VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.11.2009
2009/113 - Tecil Faizi Yıllık % 19’a İndirildi.

21 Kasım Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık % 24 olarak
uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık % 19’a indirildi.

21 Kasım tarihinden geçerli olan bu yeni oran aynı zamanda tebliğin yayımı tarihinden önce
tecil edilmis ve tecil sartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının sonraki
dönemlerde ödenmesi gereken taksit tutarlarına da uygulanacaktır.

Yeni oran ayrıca çesitli özel kanunlar çerçevesinde yapılmıs teciller içinde geçerli olacak.
Ayrıca tebliğde indirilen gecikme zammı oranı uygulamasıyla ilgili açıklamalar da yer alıyor.

Sözkonusu tebliğin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

21 Kasım 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27413
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
SERİ: C
SIRA NO: 1
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine iliskin olarak asağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüstür.

I - TECİL FAİZİ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmistir.
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
Aynı sekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmis ve tecil sartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 geçici 6 ncı maddesi ile 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun3 geçici 2 nci maddesi kapsamında tecil edilip de tecil sartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar:
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmis ve Türkiye'de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin;
5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere yapmıs oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına, 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin4 yürürlüğe girdiği 4/3/2005 tarihine kadar geçen süreler için yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (36/6=)%6 oranında yıllık tecil faizi, 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin5 yürürlüğe girdiği 28/4/2006 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (30/6=)%5 oranında yıllık tecil faizi uygulanırken, 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra (bu tarih dahil) yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (24/6=)%4 oranında yıllık tecil faizi,
5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanmak üzere yapmıs oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına, 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile belirlenmis olan yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (24/6=)%4 oranında yıllık tecil faizi,
uygulanmaktaydı.

Anılan madde hükümlerine göre tecil edilmis ve tecil sartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (19/6=)%3,167 oranında yıllık tecil faizi uygulanacaktır.
Tecil faizi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde6 yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

II - GECİKME ZAMMI
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 21/4/2006 tarihli ve 26146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 21/4/2006 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme
zammı uygulanmaktaydı.

Anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/11/2009 tarih ve 27411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2/11/2009 tarihli ve 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,95 oranında gecikme zammı uygulanması kararlastırılmıs ve belirtilen Karar 19/11/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmis bulunmaktadır.

Buna göre, 19/11/2009 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemis olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 19/11/2009 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %1,95 oranında ve Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar
doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.              

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 19/11/2009 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,95/100/30=)0,00065 olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
————————————————————
1 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
2 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 6/6/2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
4 4/3/2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
5 28/4/2006 tarihli ve 26152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
6 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.

 
 Tarih : 23.11.2009   (Bu haber toplam 3050 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com