla subesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından sube ve merkez bilgileri birlestirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.
1.1.6. Diğer taraftan, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmis bulunan bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıstır.
1.2. Bildirime Konu Alıs/Satıslar Ve Hadler
1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alıs ve satısları, bunlara iliskin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fisi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi)  bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine iliskin mal ve/veya hizmet alısları ile mal ve/veya hizmet satıslarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden  elirlenmistir. Buna göre, bir kisi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alısları, "Mal ve Hizmet Alımlarına Dliskin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kisi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satısları ise "Mal ve Hizmet Satıslarına Dliskin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir.
Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah sekline tabi mal ve/veya hizmet  alıs/satıslarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi islemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.
Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır. Belirlenen hadlerin altında kalan alıs ve satıs bedellerinin bildirildiği, “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıstır.
1.2.3. Herhangi bir mal ve hizmet alıs veya satısına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değismesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi asması halinde bildirimlere dahil edilecektir.
1.2.4. Bir kisi veya kurumdan yapılan alısların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kisi ve kuruma yapılan satıs olarak dikkate alınacaktır. Aynı sekilde, bir kisi veya kuruma yapılan satıslardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kisi ve kurumdan yapılan alıs olarak dikkate alınacaktır.
1.2.5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Sirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Sirketleri, Emeklilik Sirketleri, Sigorta Sirketleri ve Acenteleri yapmıs oldukları islemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satıs islemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek
bulunmamaktadır. Aynı sekilde, bu kurumların kendi aralarındaki islemler sebebiyle  düzenledikleri dekontların karsı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
1.2.6. Döviz alıs-satısı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alıs-satısı ile uğrasan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alıs-satıs bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu islemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluslardan yapmıs oldukları döviz alıs-satıslarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
1.2.7. Sigorta sirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
2- BİLDİRİMLERİN DÖNEMi VE VERİLME SÜRESİ
2.1. Dönemi
Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alıs/satıslarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alıs/satıslarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara iliskin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.
2.2. Verilme Süresi
2.2.1. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü aksamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.
2.2.2. Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, isin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü aksamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve sifre almıs mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almıs meslek mensuplarınca verilecektir.
2.2.3. Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.
2.2.4. Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin basladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü aksamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından verilecektir.
2.2.5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;
— 18 inci maddesi uyarınca gerçeklestirilen birlesmelerde, münfesih kurumun birlesmenin gerçeklestiği döneme iliskin bildirimleri bunlar adına, birlesilen kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından,
— 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçeklestiği döneme iliskin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından,
— 19 uncu maddesi uyarınca gerçeklestirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçeklestiği döneme iliskin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almıs meslek mensupları tarafından, takip eden ayın son günü aksamına kadar verilmesi gerekmektedir.
3- BiLDiRiMLERiN VERiLME SEKLi VE DOLDURULMASI
3.1. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu
3.1.1 Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.
3.1.2. Bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kağıt ortamında (elden veya posta ile) verdikleri bildirim formları hiçbir sekilde kabul edilmeyecektir.
3.1.3. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmis sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama isleminin yapılması sarttır. Onaylama islemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.
3.1.4. Vergi dairesi değisen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.
3.1.5. Elektronik ortamdaki bildirim formları;
— Kullanıcı kodu, parola ve sifre almıs mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kısmına mükellefe iliskin bilgiler, formdaki yeminli mali müsavir kısmına ise, varsa yeminli mali müsavirlere iliskin bilgiler yazılacaktır.
— Yeminli mali müsavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müsavirin bilgileri yer alacaktır. Formu düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müsavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler yazılacaktır.
— Serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müsavir tarafından gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müsavirin bilgileri yazılacaktır. Mükellefin yeminli mali müsaviri varsa yeminli mali müsavir bölümü de doldurulacaktır.
3.2. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar
3.2.1. Bildirimlerdeki alıs/satıs bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kurus bilgileri gösterilmeyecektir. Bir kisi veya kurumdan yapılan alıs ve/veya satıslarda birden fazla belge olması halinde kurus ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır. Diğer taraftan, birden fazla sayfadan olusan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.
3.2.2. İthalat islemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giris tarihi, ihracat islemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçeklestiği tarih dikkate alınacaktır.
Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satıs islemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge islem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.
Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat islemlerinde “1111111111”, ihracat islemlerinde ise
“2222222222” olarak kodlanacaktır.
3.2.3. Bir kisi veya kurumun birden fazla subesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birlestirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
Aynı sekilde, bir kisi veya kurumun birden fazla subesine yapılan mal ve/veya hizmet satısları da birlestirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alıs ve satısları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dısındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.
3.2.5. Ba ve Bs bildirim formlarının Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri Tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek:3)
4- CEZAi UYGULAMA
4.1. Bildirimlerin Süresinde veya Tam Olarak Verilmemesi Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai islem uygulanacaktır. Söz konusu cezai islemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
4.2. Bildirimlerin Düzeltilmesi
4.2.1. Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.
4.2.2. Düzeltme islemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmis bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek sekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamıs gibi tüm alıs-satıs bilgilerini içerecek sekilde doldurulması gerekmektedir.
4.2.3. Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca islem yapılacaktır.
5- YÜRÜRLÜK TARiHi
Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere iliskin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
 
 Tarih : 4.2.2010   (Bu haber toplam 3835 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com