VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.12.2008
2008/190 - Alkollü içkilere Bandrol Uygulamasının Kapsamı Genisletildi
15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve
ithalatında; mevcut diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj
hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmis bandrol uygulaması baslatılacaktır.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Tebliğin metni aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.


23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089
TEBLiĞ
Maliye Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERi VE ALKOLLÜ ĐÇKĐLERDE BANDROLLÜ
ÜRÜN iZLEME SiSTEMi GENEL TEBLiĞi
SERi NO: 5
Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden Bakanlığımızca uygulamaya konulan Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkilerde Bandrollü Ürün Đzleme Sistemi (ÜiS) ile ilgili olarak, (1)1 Seri No’lu Genel Tebliğ ve söz konusu tebliğde değisiklikler yapan (2)2 , (3)3 ve (4)4 seri no’lu (ÜĐS) Genel
Tebliğleri bugüne kadar yayımlanmıs durumdadır.
Öte yandan, alkollü içkilerde kullanılan bandroller üzerinde ürün hacim ve Gümrük Tarife Đstatistik Pozisyonu (GTiP) grup bilgilerine yer verilmesi uygulamasına geçis esasları ile mevcut durumu itibariyle (1) Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkilerde Bandrollü Ürün Đzleme Sistemi Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde yapılacak değisiklikler bu Tebliğin
konusunu olusturmaktadır.
I- ALKOLLÜ İÇKİ BANDROLLERİNDE ÜRÜN HACİM VE GTİP GRUP BİLGİSİ UYGULAMASI
A- Uygulamanın Baslangıcı:
15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve ithalatında; mevcut diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmis bandrol uygulaması baslatılacaktır.
Ancak 15 Ocak 2009 tarihi itibariyle üretici, ithalatçı, toptancı, perakendeci, açık içki satıcıları ve satıs noktalarının stoklarında bulunan ve üzerinde gözle görünür hacim ve GTİP grup bilgisi içermeyen alkollü içki bandrolü bulunan ürünlerin satısına devam edilecektir.
B- Uygulamanın İçeriği ve Siparis Esasları:
Seri üretim yapan ve seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ile ithalatçıları 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren üzerinde; ilgili GTİP grup bilgileri yanında ürün ambalaj hacmi yazılı fermente ve distile alkollü içki bandrollerini kullanacaklardır.
Alkollü içki bandrolü kullanan üreticiler ve ithalatçılar talep ettikleri bandrol miktarını ürün ambalaj hacmi ve asağıdaki tabloda yer alan GTİP numaralarını temsil eden GTİP grup bilgilerini içerecek sekilde yazılı olarak yetkili firmaya bildireceklerdir.
Sıra
GTİP GRUBU GTİP NUMARASI
1 2204
22.04
2204.10
2 2205
22.05
2205.10.10.00.00
2205.10.90.00.12
3 2206 2206.00
4 2208
22.08
2208.20
2208.50
2208.60
2208.60.91.00.00
2208.60.99.00.00
2208.70
2208.90
2208.90.48.00.11
2208.90.71.00.11
Alkollü içki bandrolü kullanan üreticiler ve ithalatçıların bandrol siparisi asağıda belirtilen esaslara göre olacaktır;
mali açıklamalar
a) Fermente Alkollü İçki Bandrol Siparisi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri, seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparislerini üretimi/ ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda listelenen
GTĐP grup bilgilerine (2204-2205-2206) göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.
b) Distile Alkollü Đçki Bandrol Siparisi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları;
siparislerini üretimi/ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen (2208) GTĐP grup bilgisine göre ayrı ayrı
adet olarak bildireceklerdir.
C- Yeni Bandrol Bedelleri:
15 Ocak 2009 tarihinden itibaren üzerinde ürün ambalaj hacmi ve GTĐP grup bilgisi yer alacak olan bandrol
uygulamasına geçis dolayısıyla; (1) Seri nolu ÜĐS Genel Tebliğinin "Bandrol ve Kod Uygulaması Bedelleri" baslıklı
bölümünde yer alan tablonun 2. ve 9. satırlarında yer alan bandrollerin bedelleri, yıllık ÜFE artısına ilave olarak 0,00457.- YTL
artırılmak suretiyle tespit edilecektir.
II- (1) SERĐ NO’LU ÜĐS GENEL TEBLĐĞĐNĐN “BANDROL FĐRELERĐ ÜZERĐNE YAPILACAK
ĐSLEMLER” BASLIKLI (3.2.8) NO.LU BÖLÜMÜ ASAĞIDAKĐ SEKĐLDE YENĐDEN DÜZENLENMĐSTĐR.
3.2.8. Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak Đslemler
3.2.8.1. Tütün Mamulleri Bandrollerinde Fire Uygulaması
Aktive edilmis tütün mamulü bandrol fireleri mamul çesidine göre gruplara ayrılarak, aktive edilmemis tütün mamulü
bandrol fireleri ise tek bir grup olarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir. Bu sekilde
tespit edilen firelere iliskin bilgiler, seri üretim yapan üreticiler tarafından aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ
ekinde yer verilen EK-I.A Tütün Mamullerinde Bandrol Fire Bildirim Formu’yla yetkili firmaya bildirilecektir.
Ürünün ambalajından ayrı olarak veya düzgün kesilmis paketlerle birlikte muhafaza edilen aktive edilmis bandrol
fireleri, sayılmasının mümkün olması durumunda sayılarak, sayılmasının mümkün olmadığı durumda ise hassas terazide
tartılarak veya asağıda belirtilen komisyonun belirleyeceği baska herhangi bir yöntemle tespit edilecektir. Aktive edilmis
bandrol fireleri ürün ambalajları ile birlikte muhafaza edildiği durumda, paketlerin düzgün kesilmis ve aynı ağırlığa sahip
olması gerekmektedir.
Aktive edilmemis bandrollerin fire miktarı tespit edilirken, belli bir miktar aktive edilmemis bandrol hassas terazide
tartılarak toplam ağırlığı belirlenecek ve bu suretle tespit edilen tahmini toplam aktive edilmemis bandrol miktarının, firmanın
beyan ettiği rakama yakın olması durumunda beyan edilen rakam doğru kabul edilecektir. Aksi takdirde komisyon kararı esas
alınacaktır.
Seri üretim yapan üreticiler tarafından yılın ilk altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fire miktarları, Temmuz ayı
içerisinde; yılın ikinci altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fire miktarları ise Ocak ayı içerisinde; Gelir Đdaresi
Baskanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma personelinin katılımı ile olusturulacak
komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen EK-I.B Tütün Mamullerinde Fire Bandrolü Tespit ve Đmha Tutanağı’nın
düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve sekilde imha edilecektir.
Seri üretim yapmayan isletmeler ile ithalatçı firmaların tütün mamulü bandrol fireleri, seri üretim yapmayan üretici ve
ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun
belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir Đdaresi Baskanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile olusturulacak komisyon tarafından, Tebliğ
ekinde yer verilen Ek-I.B Alkollü Đçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve Đmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten
sonra belirlenecek tarih, yer ve sekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha islemine temsile yetkili kisi göndermemesi
durumunda tutanağı kabul etmis sayılacaktır.
3.2.8.2. Alkollü Đçki Bandrollerinde Fire Uygulaması
Distile alkollü içki ve fermente alkollü içki grupları itibariyle ayrılmıs aktive edilmis alkollü içki bandrol fireleri marka,
hacim ve GTĐP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak, aktive edilmemis alkollü içki bandrol fireleri ise hacim ve GTĐP grup
bilgisi özelliklerine göre ayrılarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.
Aktive edilmis bandrol fireleri, ürünün ambalajından ayrı olarak veya kapison ya da kapaklarla birlikte muhafaza
edilecektir.
Seri üretim yapan isletmeler, aktive edilmis ve aktive edilmemis bandrol firelerine iliskin bilgileri aylık olarak takip
eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.A Alkollü Đçkilerde Bandrol Fire Bildirim Formu’yla yetkili
firmaya bildirecektir. Bandrol fireleri, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Gelir Đdaresi Baskanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma yetkilisinin katılımı ile olusturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer
verilen Ek-II Alkollü Đçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve Đmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra
komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve sekilde imha edilecektir.
Seri üretim yapmayan isletmeler ile ithalatçı firmaların alkollü içki bandrol fireleri, üretici ve ithalatçı firmalar
tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirleyeceği yere
gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir Đdaresi Baskanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile olusturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer
verilen Ek-II.B Alkollü Đçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve Đmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra
belirlenecek tarih, yer ve sekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha islemine temsile yetkili kisi göndermemesi durumunda
tutanağı kabul etmis sayılacaktır.
III- 1 SERĐ NOLU ÜĐS GENEL TEBLĐĞĐNĐN (10) NUMARALI "CEZAĐ MÜEYYĐDELER" BASLIKLI
BÖLÜMÜ ASAĞIDAKĐ SEKĐLDE YENĐDEN DÜZENLENMĐSTĐR
10. Cezai Müeyyideler:
Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler, ithalatçılar, toptancılar,
perakendeciler, açık içki satıcıları ve satıs noktaları adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355
inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Öte yandan alkollü içki veya tütün mamullerini bandrolsüz-kodsuz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satısını yaptığı
tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satıs noktalarına Vergi Usul Kanununun
mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun
olmadığının açık güvenlik özellikleri ile tespit edilebilir olması halinde de aynı uygulama geçerli olacaktır.
Bununla birlikte bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının; toptancı, perakendeci açık içki satıcısı
ve satıs noktalarında yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda bahsi geçen özel usulsüzlük cezası
üretici veya ithalatçı adına kesilecektir.
Tebliğ olunur.
——————————————————
1 17/3/2007 tarih ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
2 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 18/8/2007 tarih ve 26617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
4 7/3/2008 tarih ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
 
 Tarih : 24.12.2008   (Bu haber toplam 2023 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com