VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

10.01.2009
2009/011 - Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle İdari Para Cezalarına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

Konuya ilişkin olarak yayınlanmış olan 2009 - 2 nolu  SGK Genelgesi ektedir.


Bilgilerinize Sunulur.

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-10 05.01.2009
Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları
GENELGE
2009 – 2
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2009 yılı için uygulanacak asgari ücret, 1/1/2009 ile 30/6/2009 ve 1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;
- 1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arası için;
a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 22,20 (yirmiiki yirmi) Türk Lirası,
b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 18,90 (onsekiz doksan) Türk Lirası,
- 1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arası için;
a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 23,10 (yirmiüç on) Türk Lirası,
b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri de 19,65
(ondokuz altmışbeş) Türk Lirası, olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, 16 yaşından küçük işçiler de dahil olmak üzere 1/1/2009 ile 31/12/2009 tarihleri
arasında sigorta primlerine ve işsizlik sigortası primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarının miktarlarında dikkate alınacak asgari ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir.

I- 1/1/2009 - 31/12/2009 TARİHLERİ ARASINDA, SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

A) ÖZEL SEKTÖR :
1/1/2009 – 30/6/2009 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırı : 22,20 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 666,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 144,30 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 4.329,00 TL
1/7/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırı : 23,10 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 693,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 150,15 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 4.504,50 TL

B) KAMU SEKTÖRÜ:
15/12/2008 – 14/1/2009 devresi için alt sınır;
2008 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 21,29 TL x 16 gün = 340,64 TL
2009 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 22,20 TL x 14 gün = 310,80 TL
15/12/2008-14/1/2009 devresi için : 340,64 TL + 310,80 TL = 651,44 TL
15/12/2008 – 14/1/2009 devresi için üst sınır;
2008 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 138,39 TL x 16 gün = 2.214,24 TL
2009 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 144,30 TL x 14 gün = 2.020,20 TL
15/12/2008-14/1/2009 devresi için : 2.214,24 TL+ 2.020,20 TL = 4.234,44 TL
15/1/2009 – 14/6/2009 tarihleri arasında;
Aylık kazanç alt sınırı : 666,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 4.329,00 TL
15/6/2009 – 14/7/2009 devresi için alt sınır;
2009 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 22,20 TL x 16 gün = 355,20 TL
2009 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 23,10 TL x 14 gün = 323,40 TL
15/6/2009-14/7/2009 devresi için : 355,20 TL + 323,40 TL = 678,60 TL
15/6/2009 – 14/7/2009 devresi için üst sınır;
2009 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 144,30 TL x 16 gün = 2.308,80 TL
2009 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 150,15 TL x 14 gün = 2.102,10 TL
15/6/2009-14/7/2009 devresi için : 2.308,80 TL+ 2.102,10 TL = 4.410,90 TL
15/7/2009 – 14/12/2009 tarihleri arasında;
Aylık kazanç alt sınırı : 693,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 4.504,50 TL

C- ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERİN PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇ TUTARI
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas
kazançları:
16 yaşından büyük olanlar için:
1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 11,10 TL
Aylık kazanç tutarı : 333,00 TL
1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 11,55 TL
Aylık kazanç tutarı : 346,50 TL
16 yaşından küçük olanlar için:
1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 9,45 TL
Aylık kazanç tutarı : 283,50 TL
1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 9,83 TL
Aylık kazanç tutarı : 294,90 TL olacaktır.

D- PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
- Yemek Parası:
1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arasında; 22,20 TL x % 6 = 1,33 TL (Günlük)
1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında; 23,10 TL x % 6 = 1,39 TL (Günlük)
- Çocuk Zammı:
1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arasında; 666,00 TL x % 2 = 13,32 TL (Aylık)
1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında; 693,00 TL x % 2 = 13,86 TL (Aylık)
- Aile Zammı (Yardımı):
1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arasında; 666,00 TL x % 10 = 66,60 TL (Aylık)
1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında; 693,00 TL x % 10 = 69,30 TL (Aylık)
tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

II- 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b)
BENDİNE TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 1/1/2009
– 30/6/2009 tarihleri arasında ödeyecekleri primler, prime esas günlük kazanç alt sınırı (22,20 TL) ile üst sınırı (144,30 TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek kazancın otuz katı olarak, 1/7/2009
– 31/12/2009 tarihleri arasında ise, günlük kazanç alt sınırı (23,10 TL) ile üst sınırı (150,15 TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olarak uygulanacaktır.

III– İDARİ PARA CEZALARI
5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102
nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, 1/1/2009 ile 30/6/2009 tarihleri arasında işlenen fiiller için 666,00 TL, 1/7/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 693,00 TL esas alınarak idari para cezası
uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 
 Tarih : 11.1.2009   (Bu haber toplam 1782 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com