VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

28.10.2009
2009/108 - İstanbul Vergi Dairesi Baskanlığının “Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Faturalar” Baslıklı Duyurusu

İstanbul Vergi Dairesi Baskanlığı web sitesinde “Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli
Sayılmayan Faturalar, Bu Faturaları Kullananların Tespiti Ve Sonucunda Yapılacak İslemler”
baslıklı ve faydalı bilgiler içeren duyuru yayınlanmıstır.
Ayrıca duyuru ekinde soru cevap seklinde ve kamu oyunda “Varlık Barısı” olarak adlandırılan
düzenleme konusunda da açıklamalar yer almaktadır.

Duyuru metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 


Saygıdeğer Mükellefimiz,
Tüm mükelleflerimizin vergilendirmeye iliskin ödevlerini harfiyen yerine getirmeye gayret ettiklerine inancımız tamdır. Bununla birlikte, bazı mükelleflerimizin, satın aldıkları mal ve hizmet karsılığında kendilerine verilen fatura vb. belgelerin vergi mevzuatı bakımından geçerli kabul edilemeyebileceğini bazen fark edemediklerine sahit olmaktayız. Bu nedenle, mükelleflerimizin vergi mevzuatı bakımından herhangi bir sorun yasamamaları için satın aldıkları mal ve hizmet karsılığında fatura vb. belge alırken dikkat etmeleri gereken hususlar ile kayıtlarına intikal ettirmis oldukları bu fatura vb. belgelerin arasında vergi mevzuatı bakımından geçerli kabul edilmeme ihtimali olan fatura vb. belge bulunduğunu sonradan fark ettiklerinde basvurabilecekleri yolları kısaca açıklamakta fayda görmekteyiz.

I – VERGİ MEVZUATI BAKIMINDAN HANGİ FATURALAR GEÇERLİDİR?
Bir Faturanın vergi mevzuatı bakımından geçerli olabilmesi için;
1- Faturanın anlasmalı matbaaya bastırılmıs olması (Maliye Bakanlığı amblemi olmalı) veya Noter tasdikli olması gerekir.
2- Düzenlenen fatura malı satan firmaya ait olmalıdır. Yani, faturanın üzerinde satıcı kim ise onun isim, unvan, vergi dairesi ve numarası basılı olmalıdır.
3- Fatura malı satın alan firmanın adına düzenlenmis olmalıdır.
4- Fatura, gerçek bir alıs veris sonucu düzenlenmis olmalıdır.
5- Malın veya hizmetin cinsi, miktarı ve fiyatı faturada doğru gösterilmis olmalıdır.
6-Vergi mevzuatında belirtilen diğer sekil sartlarına uygun olarak düzenlenmis olmalıdır.

II – HANGİ FATURALAR VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN GEÇERLİ SAYILMAZ?
I. bölümde belirtilen sartlardan herhangi birini tasımayan faturalar vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılmaz. Mesela; anlasmalı matbaaya bastırılmıs, alıcı firma adına, bizzat satıcı firma tarafından düzenlenmis olsa bile gerçek bir alıs-verise dayanmayan faturaların vergi mevzuatı uyarınca gider belgesi olarak kabul edilmesi ve faturada yer alan KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

III – VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN GEÇERLİ SAYILMAYABİLECEK FATURA ÖRNEKLERİ
1- Hiçbir mal veya hizmet satın alınmadığı, böyle bir gider, masraf olmadığı halde, ödenecek vergi tutarını düsürmek için baskalarından alınarak gider yazılan faturalar (İsyeri asansörü tamir ettirilmediği halde asansör tamir ettirilmis gibi tamirciden alınıp gider yazılan fatura gibi.)
2 - Mal veya hizmet gerçekten satın alındığı halde, mal veya hizmetin satın alındığı satıcıdan fatura alınamadığı için, baskasından temin edilen faturalar. (İsyeri asansörü gerçekten tamir ettirildiği halde, tamiri yapan tamirci yerine baska birinden temin eden tamir faturası gibi.)
3 - Mal veya hizmet gerçekten satın alındığı halde, satın alınan mal veya hizmetin cins, miktar veya fiyatının farklı gösterildiği faturalar (10 TL.’ye alınan malın, 100 TL.’ye alınmıs gösterildiği faturalar gibi)

IV–VERGİ MEVZUATINCA GEÇERLİ SAYILMAYAN FATURALARI KULLANANLARIN TESPİTİ
Teknolojinin ve e-devlet uygulamalarının gelismesiyle birlikte, düzenledikleri faturaların vergi mevzuatı yönünden kabulüne imkan bulunmayan firmalar ile bu firmalarca düzenlenerek verilen faturaları kullanan mükelleflerin izlenip tespit edilmesi daha kolay hale gelmistir.
Bir baska ifadeyle, mükelleflerimizin kayıtlarına intikal ettirdikleri fatura vb. belgelerin tamamı ile bunların arasında yer alan ve vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılmayan faturalar kolayca tespit edilebilmektedir.
Kaldı ki, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen firmalar, düzenledikleri faturaları sadece bir firmaya değil, yüzlerce ve hatta binlerce firmaya vermektedir. Bu nedenle, Örneğin A firmasının hukuken geçerli olmayan faturayı B’den aldığı tespit edilmisse, B’nin bu tür fatura kestiği diğer yüzlerce firma da tespit edilmektedir.
Bu itibarla, vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılmayan faturaları kullanan mükelleflerin incelemeye alınma ihtimali, normal bir mükellefin incelemeye alınma oranına göre en az 5-10 kat daha yüksek olmaktadır.

V – GEÇERLİ SAYILMASI MÜMKÜN OLMAYAN FATURALARI KULLANMANIN SONUÇLARI
Mal veya hizmeti gerçekten satın aldıkları halde faturasının geçerli olamayacağını fark edemeyen mükelleflerimiz, hem vergi mevzuatı uyarınca geçerli sayılması mümkün olmayan faturayı aldıkları kisiye KDV ödemis olmakta, hem de bu faturaların vergi idaresince tespiti halinde, aynı KDV’yi gecikme faizi ve cezasıyla birlikte vergi dairesine ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Bazı mükelleflerimiz ise, aldıkları faturanın, faturayı düzenleyen kisi veya firmanın KDV beyannamesinde beyan edilmesinin, faturanın geçerli olması için yeterli olduğuna inanmaktadırlar. Halbuki, faturayı düzenleyen kisi veya firmanın, kestiği faturayı KDV beyannamesinde göstermesi, faturanın geçerli olduğu anlamına gelmez.
Çünkü bazen komisyon karsılığı naylon fatura ticareti yapanlar bile; vergi dairesine kayıt yaptırıp, verdikleri faturayı da beyan etmekte, ancak çıkan vergiyi ödememektedirler.

VI – VERGİ MEVZUATINA GÖRE GEÇERLİ SAYILMAYAN FATURADAN NASIL KORUNULUR?
1 - Faturanın, hukuken geçerli olması için gerekli 6 sartın tamamını tasımasına dikkat edilmelidir.
2 - Ödemeler banka kanalıyla hesaptan hesaba yapılmalıdır.
3 - Çek düzenlenmesi halinde, çekin mutlaka nama yazılı olmasına dikkat edilmelidir.
4 - Hesap sahibi ile adına çek düzenlenen firma, faturada yazılı firmayla aynı olmalıdır.
5 - Alınan mal ve hizmetle ilgili tüm belgeler (fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb.) titizlikle saklanmalıdır.
Ancak ödemelerin çekle veya banka kanalıyla yapılması veya evrakların muhafaza edilmesi, bir faturanın vergi mevzuatı yönünden geçerli olduğu anlamına gelmez. Kullanılan faturanın gerçek bir alıs verise dayanması ve malın veya hizmetin cins, miktar ve fiyatının da mutlaka doğru gösterilmesi gerekir.

VII– FATURALARIN VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN GEÇERLİ SAYILMAYABİLECEĞİNİN SONRADAN FARKEDİLMESİ HALİNDE YAPILABİLECEK İLEMLER
1. Mükelleflerimiz, Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmadığını Sonradan Fark Ettikleri Faturaları İsterlerse Kendiliklerinden Kayıtlardan Çıkartarak Düzeltme Beyannamesi Verebilirler.
Bu durumda, indirim konusu KDV tutarının, kayıtlardan çıkarılan faturada gösterilen tutar kadar azalması sonucu, ödenmesi gereken KDV’de artıs meydana gelebilecektir. Bu durumda, daha önce ödenmemis olan KDV tutarının gecikme faizi ve cezasıyla birlikte ödenmesi gerekmektedir. Örneğin; Ocak 2007 döneminde mükellefin alınan faturalarının 1.000 TL.lik kısmının vergi mevzuatı yönünden geçerli olmadığı anlasılmıssa, mükellefin karsılasacağı mali külfet asağıdaki gibi olacaktır.

2.Mükelleflerimiz, Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Olmadığını Sonradan Fark Ettikleri Faturaları İsterlerse Kendiliklerinden Kayıtlardan Çıkartarak Pismanlıkla beyanname verebilirler.
Beyannamelerin pismanlıkla verilmis olması dolayısıyla çıkabilecek ödenmesi gereken KDV için mükellefler adına Vergi Ziyaı Cezası kesilmez. Vergi aslının pismanlık zammı ile birlikte ödenmesi yeterlidir.
3.Kullandıkları Geçerli Kabul Edilemeyen Faturaları Kendiliklerinden Kayıtlarından Çıkartmayan
Mükelleflerimiz Hakkında Vergi İncelemesi Yapılır. Rapor sonucuna göre mükelleflerimiz, KDV, gecikme faizi ve ceza ile muhatap kalabilir. Kayıtlara intikal ettirilen faturanın naylon olduğu ve bilerek kullanıldığı tespit edilirse üç kat ceza kesilir. Örneğin; Ocak 2007 döneminde alınan 1.000 TL.lik faturanın naylon olduğu ve bilerek kasten kullanıldığı anlasılmıssa, karsılasılacak
mali külfet asağıdaki gibi olacaktır.
Bilerek naylon fatura kullanan mükelleflerin uzlasma hakkı da bulunmadığı gibi haklarında Cumhuriyet Savcılığına vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda da bulunulur.
4. Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturaları Kayıtlarına İntikal Ettirdikleri İçin Haklarında 19 Haziran 2009 Tarihinden Sonra Vergi İncelemesine Baslanmıs Olan Mükelleflerimizin Varlık Barısından Yararlanmaları Mümkündür.
İndirimi reddedilen alıslar (KDV hariç) 1.000,00
Tarh Edilecek KDV 180,00
Vergi Ziyaı Cezası 90,00
Gecikme Faizi (Ocak 2007-31/12/2009) 153,75
Toplam Tutar (TL) 423,75
İndirimi reddedilen alıslar (KDV hariç) 1.000,00
Tarh Edilecek KDV 180,00
Vergi Ziyaı Cezası 0,00
Pismanlık zammı(Ocak 2007-31.12.2009), (aylık %2,5) 153,75
Toplam Tutar (TL) 333,75
İndirimi reddedilen alıslar (KDV hariç) 1.000,00
Tarh Edilecek KDV 180,00
Vergi Ziyaı Cezası 540,00
Gecikme Faizi (Ocak 2007-31/12/2009) 153,75
Toplam Tutar (TL) 873,75

Varlık barısından yararlanma hakkı bulunan mükelleflerimiz, beyan ettiği varlığın %5’i oranında (varlık yurt dısından getiriliyorsa % 2) vergi ödemekle yükümlüdür. Yapılan incelemede, beyan edilmis olan varlık tutarı, indirimi reddedilen tutardan mahsup edilir. Mükellef varlık barısı kapsamından ödediği vergi dısında, KDV, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile karsılasmaz. Örneğin, mükellefin yapılan denetimler sonucunda 2007 Ocak döneminde 1000.- TL’lik indirimi reddedilmesi gereken KDV’si bulunmaktadır. KDV açısından mükellefin varlık barısından yararlanması durumunda karsılasacağı tablo söyle olacaktır.
Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturaları Kayıtlarına İntikal Ettirdikleri Halde Haklarında Henüz Vergi İncelemesine Baslanılmayan Mükellefler De Varlık Barısından  Yararlanabilir.
Herhangi bir nedenle farkında olmadan vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılması mümkün olmayan fatura vb. belgeleri kayıtlarına intikal ettirmis olduklarını sonradan farkeden mükelleflerimizin, kullanmıs oldukları bu tür faturalar için herhangi bir islem yapmadan bağlı oldukları vergi dairesine basvurarak Varlık Barısından yararlanma taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.
5.Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturaları Kayıtlarına İntikal Ettirdikleri Halde Haklarında Henüz Vergi İncelemesine Baslanılmayan Mükellefler De Varlık Barısından Yararlanabilir. Herhangi bir nedenle farkında olmadan vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılması mümkün olmayan fatura vb. belgeleri kayıtlarına intikal ettirmis olduklarını sonradan farkeden mükelleflerimizin, kullanmıs oldukları bu tür faturalar için herhangi bir islem yapmadan bağlı oldukları vergi dairesine basvurarak Varlık Barısından yararlanma taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

VIII. SONUÇ
Mükelleflerimizin, basiretli bir isadamı olarak davranacaklarına, vergi mevzuatı yönünden geçerli kabul edilmesine imkan bulunmayan fatura kullanmakla karsılasmamak için gerekli tedbirleri alacaklarına, özellikle “naylon fatura” kullanmak gibi hem maddi külfet hem de hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir yönteme İndirimi reddedilen alıslar (KDV hariç) 1.000
Varlık Barısı Kapsamında Beyan Edilen Tutar (TL.) 1,000
Fark 0
Tarh Edilecek KDV 0
Vergi Ziyaı Cezası 0
Gecikme Faizi (Ocak 2007-31/12/2009) 0
Toplam Tutar (TL) (Varlık Barısı Kapsamında Beyan
Edilen Tutar x %5) 50
basvurmayacaklarına, bu tür faturalar için komisyon ödemek yerine, biraz daha fedakarlık yapıp vergilerini ödemeyi tercih ederek “vergi idaresi kapımı ne zaman çalacak?” stresi yasamak istemeyeceklerine eminiz.
İstanbul Vergi Dairesi Baskanlığı olarak siz değerli mükelleflerimizin her zaman olduğu gibi “kayıt dısı ekonomi” ve “naylon fatura”ya karsı yürütmekte olduğumuz mücadelede de bize vereceği her türlü destek için teskilatım adına simdiden tesekkür eder, saygılar sunarım.

Mehmet KOÇ
İstanbul Vergi Dairesi Baskanı

 


 

 
 Tarih : 29.10.2009   (Bu haber toplam 3225 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com