VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

18.02.2009
2009/030 - Ekonomik Kriz Önlem Paketi Meclis’ten Geçti!
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” başlığıyla Meclise sunulan önlem paketi bu akşam itibarıyla Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Kanun ile hem istihdam uygulamalarında hem de bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılıyor.
İstihdama yönelik olarak özetle;
-Kısa çalışma ödeneği artırılıyor ve yararlanma süresi uzatılıyor. Böylece işten çıkarmalar
yerine ücretsiz izin uygulaması teşvik edilmeye çalışılıyor. Ayrıca kısa çalışma ödenekleri
işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.
-Kısmi zamanlı çalışan yüksek öğrenim öğrencilerinin sigorta keseneklerinin azaltılmasına
yönelik düzenlemeler yapılıyor

Vergi Kanunlarına yönelik düzenlemeler ise söyle:
• Vergi Kanunlarına yönelik en önemli düzenlemeler yatırımların teşvikiyle ilgili. Buna göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması getiriliyor.
Teşvik belgesine bağlanacak yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisi alınacak.
Bakanlar Kuruluna, illeri gruplandırma ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirleme, her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasının üstünde olan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek üzere belirleme, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatma konusunda yetki veriliyor.
• Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Bakanlar Kuruluna tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette ulunanlardan
üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar belirlenen illere nakleden ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayan mükelleflere beş yıl süreyle kurumlar vergisi indirimi yapma yetkisi veriliyor.
• Yabancılar tarafından kurulan ve portföylerini Türkiye’de değerlendirecek yatırım fonlarına vergi istisnası getiriliyor.
• Proje bedeli içerisinde en az 200 milyon lira makine ve teçhizat alımı öngörülen yatırımlar için 2011 yılı sonuna kadar teşvik belgesi alma şartı olmaksızın KDV istisnası getiriliyor.
• İhracat istisnasının kapsamı genişletiliyor, malların yetkili gümrük antreposu işleticilerine tevdi edilmesi de ihracat teslimi sayılıyor.
• Liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarına verilen hizmetlerin yanı sıra ithalat-ihracat ve transit rejim kapsamında işlem gören mallara bu yerlerde liman ve hava meydanı işleticileri tarafından verilen hizmetler de istisna kapsamına alınıyor. Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması hizmetleri tam istisna kapsamına alınıyor.
• Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere oluşturulan tarım ürünleri lisanslı depoculuk sistemine teşvikler getiriliyor.
• Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden temin edilmesinde, tecil terkin uygulaması 31.12.2010 tarihine kadar uzatılıyor
• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle, gelir vergisi stopajı istisnası kaldırılarak, terkin müessesesi yoluyla işverenlere teşvik getiriliyor.
• 5084 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden yararlanma süresi 31.12.2009 tarihine kadar uzatılıyor.

Diğer düzenlemeler ise başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;
-Ücretlerin vergilendirilmesinde öncelikle asgari geçim indiriminin uygulanması, varsa diğer
teşviklerin asgari geçim indirimi sonrasında dikkate alınması gerektiği düzenleniyor,
-İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan bağış
ve yardımların tamamının, beyan edilen gelirlerden indirilebilmesine imkân sağlanıyor,
-Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birlikte verilmesinde uyum
sağlanabilmesi için üçer aylık dönemlerde verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak
verilmesine imkân sağlamak üzere Maliye Bakanlığına yetki veriliyor,
- Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri istisna kapsamından çıkartılmaktadır.
- Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi oranı % 15’ten % 5’e indirilmekte ve Bakanlar Kuruluna bu oranı sıfıra kadar indirme yetkisi
verilmektedir.
-Muhtasar beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinin elektronik ortamda birlikte alınması
uygulamasına geçileceği öngörülerek, elektronik ortamda birlikte verilecek söz konusu kağıtlardan sadece muhtasar beyanname için damga vergisi alınması, bu doğrultuda sigorta prim bildirgelerinden ayrıca damga vergisi aranılmaması,
-Hurda haline gelen ve çalışma imkanı bulunmayan belli model yılının üzerindeki motorlu kara
taşıtlarının hurdaya çıkarılması halinde, bu taşıtlarla ilgili olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş
olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31.12.2008
tarihine kadar kesilen idari para cezalarının terkin edilmesi imkanı sağlanmaktadır.


Bilgilerinize Sunulur.
 
 Tarih : 19.2.2009   (Bu haber toplam 1545 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com