VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

12.02.2009
2009/026 - İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Süresinde İhraç Edilememesi Halinde Ek Süre Talebi Konusunda Kolaylık Getirildi.
Bilindiği Üzere KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre imalatçılar tarafından ihracatçılara
ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde
ihraç edilmesi gerekmektedir.
Bu malların ihracatının mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde
gerçekleştirilememesi halinde ise en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün
içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde
vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Yayınlanan 112 no.lu KDV Genel Tebliği ile ek süre verilemesi konusunda çeşitli kolaylıklar
getirilmiştir.
Mart 2009 başından itibaren geçerli olmak üzere, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal
süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen
mükelleflerin ek süre taleplerinin Maliye Bakanlığı değil ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve
defterdarlıklar tarafından değerlendirilmesi esasına geçilmiştir. Ayrıca yine aynı tarihten
geçerli olmak üzere ek süre talepleri ihracatçının dilekçesine istinaden yapılacak Vergi dairesi
başkanlığı veya defterdarlık mükelleflerden ek süre talebine neden gösterilen olay veya
durumun tevsikine yönelik herhangi bir belge talep etmeyecektir.

İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu belirtecek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekleyecektir.
Ancak bu uygulama ve kolaylıklardan yararlanmak için ek süre talebinin en geç 3 aylık
sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde yapılması zorunludur. Bu süreden sonra yapılan
veya ihracatçısı tarafından yapılmayan ek süre taleplerinin (mali tatile rastlasa dahi)
değerlendirilmesi ve kabulü söz konusu olmayacaktır.
İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu
belirtecek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekleyecektir.
Vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklar kendilerine doğrudan ya da mükellefin bağlı
olduğu vergi dairesi kanalıyla yapılan ek süre taleplerini öncelikle zamanında ve ilgili ihracatçı
mükellef tarafından yapılıp yapılmadığı bakımından inceleyeceklerdir.
Ek süre verilmesinde mücbir sebebin varlığı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi hükmü
esas alınarak belirlenecektir. İhracatçı mükellefin iradesi dışında ortaya çıkan, dolayısıyla
ihracatın kanuni süresinde gerçekleşmesine engel teşkil eden ve mücbir sebep kabul
edilmeyen haller ise beklenmedik durum sayılacaktır.
Bu çerçevede; ihracatın yapılacağı ülkedeki savaş hali/siyasal karışıklıklar, ekonomik
belirsizlik ve durgunluk, yurt dışındaki alıcının sipariş ertelemesi/iptal etmesi, teslim
programındaki değişiklikler, bedelin transferinde karşılaşılan aksaklık veya gecikmeler,
akreditif süresinin dolması, ihraç edilecek malın tüketim mevsiminin geçmesi, uygun
depolama koşullarına sahip olunmaması, ithalatçı ülke ile yaşanan siyasi veya ekonomik
sorunlar, ihraç malının taşınmasında karşılaşılan sorunlar (gemilerin yükleme limanlarına
gecikmeli yanaşması, taşıma aracı veya konteyner bulunamaması), milli tatiller, iklim
koşulları, gümrüklerde yaşanan sorunlar (gümrüklerdeki araç yoğunluğu, gümrüklerde grev-iş
yavaşlatma), resmi makamlardan ihracat için izin alınamaması gibi haller beklenmedik
durumlar olarak değerlendirilecektir.

Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar mücbir sebep veya beklenmedik durum sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddüt ettikleri hususlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş isteyecektir.

KDV Kanununun 11/1-c maddesinde öngörülen ek süre üç ay ile sınırlıdır. Bu nedenle üç
aydan az ek süre isteyen ve bu talebi kabul edilen mükellefler hariç olmak üzere, üç aylık ek
süre içinde ihracatın gerçekleştirilememesi halinde ikinci bir ek sürenin verilmesine Kanunen
imkan bulunmamaktadır.

Üç aydan az ek süre isteyen mükelleflerin ise sonradan üç aya kadar olan dönem için ilave süre istemeleri mümkündür.

Bilgilerinize Sunulur.
 
 Tarih : 12.2.2009   (Bu haber toplam 1779 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com