VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

26.12.2008
2008/199 - 1 Ocak’tan Sonra Düzenlenecek Belgeler, Yapılacak Kayıtlar, Verilecek Beyannameler TL Cinsinden Olacak. 15 nolu Muh.Sis. Uyg.Gen. Tebliği Yayınlandı.

Türk Lirası ve Kuruş kullanımında özel kesim muhasebe sisteminde uyulacak esaslar ile
beyanname, belge ve bildirim düzeni ile ilgili uyulacak esasları açıklayan 15 nolu tebliğ yayınlandı.

Buna göre 1/1/2009 tarihinden itibaren yapılacak muhasebe kayıtları ve düzenlenecek
tüm belgeler ise Türk Lirası ve Kurus üzerinden olacak.
Yine 2008 mali yılı islemlerine iliskin olarak düzenlenen ancak, 1/1/2009 tarihinden
sonra verilmesi gereken (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan )
mali tablolarda kullanılacak para birimi Türk Lirası ve Kurus olacak.
Mükellefler, kullanmakta oldukları bazı matbu fatura veya fatura yerine geçen
vesikalarda tutarın yazı ile belirtildiği bölümde yer alan YTL ve YKR ibarelerindeki “Y”
nin üstünü çizmek suretiyle eski belgelerini kullanmaya devam edebileceklerdir.

Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdadır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

26 Aralık 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27092

TEBLİĞ

             Maliye Bakanlığından:

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

(TÜRK LİRASI VE KURUŞ KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE

SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN

UYULACAK ESASLAR HAKKINDA)

SIRA NO: 15

             1 - Yasal Düzenleme:

             Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

             Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinde “ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKR) eşittir.

             Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

             Diğer taraftan, 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının,

             - 1 inci maddesinde, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin kaldırıldığı,

             - Geçici 1 inci maddesinde, bu kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkili olduğu,

             - 3 üncü maddesinde ise, bu Kararın geçici 1 inci maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe gireceği,

             hükümleri bulunmaktadır.

             Buna göre, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin kaldırılması ve Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin yürürlük tarihinin 1/1/2009 olması sebebiyle özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

             2 - Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar:

             2.1 - 31/12/2008 tarihi sonuna kadar yapılacak dönem sonu işlemleri dahil muhasebe kayıtları Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden olacaktır. 1/1/2009 tarihinden itibaren yapılacak muhasebe kayıtları ise Türk Lirası ve Kuruş üzerinden olacaktır.

             2.2 -  Maliye Bakanlığınca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de 1/1/2009 tarihinden itibaren normal vergilendirme dönemine sahip diğer mükellefler gibi muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş üzerinden yapacaklardır. Ancak, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden yapılmış olunan muhasebe kayıtları neticesinde elde edilen 31/12/2008 tarihli geçici mizanda yer alan hesaplardaki para birimleri 1/1/2009 tarihi itibari ile Türk Lirası ve Kuruş olarak düzeltilecektir.

             2.3 - Bilanço esası dışında serbest meslek kazancı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan diğer mükellefler de 1/1/2009 tarihinden itibaren Türk Lirası ve Kuruş para birimine göre defter tutacaklardır.

             3 - Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni İle İlgili Uyulacak Esaslar:

             3.1 - 31/12/2008 tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb) Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden düzenlenecektir. 1/1/2009 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ise Türk Lirası ve Kuruş üzerinden olacaktır.

             3.2 - 2008 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olmakla birlikte, 1/1/2009 tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi beyannameler ile belgelerin düzenlenmesinde Türk Lirası ve Kuruş para birimi esas alınacak ve söz konusu beyannameler ve belgeler Türk Lirası ve Kuruş üzerinden düzenlenecektir.

             3.3 - 2008 mali yılı işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen ancak, 1/1/2009 tarihinden sonra verilmesi gereken (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan ) mali tablolarda kullanılacak para birimi Türk Lirası ve Kuruş olacaktır.

             3.4 - Mükellefler, kullanmakta oldukları bazı matbu fatura veya fatura yerine geçen vesikalarda tutarın yazı ile belirtildiği bölümde yer alan YTL ve YKR ibarelerindeki “Y” nin üstünü çizmek suretiyle eski belgelerini kullanmaya devam edebileceklerdir.

             Tebliğ olunur.

 

 
 Tarih : 27.12.2008   (Bu haber toplam 1604 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com