VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

02.03.2009
2009/034 - 5838 Sayılı Kanun Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi.

2009/031 No.lu Mali Açıklamamızda “Ekonomik Kriz Önlem Paketi Meclis’ten geçti” açıklamasıyla duyurduğumuz 5838 Sayılı Kanun 20.02.20089 Tarihli Mükerrer Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Tasarı halindeki şeklinden bazı düzenlemelerin çıktığı Kanun hem kriz önlemleriyle ilgili düzenlemeler hem de bazı kanunlarda değişikler yapan hükümler içeriyor.
5838 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler şöyle özetlenebilir:
1- Yatırım Yapanlara İndirimli Kurumlar Ve Gelir Vergisi
Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için belirlenen yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması getiriyor. Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak.
Bakanlar Kurulu her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk
Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek üzere belirlemeye ve kurumlar
vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya yetkili kılınıyor.
Düzenleme gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacak.
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri,
16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında
yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar uygulamadan
yararlanamayacak.
2- Belli Yörelerde Yapılacak Tekstil Ve Deri Sektörü Yatırımlarına İndirimli Kurumlar Ve
Gelir Vergisi;
Yapılan düzenleme ile Bakanlar Kuruluna tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri
mamulleri sektörlerinde faaliyette ulunanlardan üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar
belirlenen illere nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflere beş yıl süreyle
kurumlar vergisi indirimi yapma yetkisi veriliyor.
Uygulama gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Ayrıca yabancılar tarafından kurulan ve portföylerini Türkiye’de değerlendirecek yatırım fonlarına vergi istisnası getiriliyor.
3- KDV İle İlgili Düzenlemeler:
• İhracat istisnasının kapsamı genişletiliyor, malların yetkili gümrük antreposu
işleticilerine tevdi edilmesi de ihracat teslimi sayılıyor.
• Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde
kullanılacak maddelerin yurt içinden temin edilmesinde, tecil terkin uygulaması
31.12.2010 tarihine kadar uzatılıyor
4- Gelir Vergisi İle İlgili Düzenlemeler:
• Üç aylık muhtasar beyanname veren mükelleflerin vergi ödeme süresini uzatma
konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor
5- Damga Vergisi İle İlgili Düzenlemeler:
• Elektronik ortamda verilen muhtasar beyanname de damga vergisi kapsamına alınıyor
(20 TL maktu vergi uygulanacak)
6- ÖTV İle İlgili Düzenlemeler:
• Özel Tüketim Vergisinde bazı malların oranlarıyla ilgili (genellikle solvent ürünleri ve yağlar) düzenlemeler yapılıyor ve bazı deri ürünleri ve yağlama müstahzarları ÖTV kapsamına alınıyor.
mali açıklamalar
Diğer düzenlemeler ise özetle şöyle:
-Kısa çalışma ödeneği artırılıyor ve yararlanma süresi uzatılıyor. Böylece işten çıkarmalar
yerine ücretsiz izin uygulaması teşvik edilmeye çalışılıyor. Ayrıca kısa çalışma ödenekleri
işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.
-Türk Ticaret Kanunu’nun 711’nci maddesinin 3’ncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı. (Bu konu
hakkında detaylı bilgi için sitemizde yayınladığımız “711 saçmalığı sona eriyor” başlıklı
makalemizi inceleyiniz.)
- Ticaret Kanunumuzda değişiklik yapılarak 31.12.2009 sonuna kadar geçerli olmak üzere
çeklerin üzerindeki vadeden önce bankaya ibraz edilmesi engelleniyor (Bu konu hakkında
detaylı bilgi için sitemizde yayınladığımız “vadeli çek yasaya girdi” başlıklı makalemizi
inceleyiniz.)
- Tapu harçları ile ilgili uygulamada değişiklik yapılarak kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanması esası getiriliyor.
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu
siciline şerhinde bedel gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin
iki katından çok olamayacak,
- Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde maktu harç
uygulamasına geçiliyor ve bu tutar Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için 100 TL olarak
belirlenmiş (eski uygulamada emlak vergisi değeri üzerinden binde 15 oranında uygulanıyordu). Yukarıdakiler dışındaki cins tashihlerinde ise 50 TL maktu harç uygulanacak.
-Kat mülkiyeti kanununa göre zorunlu hale getirilen kat irtifakları da yukarıdaki 50 TL maktu
harç kapsamına alınıyor (eskiden kayıt değerinin binde 15’i idi)
-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve
borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme
zamları siliniyor.
– Model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 30/6/2010 tarihine kadar kayıt ve
tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim
edenler adına veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin ediliyor. (Bu teslimlere KDV istisinası da uygulanıyor)

Bilgilerinize Sunulur.

 
 Tarih : 2.3.2009   (Bu haber toplam 1610 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com