VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.12.2008
2008/192 - Gelir Vergisi Uygulamasında 2009 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar
Gelir vergisi uygulamasında 2009 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen
270 no.lu Gelir Vergisi Genel tebliği yayınlandı.
Tebliğde 2009 yılında geçerli olacak gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan
istisna tutarı, hizmet erbabına isyeri veya isyerinin müstemilatı dısında kalan yerlerde
yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere iliskin istisna tutarı, sakatlık indirimi
tutarları, basit usule tabi olmanın genel sartlarından olan isyeri kira bedeline iliskin
tutar, basit usule tabi olmanın özel sartlarını belirleyen hadler, değer artısı
kazançlarına iliskin istisna tutarı, arızi kazançlara iliskin istisna tutarı, tevkifata ve
istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına iliskin beyanname
verme sınırı, kâr hadleri emsallerine göre düsük olarak tespit edilmis bulunan emtia
için özel hadler, 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında
dikkate alınacak indirim oranı açıklanıyor.

Konuya iliskin olarak yayınlanan Tebliğ aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.



23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 270)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ncı maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna uygulamasına iliskin açıklamalar bu Tebliğin konusunu olusturmaktadır.

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla iliskin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu sekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini asmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alıp, 2008 yılında uygulanan had ve tutarların 2008 yılı için % 12 (yüzde oniki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2009 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar asağıdaki sekilde tespit edilmistir.
1.1. Gayrimenkul Sermaye Đratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2009 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.600 TL olarak tespit edilmistir.
1.2. Hizmet Erbabına İsyeri veya İsyerinin Müstemilatı Dısında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere Đliskin Đstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, isverenlerce isyeri veya isyerinin müstemilatı dısında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere iliskin istisna tutarı, 2009 takvim yılında uygulanmak üzere 10 TL olarak tespit edilmistir.
1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2009 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit
edilmistir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Sartlarından Olan Đsyeri Kira Bedeline Đliskin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2009 takvim yılında uygulanmak üzere büyüksehir belediye sınırları içinde 4.300 TL, diğer yerlerde 3.000 TL olarak uygulanacaktır.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Sartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2009 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıstır.
Buna göre;
- (1) numaralı bent için 60.000 TL ve 89.000 TL,
- (2) numaralı bent için 30.000 TL,
- (3) numaralı bent için 60.000 TL,
olarak uygulanacaktır.
1.6. Değer Artısı Kazançlarına Đliskin İstisna Tutarı
Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artısı kazançlarına iliskin istisna tutarı, 2009 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 7.600 TL olarak tespit edilmistir.
1.7. Arızi Kazançlara Đliskin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara iliskin istisna tutarı, 2009 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 17.900 TL olarak tespit edilmistir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İliskin Beyanname Verme Sınırı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına iliskin beyanname verme sınırı, 2009 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.070 TL olarak tespit edilmistir.

2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düsük Olarak Tespit Edilmis Bulunan Emtia için Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, seker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düsük olarak tespit edilmis bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmistir. Bu yetki kullanılarak 2008 yılı için 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıstır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2009 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alıs, satıs veya hasılatlarının 31/12/2008 tarihi itibariyle asağıda belirtilen hadleri asmaması gerekmektedir.
Büyüksehir Belediye Sınırları
Dısında Kalan Yerlerde
Büyüksehir Belediye Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Emtianın Cinsi Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satıs
Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satıs
Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt
95.000
107.000
130.000
150.000
Seker –Çay
76.000
95.000
89.000
119.000
Milli Piy. Bileti, Hemen
Kazan, Süper Toto vb.
76.000
95.000
89.000
119.000
İçki (Bira ve Sarap Hariç)
–
İspirto– Sigara–Tütün
76.000
95.000
89.000
119.000
Akaryakıt ( LPG hariç )
107.000
120.000
150.000
168.000
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğrasanlar hakkında, basit usulün özel sartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda islem yapılacaktır.

3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine iliskin uygulamanın 31/12/2009 tarihine kadar devam etmesi, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüstür.

4. 2008 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya baska bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmisti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine
bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak asağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüstür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmis olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde olusan bilesik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2008 yılı için tespit edilmis olan yeniden değerleme oranı % 12’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde olusan bilesik ortalama faiz oranı ise % 18,48’dir.
Buna göre, 2008 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 12 / % 18,48 =) % 64,9 olmaktadır.
4.1. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunla eklenen geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmis, mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifata iliskin açıklamalara 45 numaralı Gelir
Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı olarak yer verilmistir.
Bu çerçevede, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, anılan maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince, geçici 67 nci maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmis olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özellestirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı, bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin uygulanacağı belirtilmistir.
Bu kapsamda, 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmis olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özellestirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
Dövize, altına veya baska bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
Ayrıca, ticari isletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
4.2. 01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar, 26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar
toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmıs tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmistir.
Bu hüküm uyarınca, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmis olan Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere iliskin istisna uygulaması 31/12/2007 tarihinde son bulduğundan, 1/1/2008 tarihinden itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ile bu kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlarla ilgili olarak istisna uygulanması söz konusu
değildir.
Tebliğ olunur.
—————————
1 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
açıklanmıstır.
2 28/12/2007 tarih ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
4 6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
 
 Tarih : 24.12.2008   (Bu haber toplam 1612 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com