VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.12.2008
2008/188 - 2009 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları Değişti

2009 Yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarlarına iliskin yayınlanan 51 No.lu
Damga Vergisi Genel Tebliği metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 


23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
DAMGA VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 51)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değisik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı basından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kurusa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.” denilmis, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değisik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Su kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda
yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını asamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı basından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıstır.
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci maddesiyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye istinaden, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurusta yer alan “Yeni” ibareleri
kaldırılmıstır.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit edilmis ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmis bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 50 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(5) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıs ve 1/1/2009 tarihinden
itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmistir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine iliskin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmıs ve 1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 Türk Lirası olmustur.
Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,5)
6. (Değisik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmis ikinci el araçların satıs ve devrine iliskin sözlesmeler (Binde 1,5)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (25,40 TL)
2. Sulhnameler (25,40 TL)
3.Turizm isletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözlesmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) (142,00 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıstaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (25,40 TL)
2. (Değisik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kisiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,5)

III. Ticari islemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (9,00 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (5,40 TL)
ac) Đyda senedi (1,10 TL)
ad) Tasıma senedi (0,50 TL)
b) Konsimentolar (5,40 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
a) Mense ve Mahreç sahadetnameleri (9,00 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve isletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (19,60 TL)
bb) Gelir tabloları (9,60 TL)
bc) Đsletme hesabı özetleri (9,60 TL)
c) Barnameler (1,10 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,00 TL)
e) Ordinolar (0,50 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına iliskin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kisiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kisiler adına
açılmıs veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 7,5)
b) Maas, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karsılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kisiler adına açılmıs veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler (Binde 6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına sahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,50 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (25,40 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (33,90 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (16,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (16,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (16,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (33,90 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (12,50 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (12,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (0,50 TL)
————————————
1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
4 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
5 26/12/2007 tarihli ve 26783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.

 
 Tarih : 24.12.2008   (Bu haber toplam 1477 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com