VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

16.03.2009
2009/037 - Ekonomik Krizle Mücadele Kapsamında yeni Paket Açıklandı. Otolar Ve Beyaz Eşyada ÖTV; Konutlarda KDV İndirimi!

Küresel kırizin etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan önlem paketi Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları geriye çekilmiştir.

16.03.2009 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 150 m2 ve üzerindeki konutların teslimindeki KDV oranı % 18’den % 8’e indirildi.
Ayrıca otomotiv sektöründe ÖTV indirimine de gidildi.
Örneğin binek otomobillerdeki ÖTV
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenlerde % 37’den % 18’e;
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerde % 60'dan % 54’e;
Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenlerde % 84’den % 80’e indirildi.
Panelvan tipi ticari araçların ÖTV si ise % 10’dan % 1’e indirildi.
Yine motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçen motosikletlerin ÖTV si % 37’den % 32’ye; motor silindir
hacmi 250 cm3’ün altındaki motosikletlerin ÖTV si % 22’den % 11’e indirildi.
Ayrıca ÖTV kanununa ekli IV Sayılı listedeki ürünlerin vergi oranları ise sıfırlandı. Bu listede
ağırlıklı olarak beyaz eşya ve elektronik ev ürünleri yer alıyor.
İndirimler 16.03.2009-15.06.2009 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bakanlar Kurulu Kararının tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

16 Mart 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27171

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14802

             Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/3/2009 tarihli ve 236 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                               M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                              Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                             K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                           N. EKREN

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                      Devlet  Bakanı V.

         M. S. YAZICIOĞLU                                               E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                     M. Z. ÇAĞLAYAN

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                               Millî Savunma Bakanı V.

                 B. ATALAY                                                  A. BABACAN                                                 K. UNAKITAN                                                           H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                               Dışişleri Bakanı                                                Maliye Bakanı                                                   Millî Eğitim Bakanı

                  F. N. ÖZAK                                                      R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                           M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                    Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

                                                                  F. ÇELİK                                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                                                        E. GÜNAY                                                             V. EROĞLU

                                                                            Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

             (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

             MADDE 2 – (1) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

             a)  (II) sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranları ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir,

             b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların vergi oranları % 0 (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

1

 

 

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

 

Otobüs

0

 

Midibüs

1

 

Minibüs

2

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

 

 

 

 

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları  vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 

 

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

1

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

1

 

-Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar

1

 

 

-Diğerleri

 

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

18

 

Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

54

 

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

80

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

 

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

 

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

1

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenler

47

 

Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

71

 

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

1

 

- Diğerleri

 1

 

 

 

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)

1

 

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

 

 

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

1

 

 

 

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

11

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

32

 
 Tarih : 16.3.2009   (Bu haber toplam 1741 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com