VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

04.01.2005
2005/003 - Yeni Damga Vergisi Had ve Tutarları

01.01.2005 tarihi itibarıyla uygulanacak olan damga vergisi had ve tutarlarını gösteren (1) sayılı tablo ile damga vergisinden istisna edilen kağıtları gösteren (2) sayılı tablo aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize Sunulur

 

(1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(18,00 YTL)

2. Sulhnameler

(18,00 YTL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(100,00 YTL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(18,00 YTL)

2. İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)

(Binde 4,5)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(6,50 YTL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(4,00 YTL)

ac) İyda senedi

(1,00 YTL)

ad) Taşıma senedi

(0,50 YTL)

b) Konşimentolar

(4,00 YTL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(6,50 YTL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar

(14,00 YTL)

bb) Gelir tabloları

(7,00 YTL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(7,00 YTL)

c) Barnameler

(1,00 YTL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(3,00 YTL)

e) Ordinolar

(0,50 YTL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(3,00 YTL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar

(Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar

(Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6)

d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,50 YTL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(18,00 YTL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(24,00 YTL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(12,00 YTL)

bd) Muhtasar beyannameler

(12,00 YTL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(12,00 YTL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(24,00 YTL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(9,00 YTL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(9,00 YTL)

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

(0,50 YTL)

 
 Tarih : 14.1.2006   (Bu haber toplam 1874 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com