VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

07.02.2009
2009/022 - 15 ve 30’ncu Maddedeki Tevkifat Oranlarıyla İlgili Düzenlemeleri Açıklayan Kurumlar Vergisi Sirküleri

3/2/2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’ncu maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan
yapılacak vergi tevkifat oranları konusunda düzenlemeler yapılmıştı.

Bu kez Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 15 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde anılan
Kararname ile yapılan düzenlemelerin niteliği hakkında ek açıklamalar yapılıyor.
Sözkonusu 15 No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.

T.C.
MALiYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15
Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları

KVK-15/2009-1/Kesinti Uygulaması-2
ilgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15, 30 ve Geçici Madde 1
ilgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı
1. Giris
3/2/2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına iliskin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu olusturmaktadır.
2. Yasal düzenleme
1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, tam mükellef kurumların kazançları üzerinden Kanunun 15 inci maddesine göre, dar mükellef kurumların kazançları üzerinden ise Kanunun 30 uncu maddesine göre vergi
kesintisi yapılmaktadır.
Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre vergi kesintisine tâbi tutulmus kazanç ve iratlar üzerinden 5520 sayılı Kanun kapsamında ayrıca vergi kesintisi yapılmamaktadır.
3. Tam mükellefiyete tabi kurumların kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi
12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca tam mükellefiyete tabi kurumlara yapılacak ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranlarına iliskin düzenleme, Türkiye'de kurulu; portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda islem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy isletmeciliğinden doğan istisna kazançlarına uygulanacak vergi kesintisi oranı dısında, daha önce yürürlükte bulunan vergi kesintisi oranlarında herhangi bir farklılık getirmemektedir.
Anılan Kararname ile belirlenen vergi kesintisi oranları asağıdaki gibidir.
3.1. Kararnamenin 1 inci maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri ile Kurumlar Vergisi  anununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan kazançlara iliskin vergi kesintisi oranları, 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan oranlar aynen korunmak suretiyle, - Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın insaat ve onarım isleri ile uğrasan kurumlara bu isleri ile ilgili olarak yapılan hakedis ödemelerinden %3, - Kooperatiflere ait tasınmazların kiralanması karsılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 olarak belirlenmistir.
3.2. Kararnamenin 1 inci maddesinin (3) numaralı bendi ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmis olan, her nevi tahvil (ipotek finansmanı kurulusları ve konut finansmanı kurulusları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Đdaresi ve Özellestirme Đdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranları,
- Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Đdaresi ve Özellestirme Đdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden %0, - Diğerlerinden %10, olarak belirlenmistir. Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya baska bir değere endeksli söz konusu menkul kıymetlerin itfası sırasında olusan değer artıslarının vergi kesintisine tâbi tutulmayacağı tabiidir.
Diğer taraftan, 1/1/2006 tarihinden sonra ihraç edilmis söz konusu menkul kıymetlerden sağlanan gelirler Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi çerçevesinde vergi kesintisine tabi olduğundan, anılan geçici maddenin yürürlükte olduğu dönemler itibarıyla bu gelirler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca yayımlanan bu Kararnameye göre vergi kesintisi yapılmayacak olup Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile ilgili olarak yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre vergi kesintisi yapılmaya devam edilecektir.
3.3. Kararnamenin 1 inci maddesinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentleri ile
- Mevduat faizlerinden,
- Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karsılığında ödenen kâr paylarından,
- Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karsılığı ödenen kâr paylarından,
- Repo gelirleri üzerinden,
yapılacak vergi kesintisi oranları belirlenmistir.
Ancak, bu kazanç ve iratlar Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi olduğundan, anılan geçici maddenin yürürlükte olduğu dönemler itibarıyla bu kazanç ve iratlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca yayımlanan bu Kararnameye göre vergi kesintisi yapılmayacak olup Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkraları uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılmaya devam edilecektir.
3.4. Kararnamenin 1 inci maddesinin (8) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan oran aynen korunmak suretiyle %15 olarak belirlenmistir.
Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ve Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurum bünyesinde vergi kesintisine tabi tutulan istisna kazançlar üzerinden, ayrıca Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre vergi kesintisi yapılmayacağı tabiidir.
Diğer taraftan, tam mükellef kurumlar tarafından;
- Tam mükellef gerçek kisilere,
- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
- Gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları üzerinden 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin (6) numaralı bendi uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
3.5. Kararnamenin 1 inci maddesinin (9) numaralı bendi ile emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan istisna kazançlar üzerinden kurum bünyesinde yapılacak vergi kesintisi oranları % 0 olarak belirlenmistir.
Buna göre, Türkiye'de kurulu;
- Menkul kıymet yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy isletmeciliğinden doğan kazançları,
- Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları üzerinden kurum bünyesinde yapılacak vergi kesintisi, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılmaya devam edilecektir.
Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlük tarihinden önce yayımlanan 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi kesintisi oranları belirlenmis bulunan
- Girisim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları ile
- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı, daha önceki Kararnamede olduğu gibi % 0 olarak belirlenmistir.
Ayrıca, 2008 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere Türkiye'de kurulu; portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda islem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy isletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden kurum bünyesinde yapılacak vergi kesintisi oranı %0 olarak belirlenmis bulunmaktadır.
4. Dar mükellefiyete tabi kurumların kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılacak ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranlarına iliskin düzenleme, alacak faizleri üzerinden yapılması gereken vergi kesintisi oranı dısında daha önce yayımlanmıs olan 2006/11447 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında yer alan oranlarda herhangi bir farklılık getirmemektedir.
Anılan Karar ile belirlenen vergi kesintisi oranları asağıdaki gibidir.
4.1. Kararnamenin 1 inci maddesinin (1), (2), (3), (7), (11), ve (13) numaralı bentleriyle Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ve (ç) bendi kapsamındaki bazı kazanç ve iratlar ile anılan maddenin ikinci ve besinci fıkralarında yer alan ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranları, daha önce yayımlanmıs olan 2006/1147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan oranlar aynen korunmak suretiyle,
- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın insaat ve onarım isleri ile uğrasan kurumlara bu isleri ile ilgili olarak yapılan hakedis ödemelerinden %3,
- Serbest meslek kazançlarından;
petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğerlerinden %20,
- Gayrimenkul sermaye iratlarından;
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından %1, diğerlerinden %20,
- Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından %10,
- Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, isletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satısı, devir ve temliki karsılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden %20,
- Türkiye'de is yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden %0, olarak belirlenmistir.
4.2. Kararnamenin 1 inci maddesinin (4) numaralı bendi ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmis olan, her nevi tahvil (ipotek finansmanı kurulusları ve konut finansmanı kurulusları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Đdaresi ve Özellestirme Đdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranları
- Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Đdaresi ve Özellestirme Đdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden %0,
- Diğerlerinden %10, olarak belirlenmistir. Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya baska bir değere endeksli söz konusu menkul kıymetlerin itfası sırasında olusan değer artıslarının vergi kesintisine tâbi tutulmayacağı tabiidir.
Diğer taraftan, 1/1/2006 tarihinden sonra ihraç edilmis söz konusu menkul kıymetlerden sağlanan gelirler Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi çerçevesinde vergi kesintisine tabi olduğundan, anılan geçici maddenin yürürlükte olduğu dönemler itibarıyla bu gelirler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca yayımlanan bu Kararnameye göre vergi kesintisi yapılmayacak olup Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile ilgili olarak yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre vergi kesintisi yapılmaya devam edilecektir.
4.3. Kararnamenin 1 inci maddesinin (5) numaralı bendi ile dar mükellef kurumlarca elde edilen alacak faizlerinden yapılan vergi kesintisi oranları dört alt bent halinde yeniden belirlenmistir. Buna göre;
- Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmis olup sadece iliskili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kisilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü
krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dısından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) %0,
- Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dısında menkul kıymetlestirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler üzerinden %1,
- Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden %5,
- Diğerlerinden %10, oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
Kararnamenin 1 inci maddesinin (5) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapılacak vergi kesintisine iliskin oran, Kararnamenin yayım tarihi olan 3/1/2009 tarihinden itibaren düzenlenen sözlesmelere bağlı olarak ödenen faizlere uygulanmak üzere bu tarihte
yürürlüğe girmektedir.
Bu nedenle, bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dısında menkul kıymetlestirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler üzerinden yapılacak vergi kesintisi uygulamasında, bahse konu kredi temini islemlerine yönelik sözlesmelerin Kararnamenin yürürlük tarihi olan 3/1/2009 tarihinden önce düzenlenmis olması halinde ödenecek faiz tutarlarının, 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınmak üzere vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.
4.4. Kararnamenin 1 inci maddesinin (6), (8), (9) ve (10) numaralı bentleri ile
- Mevduat faizlerinden,
- Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karsılığında ödenen kâr paylarından,
- Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karsılığı ödenen kâr paylarından,
- Repo gelirleri üzerinden,
yapılacak vergi kesintisi oranları belirlenmistir.
Ancak, bu kazanç ve iratlar Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi olduğundan, anılan geçici maddenin yürürlükte olduğu dönemler itibarıyla bu kazanç ve iratlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca yayımlanan bu Kararnameye göre vergi kesintisi yapılmayacak olup Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkraları uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılmaya devam edilecektir.
4.5. Kararnamenin 1 inci maddesinin (12) numaralı bendiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan oran aynen korunmak suretiyle %15 olarak belirlenmistir.
Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ve Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurum bünyesinde vergi kesintisine tabi tutulan istisna kazançlar üzerinden, ayrıca Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılmayacağı tabiidir.
Diğer taraftan, tam mükellef kurumlar tarafından;
- Dar mükellef gerçek kisilere ve
- Gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere
dağıtılan kar payları üzerinden 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin (6) numaralı bendi uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
4.6. Kararnamenin 1 inci maddesinin (14) numaralı bendiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düsülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düsüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan oran aynen korunmak suretiyle %15 olarak belirlenmistir.
Duyurulur.
Mehmet Akif ULUSOY
Gelir idaresi Baskanı

 
 Tarih : 11.2.2009   (Bu haber toplam 1975 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com