VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

24.12.2008
2008/196 - İhracat Taahhüdü Kapatılamamıs Dahilde İsleme Belgelerine Ek Süre Verildi.

Ekonomik kriz gerekçesiyle ihracat taahhüdü kapatılamamıs dahilde isleme belgelerine ek süre verildi. 24 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/15 no.lu İhracat tebliği ile
yapılan düzenleme ile tebliğin yayımından düzenlenmis ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamıs dahilde isleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;
a) Belge süresi sona ermis belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giris tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müstesarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemis bulunan dahilde isleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) kaydıyla, b) Belge süresi sona ermemis belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müstesarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemis bulunan dahilde isleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini asmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilecek. Tebliğde ayrıca telafi edici vergileme, sartlı muafiyet sistemi ve belge kapatılma prosedürü hakkında yeni düzenlemeler yapılıyor. 2008/15 no.lu tebliğin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090
TEBLİĞ
Dıs Ticaret Müstesarlığından:
DAHİLDE İSLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİSİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2008/15)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İsleme Rejimi Tebliğinin “Geri Ödemenin Kapsamı” baslıklı 11 inci maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“(2) Ancak, dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında A.TR dolasım belgesi esliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek islem görmüs ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değismemis esyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin
haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece sartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır.
(3) Ayrıca, dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında mense ispat belgeleri esliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Mense Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Mense Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlasması imzalanmıs bir ülkeye ihraç edilecek islem görmüs ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değismemis esyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece sartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Telafi edici verginin ödenmesi” baslıklı 33 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“(2) Sartlı muafiyet sistemi kapsamında A.TR dolasım belgesi esliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere;
a) 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararına istinaden gerçeklestirilen islenmis tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menseli tarım ürünü, sanayi ürünü ve/veya islenmis tarım ürünü kullanılmıs ise bu ürünlere iliskin verginin tahsili aranır.
b) 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı dısında gerçeklestirilen islenmis tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menseli sanayi ürünü kullanılmıs ise bu ürüne iliskin vergi; islenmis tarım ürünü kullanılmıs ise bu üründeki sadece sanayi payına iliskin vergi ödenir; ancak bu ürünlerin elde edilmesinde tarım ürünü kullanılmıs ise bu ürüne iliskin verginin tahsili aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” baslıklı 38 inci maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkraları asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“(4) Dahilde isleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karsılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.
(5) Sartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında, A.TR dolasım belgesi esliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya mense ispat belgeleri esliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Mense Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Mense Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest
Ticaret Anlasması imzalanmıs bir ülkeye islem görmüs ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan esyaya iliskin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata iliskin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında ödenen telafi edici vergiye ait makbuz üzerine, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince/gümrük idaresince belge/izin kapsamında kullanılan tutar belirtilmek suretiyle mesruhat düsülür. Telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata iliskin gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin eksik ödendiği ihracata iliskin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda; eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici vergiye iliskin kısmın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen telafi edici vergiye iliskin kısımdan düsülmesi suretiyle belge/izin taahhüt kapatma islemi tekemmül ettirilir. Belge ihracat taahhüdünün kapatılması için yapılacak müracaat sırasında ibraz edilen ve ek-8’deki telafi edici vergi tablosunda yer alan bilgilerin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince doğruluğu kontrol edilir. Belge kapsamındaki mahsup isleminde; ilgili firma tarafından mahsup islemine iliskin hesaplamalara
ek-8’de yer alan telafi edici vergi tablosunda yer verilmis olması kaydıyla, tescil tarihi itibarıyla telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinin telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda, telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinin telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda ise, telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır ve eksik ödenen telafi edici vergiye iliskin kısım 6183 sayılı Amme  lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanır.
Ancak, belge sahibi firma tarafından talep edilmesi halinde, belge kapsamında ihracat taahhüt kapatma isleminde kullanılmak istenilen ve tescil tarihi itibarıyla, telafi edici verginin eksik yatırıldığı tespit edilen en son tarihli ihracata iliskin gümrük beyannamesinin tescil tarihi, mahsup isleminde esas alınabilir. Mahsup islemini müteakip halen ödenmesi gereken telafi edici verginin bulunduğu durumda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici vergiye iliskin eksik kısmın ilgili gümrük beyannamesi itibarıyla yatırıldığına iliskin bilgi ve belgelerin tevsiki kaydıyla belge taahhüt kapatma islemi tekemmül ettirilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe asağıdaki Geçici 11 inci madde eklenmistir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Dünya genelinde yasanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe giris tarihinden önce düzenlenmis ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamıs dahilde isleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;
a) Belge süresi sona ermis belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giris tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müstesarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemis bulunan dahilde isleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) kaydıyla,
b) Belge süresi sona ermemis belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müstesarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemis bulunan dahilde isleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini asmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe iliskin ek süre verilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki ek-8 ekteki sekilde değistirilmistir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Dıs Ticaret Müstesarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ek-8 Telafi Edici Vergi Tablosu

 
 Tarih : 26.12.2008   (Bu haber toplam 1775 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com