VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

09.12.2009
2009/116 - Varlık Barısı Hakkında İç Genelge Yayınlandı.

Gelir İdaresi Baskanlığı’nca yayınlanan Seri No: 2009/2 Sayılı 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi’nde bu kapsamda yapılacak bildirimlerin 2009 sonunda zamanasımına uğrayacak vergiler konusundaki incelemelerde dikkate alınacak yöntemler açıklanıyor.
Genelgede bu kanun kapsamında yapılacak bildirimlerin bulunacak matrah farklarına mahsup edilebilmesi için kanunda yer alan
-Türkiye'ye transfer etme,
-sermayeye ekleme ve vadesinde ödeme sartlarının
Gerçeklesmesine dikkat çekiliyor.

Sözkonusu genelge metni aşağıdadır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

5811 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2009/2
Tarih 09/12/2009
Sayı B.07.1.GİB.0.03.50/5048-
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İÇ GENELGESİ
(Seri No: 2009/2)
.................... VERGİ DAİRESİ BASKANLIĞINA
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun uyarınca yapılan bildirim veya beyanlar dısındaki diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemeleri sonucunda, 31/12/2009 tarihinde zamanasımına uğrayacak 2004 takvim yılına iliskin olarak bulunan matrah farklarından anılan Kanun uyarınca bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesinin gerekmesi halinde, bu Kanunda yer alan Türkiye'ye transfer etme, sermayeye ekleme ve vadesinde ödeme sartlarının önem arz etmesi nedeniyle, ilgili yıla iliskin matrah farklarından beyan edilen tutarların mahsubu isleminde ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, asağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüstür.
1. Yasal Düzenlemeler
5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değisen 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, gerçek veya tüzel kisilerce 1/6/2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dısında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen tasınmazların 30/9/2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirileceği veya vergi dairelerine beyan edileceği, bu kıymetlerin, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebileceği, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacakları, bu fon hesabının, sermayenin cüz'ü addolunacağı, sermayeye ilave dısında baska bir amaçla kullanılamayacağı, isletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyeceği, serbest meslek kazanç defteri ile isletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterecekleri ve bu varlıkların dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı ifade edilmistir.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve
Türkiye'de bulunan ancak 1/6/2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında isletmenin
özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile tasınmazların 30/9/2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle
vergi dairelerine beyan edileceği, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun
hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, tasınmazlar dısındaki
varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel
fon hesabı açacakları, bu fon hesabının, sermayenin cüz'ü addolunacağı ve beyan tarihinden
itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edileceği, serbest meslek kazanç defteri ile isletme
hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ise söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca
gösterecekleri ve bu varlıkların dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı
belirtilmistir.
Aynı maddenin besinci fıkrasında ise, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliskin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra baslayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliskin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarların, bu tutarlara iliskin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi kosuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılacağı hükme bağlanmıstır.
Anılan Kanunun 4 üncü maddesine 5917 sayılı Kanunla eklenen birinci fıkrada yer alan yetkiye istinaden, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 29/9/2009 tarih ve 15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıstır.
Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın basından baslayarak bes yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanasımına uğrayacağı belirtilmistir. Aynı Kanunun 126 ncı maddesinde ise düzeltme zamanasımı hükümlerine yer verilmis olup 114 üncü maddede yazılı zamanasımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatalarının düzeltilemeyeceği ifade edilmis olup anılan maddenin (a) bendinde ise düzeltme zamanasımının, zamanasımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı tarihten baslayarak bir yıldan asağı olamayacağı hükmü yer almaktadır.
2. 2004 takvim yılına iliskin olarak yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farklarında mahsup uygulaması
31/12/2009 tarihinde zamanasımına uğrayacak 2004 takvim yılına iliskin olarak yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farklarından, 5811 sayılı Kanun uyarınca bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesinin gerekmesi halinde, söz konusu döneme iliskin olarak düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, öncelikle hakkında inceleme yapılan mükelleflerce 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirim veya beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Aynı sekilde, yerine getirilmesi 31/12/2009 tarihi sonrasına sarkan,
- Bildirilen veya beyan edilen yurt dısı varlıkların Türkiye'ye transfer edilmesi,
- Beyan edilen yurt içi varlıklara ait fon hesabının sermayeye eklenmesi ile
- Bildirim veya beyanlar üzerine tarh edilen vergilerin vadesinde ödenmesi
sartları dısında, mahsup uygulaması için gerekli olan diğer sartların sağlanıp sağlanmadığı hususları da tespit edilecektir.
2004 hesap dönemine iliskin olarak yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farklarından anılan Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıkların mahsubu için gerekli olan söz konusu sartların 31/12/2009 tarihi itibarıyla yerine getirilememis olması halinde, bu sartlar gerçeklesmeden mahsup isleminin yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2004 hesap dönemine iliskin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarında önerilen matrah farkları üzerinden, 31/12/2009 tarihine kadar bahse konu sartları gerçeklestiremeyecek mükellefler hakkında 5811 sayılı Kanun uyarınca herhangi bir mahsup islemi yapılmaksızın ilgili vergi dairesince gerekli tarhiyatların yapılarak vergilerin tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.
2.1. Yapılan tarhiyatlara iliskin vergilerin kesinlesmesi durumunda mahsup islemi 2004 hesap dönemine iliskin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre önerilen tarhiyatlar üzerine, vergi dairelerince herhangi bir mahsup islemi yapılmaksızın tarh edilen vergilerin kesinlesmesi halinde,
- Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirilen veya beyan edilen yurt dısı varlıkların süresi içinde Türkiye'ye transfer edilmesi ve aynı maddenin besinci fıkrası hükmüne göre tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,
- Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca beyan edilen varlıklara iliskin özel fon hesabına alınan tutarların altı ay içinde sermayeye ilave edilmesi ve aynı maddenin besinci fıkrası hükmüne göre tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi
sartlarının gerçeklesmesine bağlı olarak 31/12/2009 tarihinden önce yapılan tarhiyatlar üzerine tarh edilen vergilerin 5811 sayılı Kanun uyarınca bildirilen veya beyan edilen tutarlara isabet eden kısmı, Vergi Usul Kanununun 126 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan süre içinde ilgili vergi dairelerince anılan Kanunun düzeltme hükümlerine göre düzeltilecektir.
2.2. Tarhiyat öncesi uzlasma talebinde bulunan mükelleflerde mahsup islemi 2004 hesap dönemine iliskin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre önerilen tarhiyatlar üzerine, 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlasma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, mükelleflere tarhiyat öncesi uzlasma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmayacak ve tarhiyat öncesi uzlasma talebinde bulunmaya davet edilmeyecek olup sartların sağlanamaması nedeniyle herhangi bir mahsup islemi yapılmaksızın ilgili vergi dairelerince gerekli tarhiyatlar yapılacaktır.
Mahsup imkanından yararlanılabilmesi için gerekli olan sartların gerçeklesmesi durumunda 31/12/2009 tarihinden önce yapılan tarhiyatlar üzerine tarh edilen vergilerin 5811 sayılı Kanun uyarınca beyan edilen tutarlara isabet eden kısmı, Vergi Usul Kanununun 126 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan süre içinde ilgili vergi dairelerince anılan Kanunun düzeltme hükümlerine göre düzeltilecektir.
2.3. Tarhiyat sonrası uzlasma talebinde bulunan mükelleflerde mahsup islemi 5811 sayılı Kanun uyarınca bildirim veya beyanda bulunan ve mahsup uygulamasından yararlanabilecek olan mükelleflerin tarhiyat sonrası uzlasma talebinde bulunması halinde, mahsup imkanından yararlanılabilmesi için gerekli olan sartlar gerçeklesmeden herhangi bir mahsup uygulaması yapılamayacaktır.
Bu nedenle, bahse konu sartların gerçekleseceği tarihe kadar tarhiyat sonrası uzlasma taleplerinin ertelenmesi, mahsup imkanından yararlanılabilmesi için gerekli olan sartların gerçeklesmesine bağlı olarak İç Genelgenin "2.1" bölümünde yer alan açıklamalara göre düzeltme isleminin yapılması gerekmekte olup kalan matrah farkları üzerinden yapılan tarhiyatlar, tarhiyat sonrası uzlasmaya konu edilebilecektir.
2.4. Yapılan tarhiyatların dava konusu yapılması durumunda mahsup islemi Söz konusu döneme iliskin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre önerilen tarhiyatlar üzerine, vergi dairelerince herhangi bir mahsup islemi yapılmaksızın gerçeklestirilen tarhiyatların mükelleflerce dava konusu yapılması halinde, bahse konu sartların gerçeklesmesine bağlı olarak, mahkeme kararının kesinlesip kesinlesmediğine bakılmaksızın, bu İç Genelgenin "2.1" bölümünde yer alan açıklamalara göre düzeltme isleminin yapılması gerekmektedir.

 
 Tarih : 11.12.2009   (Bu haber toplam 3024 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com