VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.12.2008
2008/187 - 2009 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve istisna Tutarları Değişti
2009 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve istisna tutarlarına iliskin 40 No.lu Veraset ve
Đntikal Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 40)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla iliskin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artıs yapılmak suretiyle tespit olunur.
Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmistir.
Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla iliskin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu sekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini asmayan kesirler dikkate alınmaz....” denilmektedir.
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(3) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurusta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmıs bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde bulundurularak düzenlenmistir.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (on iki) olarak tespit edilmis ve 387 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmistir.
Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren Veraset ve Đntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve esten her birine isabet eden miras hisselerinde 107.604 TL (füruğ bulunmaması halinde ese isabet eden miras hissesinde 215.336 TL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481 TL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarısma ve çekilislerde kazanılan ikramiyelerde 2.481 TL
olarak dikkate alınacaktır.
Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmistir.
Bu nedenle, 1/1/2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi asağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Veraset yoluyla intikallerde Đvazsız intikallerde Matrah vergi oranı (yüzde) vergi oranı (yüzde)
İlk 160.000 TL için 1 10
Sonra gelen 350.000 TL için 3 15
Sonra gelen 760.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.500.000 TL için 7 25
Matrahın 2.770.000 TL’yi asan bölümü için 10 30
Tebliğ olunur.
—————————————
1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
4 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
 
 Tarih : 24.12.2008   (Bu haber toplam 1513 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com