VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

26.12.2007
2007/113 - 2008 Yılında Uygulanacak Ceza Tutarları İle Diğer Bazı Had ve Miktarlar Resmi Gazetede Yayınlandı.


2008 Yılında Uygulanacak Ceza Tutarları İle Diğer Bazı Had ve Miktarlar Resmi Gazetede Yayınlandı.

Konuya ilişkin olarak yayınlanan 378 No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği aşağıdadır..

Bilgilerinize Sunulur.

 

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 378 )


213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların, 2007 yılı için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.


VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
MADDE NO – KONUSU
2008 Yılında
Uygulanacak Miktar (YTL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
1.380
1.380-138.000
138.000 ve aşması halinde
MÜKERRER
MADDE 115-
Tahakkuktan vazgeçme
16
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
107.000
150.000
60.000
107.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 600
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,70
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 600
MADDE 343- En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
6,80
14,90
MADDE 352-
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
80
50
25
13
6,80
3,20
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
46
25
13
6,80
3,20 1,80
MADDE NO – KONUSU
2008 Yılında
Uygulanacak Miktar(YTL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
149
68.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
149
6.800
68.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
149
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
3.200
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
170
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
500
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma  zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere
680
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel  işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
500
MÜKERRER
MADDE 355-
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.490
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
680
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320

 

 
 Tarih : 27.12.2007   (Bu haber toplam 1720 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com