VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

20.12.2008
2008/183 - Vergi Usul Kanunu 388 Sıra Nolu Genel Tebliğ Yayınlandı.

01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak  VUK da yer alan had ve miktarların belirlendiği VUK 388 nol Genel  tebliğin tam metni aşağıdadır.

Buna göre fatura düzenleme (aynı zamanda gider yazılabilecek demirbaslara iliskin sınır) 670 TL’na çıkıyor. Ceza tutarları % 12 oranında artıyor.

Bilgilerinize Sunulur.

 

20 Aralık 2008 CUMARTESİ
 Resmî Gazete
 Sayı : 27086
 
TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından:
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 388 )

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

             Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruşta (YKr)  yer alan “Yeni” ibareleri, 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmış bulunmaktadır.

             Bu hükümler gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2008 yılında uygulanan miktarların, 2008 yılı için %12 (on iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

             Tebliğ olunur.

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

 

2009 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

1.500

 

 

1.500-150.000

  

150.000 ve aşması halinde

 

 

 

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

17,90

 

 

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

119.000

168.000

67.000

119.000

 

 

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

670

 

 

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,80

 

 

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

670

 

 

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              7,60

 16

 

 

 

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                                   

3 - İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar                                                                                               

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

 

 

                                           89

                                               56

 

                                            

                                          28

                                    14

 

                                           7,60

                                 3,50

 

 

 II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar                                                                                            

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

 

 

 

 

                                               50

                                          28

 

                                       14  

                                            7,60

 

 

                                                                            3,50                                 2

 

MADDE NO – KONUSU

 

2009 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ve diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

                                             160

 

 

                  76.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

 

 

 

                                             160

 

 

                                          7.600

 

 

                  76.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

 

 

160

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

 

 

 

                    3.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

 

 

190

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

 

560

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

 

 

 

                      760

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

       işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

       adına

 

 

 

                       560

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                          1.600

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

 

760

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

 

 

 

 
 Tarih : 22.12.2008   (Bu haber toplam 1620 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com