VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

06.01.2009
2009/008 - Gümrük İdarelerine Olan Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandı.

Gümrük Müstesarlığı’nın 06.01.2009 tarih ve 1 no.lu gümrük genel tebliği ile zor durumda
olan borçluların gümrük dairelerine olan borçlarını ödeyebilmeleri ve amme alacaklarının bir
an önce Hazineye intikali için mükelleflere tecil ve taksitlendirme imkanı sağlanmıstır.
Mükelleflerin 2 Subat 2009 günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak, amme alacağı
takibatını yapan gümrük idaresine tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. İlk taksit Subat 2009 ayından baslamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil
faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.

Konuya iliskin olarak yayınlanan Gümrük Genel Tebliğinin tam metni aşağıdadır.


Bikgilerinize Sunulur.6 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27102
TEBLiĞ
Gümrük Müstesarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TECİL VE TAKSİTLENDİRME)
SERİ NO: 1
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak gümrük idarelerine olan borçlarını ödeyebilmelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda (Mülga 4926 ve 1918 sayılı Kanunlar dahil) sayılan kaçakçılık fiillerden (suç ve kabahatler) doğan vergi ve para cezaları hariç, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi içerisinde ödenmemis olan Devlete ait olup, gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesi bu Tebliğin kapsamındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 200 ve 201 inci, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddelerine istinaden hazırlanmıstır.
Basvuru süresi ve sekli
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ ile sartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için yükümlülerin; 2 Subat 2009 günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak, amme alacağı takibatını yapan gümrük idaresine tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki basvurular posta yoluyla yapıldığı takdirde; basvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise amme alacağı takibatını yapan gümrük idaresi kayıtlarına intikal ettiği tarih basvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Taksit süresi ve uygulanacak tecil faiz oranı
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki alacaklar için yükümlülere borçlarını ödemede ilk taksit Subat/2009 ayından baslamak, teminat alınmak ve esit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıstır. (2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır. (3) Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için gecikme zammı (para cezaları hariç) uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir.
Diğer hususlar
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme talepleri alacağın tutarına bakılmaksızın ilgili gümrük idareleri tarafından değerlendirilerek, sonuçlandırılacaktır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için yükümlülere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son is günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil sartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil sartlarının ihlal edilmis olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.
(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;
a) Tecil edilmis ve tecil sartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise (basvuru sartı aranmaksızın) bu Tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık % 3
oranında tecil faizi hesaplanacaktır.
Bununla birlikte, borçları daha önce tecil edilmis ve tecil sartlarına uygun olarak ödemekte olan yükümlülerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, yazılı basvuru yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçmemesi gerektiği gibi bu Tebliğde belirtilen 18
aylık taksit süresini de asmaması gerekmektedir.
b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme asamasında olan mükelleflerden bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu Tebliğde belirlenen sürede ilgili gümrük idaresine basvurmaları gerekmektedir.
Bu çerçevede basvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve bu Tebliğde belirtilen 18 aylık süre asılmayacaktır.
(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmis olacaktır.
Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan idarece değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Gümrük idarelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecilin ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına iliskin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 is günü içinde ödenmesi sartları aranılacaktır.
Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına iliskin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak basvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müstesarlığının bağlı olduğu Bakan yüRÜTÜR.

 

 
 Tarih : 6.1.2009   (Bu haber toplam 1652 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com