VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

07.02.2009
2009/021 - Araştırma Ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi
ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve
tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, uygun görülen
araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını amaçlayan tebliğ
metni eaşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.06 Subat 2009 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27133

Tarım ve Köyisleri Bakanlığından:
ARASTIRMA VE GELİSTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİSKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/26)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Tarım ve Köyisleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin gelistirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin gelistirilmesi amacıyla, uygun görülen arastırma gelistirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Tarım ve Köyisleri Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kurulusları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve tüzel kisiler tarafından yürütülen AR-GE projelerinin desteklenmesine iliskin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 17/3/2008 tarihli ve 2008/13418 sayılı Arastırma ve Gelistirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıstır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AR-GE projesi: Baslama ve bitis tarihleri belli olan, süresi içerisinde yürütülme usul, esas, materyal ve metodu belirtilen, bilimsel ve teknolojik iyilestirmeye yönelik Arastırma ve Gelistirme Projelerini,
b) Bakanlık: Tarım ve Köyisleri Bakanlığını,
c) Danısman: Uzmanlığından yararlanılmak üzere projelerde geçici olarak görevlendirilen yerli veya yabancı uzmanı,
ç) Kurul: Bakanlıkça desteklenecek arastırma-gelistirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulunu,
d) Proje İzleme Grubu: Ar-Ge projeleri yerinde izleyen gurubu,
e) Yürütücü Kurum: Projenin fiilen yürütüldüğü kurum ve kurulusu,
f) Proje Yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu tasıyan arastırmacıyı,
g) Sekreterya: TAGEM bünyesinde olusturulan ve Kurulun sekretarya görevini yürüten birimini,
h) TAGEM: Tarımsal Arastırmalar Genel Müdürlüğünü,
ı) Bilim Kurulu: Mastır plan çerçevesinde olusturulan bilim kurullarının en az üç üyesinden olusan kurulu,
İfade eder.
Kurulun olusumu, görevleri ve isleyisi
MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanlık Müstesar Yardımcısı baskanlığında, Tarımsal Arastırmalar Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Gelistirme Genel Müdürü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teskilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Strateji Gelistirme Baskanı, üniversitelerin ilgili fakültelerinden iki öğretim üyesi, TÜBĐTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden birer temsilci olmak üzere baskan dahil on iki üyeden olusur.
(2) Bakanlık dısı üyeler kurumlarınca iki yıl süre ile görevlendirilirler.
(3) Süresinden önce kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumdan bir baska temsilci atanır.
(4) Kurulun görevleri asağıda belirtilmistir.
a) Arastırma ve gelistirme önceliklerinin yıllık olarak belirlenmesi,
b) Teklif edilen projelerin bu önceliklere göre değerlendirilerek seçilmesi,
c) Önceki yıllarda imzalanmıs olan AR-GE sözlesmelerinden doğan 2007-2008 yıllarına iliskin mali yükümlülükleri de dikkate almak kaydı ile 2009 yılı bütçe ödeneğini asmamak üzere projelere verilecek destek miktarının belirlenmesi,
ç) Devam eden projelerin revizyonu, durdurulması, süre uzatımı, sonuçlanan projelerin nihai kabulü ve iptalinin karara bağlanması,
d) Projelere iliskin ödeme kararlarının alınması.
(5) Kurul; Baskanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla yılda en az iki kez toplanır, gerektiğinde Baskan kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
(6) Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların esitliği halinde Kurul Baskanının yer aldığı tarafın kararı kabul edilir.
(7) Kurul, proje yürütücüsünün düzenleyeceği yıllık sonuç raporlarını ve nihai sonuç raporlarını değerlendirir ve karara bağlar.
Sekretaryanın olusumu, görevleri ve isleyisi
MADDE 6 – (1) Sekretarya, TAGEM Genel Müdürü Baskanlığında, TAGEM Genel Müdürünün görevlendireceği bir daire baskanlığı ve görevlendirilen daire baskanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısından tesekkül eder.
(2) Sekretaryanın görevleri asağıda belirtilmistir.
a) Kurul tarafından belirlenen proje önceliklerinin ve proje basvuru dönemlerinin ilan edilmesi,
b) Gelen tekliflerin önceliklere, proje formuna uygunluğu ve bütçe açısından ön  Değerlendirmelerin yapılması,
c) Ön değerlendirmede uygun görülen projelerin Bilim Kuruluna sunulması,
ç) Projelere iliskin Bilim Kurulundan alınan görüslerin Kurula sunulması,
d) Kurulda kabul edilen projeler ile ilgili sözlesmelerin hazırlanması,
e) Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gelisme ve sonuç raporlarının Kurula sunulması.
Çağrı ve basvuru
MADDE 7 – (1) Kurul tarafından karar verilen arastırma öncelikleri ve proje basvuru dönemi Sekretarya tarafından ilan edilir.
(2) Proje formuna uygun olarak hazırlanacak proje önerileri, ilanda belirtilen süre içinde Sekretaryaya iletilir.
Desteklenecek projelerin değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Desteklenecek projelerin değerlendirilmesinde asağıdaki kriterler aranır.
a) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konuları kapsaması,
b) Bakanlık plan-programlarına uygunluğu ve yürütülebilirliği,
c) Sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği ve sektöre beklenen katkısı,
ç) Teknoloji gelistirme ve kullanım potansiyeli,
d) Projenin yürütüleceği yer, altyapı ve personel olanakları, proje ekibinin bilgi ve deneyimi,
e) Katılımcılık, mevcut imkânları kullanma durumu,
f) Proje bütçesi ile proje faaliyetlerinin uyumluluğu,
g) Süresi bir yılı asan projelerin gerçeklesme hedeflerinin ve bütçelerinin yıllık bazda belirtilmis olmaları.
(2) Destekleme için basvuruda bulunan projeler, Sekretarya tarafından hazırlanan proje ön değerlendirme formuna uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Ön değerlendirmede önceliklere ve proje formuna uyumlu görülen projeler önce Bilim Kuruluna daha sonra Kurula sunulur.
(4) Kurul projeleri proje değerlendirme formuna göre değerlendirir.
Sözlesme
MADDE 9 – (1) Kurul onayından geçen projelerle ilgili olarak; proje yürütücüsü, destek basvurusunda bulunan kurum/kurulus, arastırmanın yapılacağı kurum/kurulus/birim ve Bakanlık dısında projeyi destekleyenler varsa bu destek sahiplerinin üst düzey yöneticileri ile TAGEM Genel Müdürü arasında sözlesme imzalanır.
(2) Sözlesme; Bakanlıkça hazırlanan Proje Sözlesme Formuna göre düzenlenir, tarafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsar.
Đzleme-değerlendirme
MADDE 10 – (1) Projelerin öngörüldüğü sekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gelisme raporlarına göre sekretaryanın olusturduğu Đzleme Grubu tarafından izlenir.
(2) Proje gelisme raporları, Bakanlıkça hazırlanan proje gelisme raporu formuna uygun olarak hazırlanır ve sözlesmede belirtilen süreler sonunda sekretaryaya iletilir. Proje gelisme raporlarının hangi sıklık ve kapsamda hazırlanacağı projenin özellikleri dikkate alınarak sözlesmede belirlenir.
(3) Sekretarya, proje hakkında her zaman bilgi alabilir. Gerektiğinde uzman kisi veya kisilere yerinde inceleme yaptırabilir.
(4) Projenin tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içinde Bakanlıkça hazırlanan proje sonuç raporu formuna uygun olarak hazırlayacağı, proje sonuç raporunu, Kurula iletilmek üzere Sekretarya’ya teslim eder.
Proje desteğinin iptali
MADDE 11 – (1) Onaylanan proje formatı ve sözlesmeye uygun sekilde yürütülmediği tespit edilen projelere verilecek destek, Sekretarya’nın önerisi ile Kurul tarafından iptal edilir.
(2) Duruma göre proje sahibine eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla en fazla iki ay süre verilebilir.
(3) Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Kurul tarafından iptal edilir.
(4) Gelisme raporlarının, bu Tebliğin 17 nci maddesinde belirtilen mücbir sebepler dısında üst üste iki dönem, zamanında gönderilmemesi proje desteğinin iptali için geçerli nedendir.
(5) Öngörüldüğü biçimde yürütülmediği veya mücbir nedenlerle yürütülmesi geçici olarak olanaksız hale gelen projelere
öngörülen destek sekretaryanın, kurumun veya proje yürütücüsünün basvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulur.
(6) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden baslatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.
(7) Ancak yürütülmesi olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün basvurusu ve Kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılır.
(8) Mücbir sebepler dısında destek kapsamından çıkarılan projelerle ilgili olarak bu Tebliğin 18 inci maddesine göre islem yapılır.
Proje sonuç raporları
MADDE 12 – (1) Proje sonuç raporlarında bilimsel, teknik ve proje bütçesinde öngörülen tüm harcamalara ait bilgi ve belgeler ile tüm gelisme ve sonuçlara yer verilir.
(2) Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi neticesinde kabul veya reddedilir.
(3) Raporu kabul edilen projenin sözlesmeye göre belirlenmis olan döneme ait veya nihai destek ödemesi yapılır.
(4) Raporu reddedilen projelere ait herhangi bir destekleme ödemesi yapılmaz.
(5) Proje sonuç raporunun reddedilmesi halinde daha önce yapılan destek ödemeleri ile ilgili olarak bu Tebliğin 18 inci  maddesine göre islem yapılır.
Proje ödeneklerinin kullandırılması
MADDE 13 – (1) Destek ödemesi; Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden desteklenecek proje adına T.C. Ziraat Bankasında açılan hesaba, proje gelisme, yıllık ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip aktarılır.
(2) Kurum adına basvurulan proje için açılan proje hesabı kurum yöneticisi ve proje yürütücüsü adına ortak açılır.
(3) Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar asağıda belirtilmistir.
a) Alet, teçhizat ve yazılımlar,
b) Dayanıklı tasınır malzeme ve sarf malzemeleri,
c) Danısmanlık ve hizmet alımları,
ç) Projede kullanılan cihazların bakım onarım giderleri,
d) Yurt içi ve yurt dısı seyahat giderleri,
e) Posta ve nakliye giderleri,
f) Proje bütçesinin % 5'ini geçmeyecek oranda proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan diğer giderler.
(4) Proje bütçesinden desteklenemeyecek harcamalar asağıda belirtilmistir.
a) Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, dağıtım, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,
b) Proje hazırlama giderleri,
c) Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüstürülmesi için yapılacak giderler,
ç) Isıtma, aydınlatma, haberlesme ve su giderleri,
d) Altyapıya yönelik insaat giderleri,
e) Kredi kullanma maliyetleri,
f) Muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari personel giderleri,
g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar.
Ek ödenek ve proje süresinin uzatılması
MADDE 14 – (1) Ek ödenek veya süre uzatımında asağıdaki kriterler dikkate alınır.
a) Projelere öngörülmeyen giderler için; proje yürütücüsünün gerekçeli basvurusu üzerine Kurul tarafından ek destek verilebilir ancak verilebilecek bu ek destek Bakanlıkça verilen desteğin % 10'unu geçemez.
b) Proje yürütücüsünün gerekçeli basvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi uzatılabilir.
Fikri, sınaî mülkiyet hakları ve telif hakları MADDE 15 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçeklestirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, bulus ve teknoloji gibi her türlü fikri ürün üzerindeki kullanım ve uygulamaya aktarma hakkı katkı oranında Bakanlığa aittir.
(2) Farklı bir uygulama olması halinde, bu uygulama sözlesmede yer alır.
(3) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek sartıyla, yurtiçinde veya yurtdısında arastırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir.
(4) Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin Sekretaryaya gönderilmesi zorunludur.
(5) Gizlilik gerektiren hallerde, kosullara uyulması yayın yapanların sorumluluğundadır.
(6) Proje yürütücüsü ve arastırmacılara proje sonunda ortaya çıkan ürün ve eserlerden telif hakkı ödenmesini gerektirir nitelikte olanlar için projenin sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip ödeme yapılabilir.
(7) Telif ücretleri toplamı proje tutarının %10'unu geçemez.
Etik kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) Proje yürütücüsü ve proje sözlesmesinde imzası olan kisi, kurum ve kuruluslar asağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek zorundadırlar.
a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranıs ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak,
b) Đnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek,
c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel arastırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır.
(2) Bu ilkelere uyulmadığı durumların Kurul tarafından tespiti halinde yürürlükteki mevzuata göre hareket edilir.
Mücbir sebepler
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar asağıda belirtilmistir.
a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
b) Grev,
c) Sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar,
ç) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ve salgın hastalıklar,
d) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı,
e) Hükümetin ya da Bakanlığın bu tür çalısmaları yasaklaması,
f) Desteklenen projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın hastalığının ortaya çıkması.
Cezai yükümlülük
MADDE 18 – (1) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dısı belge  düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai ve diğer kanuni islemler yapılır.
(2) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme ödemesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kisilerden ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.
(3) Süresi bir yılı asan projelerde proje yürütücüsünün sözlesmede belirtilen çalısmalarını izleyen yıllarda yerine getirmediğinin bu Tebliğin 11 inci maddesine göre belirlenmesi halinde, önceki yıllarda yapılan destekleme ödemeleri kendilerinden yasal faizleri ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19 – (1) 11/5/2008 tarih ve 26873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arastırma-Gelistirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Đliskin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/27) yürürlülükten kaldırılmıstır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyisleri Bakanı yürütür.
 
 Tarih : 9.2.2009   (Bu haber toplam 1762 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com