VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

22.04.2009
2009/054 - Tubitak Destek Projelerine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumunca bilim ve teknoloji alanlarında desteklenecek projelerin; başvuru, teşvik,
değerlendirme, kabul, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarına ilişkin esasları belirleyen
yönetmelik yayınlandı.

Sözkonusu yönetmelik aşağıda verilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

22 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27208

YÖNETMELİK

             Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA

DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından bilim ve teknoloji alanlarında desteklenecek projelerin; başvuru, teşvik, değerlendirme, kabul, izleme, sonuçlandırma ve sonuçların izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kurum, kuruluş veya tüzel kişilere aynî ve/veya nakdî destek sağlanan, ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamındaki projeleri kapsar.

             (2) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları,

             b) Araştırma projesi: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları, bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen çalışmaları,

             c) ARDEB: Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nı,

             ç) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığı’nı,

             d) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulu’nu,

             e) Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişileri,

             f) Danışman: Gerek duyulan hallerde, projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzmanı,

             g) Destek programı: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve diğer koşulları Bilim Kurulu tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe konulan ve ARDEB tarafından yürütülen programları,

             ğ) Geliştirme projesi: Araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutların daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ile teknoloji aktarımı ve/veya uyarlamasını içeren çalışmaları,

             h) Grup: TÜBİTAK ARDEB’e bağlı araştırma gruplarını,

             ı) Güdümlü projeler: Ülkenin öncelikleri, sürdürülebilir kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için gereksinim duyulan alanlarda, konusu ve şartları TÜBİTAK tarafından belirlenerek, bir başka kuruluş ya da ortak girişime yaptırılan çalışmaları,

             i) Kurum: Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluşu,

             j) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutarı,

             k) Öncelikli alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği genel öncelikli alanlar çerçevesinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen stratejik öneme sahip alanları,

             l) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı, bursiyer, yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan ekibi,

             m) Proje teşvik ikramiyesi: Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın % 75’ini geçmemek kaydıyla ve Bilim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarları,

             n) Proje yürütücüsü: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacıyı,

             o) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,

             ö) Uluslararası projeler: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği veya ilişki çerçevesinde yürütülen çalışmaları,

             p) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Süreçleri

             Çağrı ve başvuru

             MADDE 5 – (1) Başvuru dönemleri her yıl Başkanlık tarafından başvuru koşullarıyla birlikte ilan edilir.

             Değerlendirme

             MADDE 6 – (1) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir.

             Destek kararı ve sözleşme

             MADDE 7 – (1) Projelere verilecek destekler, ilgili grubun değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

             (2) Desteklenmesi kabul edilen projelere ilişkin sözleşmeler; proje yürütücüsü, projeyi öneren kurum/kuruluşun üst düzey yetkilisi ve bölüm/anabilim dalı gibi proje yürütücüsünün görevli olduğu birimlerin yetkilisi ile TÜBİTAK arasında imzalanır.

             İzleme

             MADDE 8 – (1) TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin, amaçlarına ve öngörülen TÜBİTAK esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları yoluyla ilgili grup tarafından izlenir. Gelişme raporları, proje yürütücüsü tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde, TÜBİTAK’ça hazırlanmış olan formata uygun olarak, ilgili gruba iletilir.

             (2) Grup, gerek gördüğü takdirde, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere davet eder, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan, gerektiğinde yerinde olmak üzere, incelemek ve denetlemek amacıyla belirleyeceği kişi ve/veya kişileri görevlendirir.

             (3) Projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi için TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişilere ödenecek ücretler Bilim Kurulunca belirlenir.

             Mali hükümler

             MADDE 9 – (1) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir;

             a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

             b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

             c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

             ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.

             d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.

             e) Posta ve nakliye giderleri.

             f) Yardımcı personel giderleri.

             g) Bursiyer giderleri.

             ğ) Proje teşvik ikramiyesi.

             h) Kurum hissesi.

             ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.

             (2) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilmez;

             a) Proje önerisi hazırlama giderleri.

             b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar.

             c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.

             ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler.

             d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.

             e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.

             f) İdari personel giderleri.

             g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

             (3) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri ile ilgili olarak proje ekibine verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler ile burs ödemeleri TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir.

             (4) Proje bütçelerinin oluşturulmasında, Bilim Kurulu tarafından belirlenen limit ve esaslara uyulur. Yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine göre belirlenen proje bütçesi, ilgili grubun görüşü ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

             (5) Projelere verilecek ek ödenek; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili grubun olumlu görüşü ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Özel kuruluşların ek ödenek taleplerinin yarısının kendilerince karşılanması şartı aranır.

             (6) Projelerde fasıllar arası aktarım, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine ilgili grup tarafından karara bağlanır. Ancak, bu yetki Başkanlıkça sınırları açıkça belirlenmek kaydıyla kısmî olarak proje yürütücüsüne devredilebilir.

             (7) Alınacak mal ve hizmetin mahiyetinde değişiklik yapılmasına veya projede öngörülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına yönelik talepler, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine ilgili grup tarafından karara bağlanır.

             (8) Proje kapsamında Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınırlar dahilinde ön ödeme yapılabilir.

             (9) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinden TÜBİTAK’ın uygun göreceği projelerin bütçeleri, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle, projeyi öneren kurum ve kuruluşların bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel hesaplara aktarılır ve izlenir.

             İdari hükümler

             MADDE 10 – (1) Proje Yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu ilgili grup tarafından değerlendirilir. Yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi veya projenin yürürlükten kaldırılması Başkanlık; projenin iptali hususunda oluşturulacak görüş ise Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (2) Araştırmacı, danışman ve bursiyerler ile ilgili atama, ayrılma ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar, buna ilişkin olarak hazırlanacak alt düzenleyici işlemler çerçevesinde düzenlenir.

             (3) Proje yürütücüsü kurum değişikliğine ilişkin gerekçeli talebini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı ve asgari “projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje destekleme sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine” dair hususları içeren yazıyla birlikte ilgili gruba bildirir. Grubun, projenin yeni kurumda sürdürülmesini uygun bulması halinde, proje için TÜBİTAK’ın belirlediği esaslar çerçevesinde ödenecek olan kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Proje kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri, proje sonuçlandığında iade edilmek üzere, projenin yürütüleceği kuruma proje yürütücüsü tarafından zimmetli olarak götürülebilir.

             (4) Proje süresi, sözleşmede belirtilen sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu, ilgili Grubun uygun bulması halinde Başkanlık onayı ile karara bağlanır. Bu sürenin aşıldığı durumlar Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (5) Harcamaları TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında, TÜBİTAK tarafından satın alma işlemleri yurt içinden yapılan taşınırlara ilişkin fatura ve diğer belgeler, vakıf üniversiteleri dahil, projenin yürütüldüğü kurum adına düzenlenir ve taşınırlar kurumun ayniyatına kaydedilir. TÜBİTAK tarafından satın alma işlemleri yurt dışından yapılan taşınırlara ilişkin fatura ve diğer belgeler ise TÜBİTAK adına düzenlenir ve bu kapsamda satın alma işlemi yapılarak ilgili kuruluşa teslim edilmiş olan taşınır mallar, TÜBİTAK tarafından herhangi bir işleme gerek kalmaksızın projenin yürütüldüğü kamu idarelerine, vakıf üniversiteleri dahil, devredilir. Harcamaları projenin yürütüldüğü kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen projelerde ise konuya ilişkin TÜBİTAK mevzuatı uygulanır.

             (6) Özel bir ticari kuruluşta yürütülen proje sonuçlandıktan sonra, proje kapsamında alınmış olan dayanıklı taşınırlar, TÜBİTAK’ın teklifi üzerine kuruluşun talep etmesi halinde, TÜBİTAK tarafından belirlenecek bedel karşılığında, ilgili grubun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile kuruluşa satılabilir. Satın alma talebinin yapılmaması halinde dayanıklı taşınırlar, TÜBİTAK’ın iadeye ilişkin yaptığı bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iade edilir ve ilgili Grubun öneride bulunması halinde, Bilim Kurulunun kararı ile kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Sona Ermesi ve Projelere İlişkin Diğer Hükümler

             Sonuçlandırma

             MADDE 11 – (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen iki ay içerisinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimlerini içeren sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ça hazırlanmış olan formata uygun olarak, ilgili gruba iletilir.

             (2) Grup tarafından değerlendirilen sonuç raporunda, gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltmeler istenebilir. Sonuç raporu, son halini aldıktan sonra ilgili grup tarafından kabul veya reddedilir.

             (3) Kabul kararı, proje yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

             (4) Sonuç raporu reddedilen proje, ilgili grubun önerisi ve Bilim Kurulunun kararıyla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsüne ve kuruma bildirilir ve iptale ilişkin hükümler uygulanır.

             Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

             MADDE 12 – (1) Sözleşmede belirtilen tarihlerde, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin gelişme raporları gönderilmeyen projeler, inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler, mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, kurumun ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine veya ilgili grubun gerek görmesi halinde, grup kararı ile geçici olarak durdurulabilir.

             (2) Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya grup tarafından yapılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde ilgili grubun kararı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

             (3) Durdurma sonrasında, proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya grup tarafından yapılan inceleme sonucu mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, grubun önerisi ve Başkanlığın kararı ile yürürlükten kaldırılır.

             (4) Durdurma sonrasında proje yürütücüsünün kusur veya ihmali sonucunda yürütülemeyeceği anlaşılan projeler grubun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile iptal edilir.

             (5) TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esaslarında yer alan hükümler doğrultusunda etiğe aykırı davrandıkları tespit edilen ve TÜBİTAK destekli projelerde görevi olan yürütücü ve/veya araştırmacıların değiştirilmesi sonucunda projenin yürütülüp yürütülemeyeceği ve etik ihlalin proje üzerindeki etkisi hususları ilgili grup tarafından değerlendirilir. Bu yolla yürütülmeleri mümkün görülmeyen projelerin durumları proje ekibine uygulanacak yaptırımın mahiyetine ve etik ihlalin niteliğine bağlı olarak grubun önerisi üzerine Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (6) İlgili grubun gerek görmesi halinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya iptal süreci başlatılabilir.

             (7) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

             (8) Yürürlükten kaldırma ve iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve niteliğine bağlı olarak, kalan sarf malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verilir.

             (9) Proje, vakıf üniversiteleri hariç özel bir kuruluş tarafından yürütülüyorsa, proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemesi, yürürlükten kaldırma veya iptal durumunun proje yürütücüsüne ve kuruma bildirilmesinden sonraki bir ay içinde TÜBİTAK’a iade edilir.

             (10) İptal edilen projede görev alan proje yürütücüsü ve kusurlu araştırmacılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri ilgili esaslar çerçevesinde geri alınır ve bir ila beş yıl TÜBİTAK ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış olan görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, varsa süreli temsil görevleri ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, ilgili birimlerin önerisi üzerine Başkanlık oluruyla devam ettirilebilir.

             (11) İptal edilen projede TÜBİTAK çalışanı yer alması halinde TÜBİTAK İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (12) Yürürlükten kaldırılan ve iptal edilen projelerde kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde TÜBİTAK tarafından bildirilen banka hesabına iade edilir. İade edilmediği takdirde, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil edilir. TÜBİTAK, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden mahsup etme yetkisini haizdir.

             Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları

             MADDE 13 – (1) TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki hakların aidiyeti, konuya ilişkin hak sahipliği ve diğer hususlar bu amaçla hazırlanacak alt düzenleyici işlemler ile belirlenir. TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Projenin sonucunda 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya çıkması durumunda ise, proje yürütücüsü TÜBİTAK'a, 5846 sayılı Kanunda düzenlenen bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım) kapsayan basit ruhsatı sağlamakla yükümlüdür.

             (2) Fikrî hakların TÜBİTAK'a ait olduğu durumlar, proje yürütücüsünün yükümlülükleri ve diğer hususlar, buna ilişkin olarak hazırlanacak alt düzenleyici işlemler ile düzenlenir. Fikri mülkiyet haklarının kuruma ait olduğu hallerde, bu hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla % 50’si TÜBİTAK tarafından fikrî ürün sahibine verilir. Bu oran Başkanlık tarafından belirlenir.

             (3) Proje kapsamında TÜBİTAK’a sunulan her türlü doküman üzerindeki fikrî haklar ise TÜBİTAK’a aittir. TÜBİTAK, projelere ilişkin dokümanları uygun göreceği vasıtalarla umuma arz edebilir. Ancak bu fıkrada düzenlenen husus, aşağıda belirtilen haklara halel getirmez.

             (4) Proje yürütücüleri, projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirtmek kaydı ile, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilirler. Ancak projenin TÜBİTAK tarafından ya da TÜBİTAK ile işbirliği halinde yürütüldüğü yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin ilgili gruba gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde ve fikrî ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı olduğu durumlarda fikrî ürünün içeriği ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi sunulamaz. Koşullara uyulmaması halinde doğacak zararlardan yayım yapanlar sorumludur.

             Etik kurallara uyma yükümlülüğü

             MADDE 14 – (1) Proje Yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

             a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak,

             b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek,

             c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak,

             zorundadır.

             (2) Aksi durumun ilgili grup tarafından tespiti halinde, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre hareket edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Programlar

             Yeni destek programları

             MADDE 15 – (1) Yeni destek programı başlatma, mevcut destek programlarını değiştirme, kaldırma ve/veya birleştirme hususlarında Bilim Kurulu yetkilidir. Oluşan bu destek programlarının tâbi olacağı usul ve esaslar Bilim Kurulunca belirlenir.

             (2) TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan ve yeni başlatılacak destek programları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

             (3) Yeni başlatılacak destek programlarının harcama kalemlerinin bu Yönetmeliğin dışında olması halinde Bilim Kurulu kararları esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 16 – (1) Projelerin desteklenmesinde 278 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bilim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 17 – (1) 9/3/2005 tarihli ve 25750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Eski yönetmeliğe yapılan atıflar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

             (2) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan alt düzenleyici işlemler, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla, bu Yönetmelik uyarınca yenisi yapılıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.

 
 Tarih : 22.4.2009   (Bu haber toplam 1972 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com