VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.12.2008
2008/177 - Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası 4 Seri No.lu Tebliğ İle Yayınlandı.

1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç Đstisnası Uygulaması
Hakkında Tebliğ ile ilgili yeni düzenlemeler yapan 4 Seri no.lu Tebliğ yayınlanmıstır.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Tebliğ ektedir.

Bilgilerinize Sunulur.5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075
TEBLiĞ
Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:
DÖViZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLiĞ
(SERi NO: 4)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci  maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak döviz kazandırıcı faaliyetlere iliskin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında
Tebliğ1 ile ilgili olarak asağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmustur.

1 – (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’in “3.2. DĐĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” baslıklı bölümünün yürürlükte bulunan 3.2.14., 3.2.15., 3.2.16., 3.2.18., 3.2.19., 3.2.22., 3.2.24., 3.2.25. numaralı fıkraları kaldırılmıs; bu Tebliğ ile 3.2.19. numaralı fıkra eklenmis ve “3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” baslıklı bölümü asağıdaki sekilde yeniden düzenlenmistir.
“3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER
Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler asağıda sayılmıstır:
3.2.1. Devlet Planlama Teskilatı (DPT) Müstesarlığınca yayımlanan cari yıl yatırım Programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte istirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,
3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu iste kullanılmak üzere bu isin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satıs ve
teslimleri,
3.2.1.2. Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu iste kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (isi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.1.3. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı seklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (3.2.1.2.) alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.1.4. Yukarıda belirtilen (3.2.1.1.), (3.2.1.2.) ve (3.2.1.3.) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müsavirlik, mühendislik vb. hizmet satısları,
3.2.2. Savunma Sanayi Müstesarlığınca onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenmis yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.3. Savunma Sanayi Müstesarlığınca Savunma Sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluslarına üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.4. (3.2.2) ve (3.2.3.) bentlerinde belirtilen firmalara, yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.5. Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Tesvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden yerli imalatçı firmaların yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.6. Yerli imalatçı firmaların, Dıs Ticaret Müstesarlığınca yayımlanan Tebliğler eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.7. Yerli imalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.8. Yap-İslet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
3.2.9. Kamu kurum ve kuruluslarınca uluslararası ihaleye (sabit sermaye yatırımı nitelikli olanlar) çıkarılan yatırım malına, sınai mamullere ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satıs ve teslimleri,
3.2.10. Kamu kurum ve kuruluslarınca yaptırılan uluslararası tasımalar ile bu kurum ve kuruluslar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmıs yurt içi tasımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,
3.2.11. Uluslararası tasımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulastırma hizmet ve faaliyetleri,
3.2.12. Yurt dısına yönelik olarak gerçeklestirilecek müteahhitlik, müsavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
3.2.13. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlasma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kurulusların yurt dısından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden yerli imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluslar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluslarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve
teslimleri,
3.2.14. Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dısında çalısan Türk vatandaslarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dısındaki sağlık ve sigorta kuruluslarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karsılığı verilecek sağlık hizmetleri,
3.2.15. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dısındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karsılığı hizmet satısları,
3.2.16. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dısında yerlesik firmalar adına garanti kapsamında gerçeklestirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satısları,
3.2.17. Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dısında mağaza açılması veya isletilmesi,
3.2.18. Kamu kurum ve kuruluslarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karsılığında maden çıkarımı ve isletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri,
3.2.19. Yurt içinde yerlesik haber ajanslarınca, yurt dısındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satısları.”

2 – Tebliğin “4. UYGULAMAYA İLİSKİN ESASLAR” baslıklı bölümünün (4.1.) numaralı bendinin birinci paragrafı ile (4.4.) numaralı bendi asağıdaki sekilde yeniden düzenlenmis, yerli firma ve imalatçı firma ifadelerinin açıklığa kavusturulması için (4.7.) numaralı bendinden sonra gelmek üzere (4.8.) numaralı bent eklenmistir.
“4.1. (3.1.8)’de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmis "Dahilde Đsleme Đzin Belgesi"; (3.2.)’de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmis "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluslarca, asağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde baska bir belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.”
“4.4. Yurt dısına yönelik olarak gerçeklestirilecek müteahhitlik, müsavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerinde, isin proje safhası da dahil olmak üzere yapılan islemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılacaktır.”
“4.8. Bu Tebliğde geçen; “Yerli firma” ibaresi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmus ve vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan firmaları; “yerli imalatçı firma” ve “imalatçı firma” ibareleri ise, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmus, vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan ve üretim faaliyetinde bulunan firmaları ifade edecektir.”
Tebliğ olunur.
——————————
1 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.

 
 Tarih : 6.12.2008   (Bu haber toplam 1691 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com