VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

26.12.2007
2007/111 - 2008 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesine İlişkin 29 No.lu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği Yayınlandı.

2008 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tarifesine ilişkin 29 No.lu Motorlu
Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 29

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır."
hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına
dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.
2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
Motor Silindir Hacmi (cm3) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı          351,00 245,00 139,00   105,00   40,00
1301 - 1600 cm3 e kadar  561,00   421,00 245,00   174,00   68,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 986,00   773,00  456,00   279,00  110,00
1801 - 2000 cm3 e kadar 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00
2001 - 2500 cm3 e kadar 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00
2501 - 3000 cm3 e kadar 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00
3001 - 3500 cm3 e kadar 4.937,00 4.442,00 2.677,00 1.338,00 493,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 7.759,00 6.701,00 3.949,00 1.763,00 704,00
4001 cm3 ve yukarısı 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar 68,00 54,00 40,00 26,00 12,00
251 - 650 cm3 e kadar 139,00 105,00 68,00 40,00 26,00
651 - 1200 cm3 e kadar 351,00 210,00 105,00 68,00 40,00
1201 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00 279,00 139,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL) Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 421,00 279,00 139,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 561,00 351,00 210,00
1901 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.056,00 633,00 279,00
26 - 35 kişiye kadar 1.268,00 1.056,00 421,00
36 - 45 kişiye kadar 1.409,00 1.197,00 561,00
46 kişi ve yukarısı 1.691,00 1.409,00 845,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 379,00 252,00 125,00
1.501 - 3.500 kg’a kadar 760,00 442,00 252,00
3.501 - 5.000 kg’a kadar 1.141,00 950,00 379,00
5.001 - 10.000 kg’a kadar 1.268,00 1.077,00 507,00
10.001 - 20.000 kg’a kadar 1.521,00 1.268,00 760,00
20.001 kg ve yukarısı 1.902,00 1.521,00 886,00
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(III) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek
Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG’ne kadar 21,15 14,09 7,04 2,79
21 - 50 BG’ne kadar 28,20 21,15 12,68 5,61
51 - 100 BG’ne kadar 35,26 28,20 16,91 7,04
101 - 150 BG’ne kadar 42,31 35,26 21,15 9,86
151 BG ve yukarısı 63,48 49,37 28,20 14,09
(III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL) Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
                       1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 1 1 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 7.053,00 5.641,00 4.231,00 3.384,00
1.151 - 1.800 kg.’a kadar 10.581,00 8.464,00 6.348,00 5.078,00
1.801 - 3.000 kg.’a kadar 14.108,00 11.286,00 8.464,00 6.771,00
3.001 - 5.000 kg.’a kadar 17.636,00 14.108,00 10.581,00 8.464,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar 21.163,00 16.930,00 12.697,00 10.157,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar 24.691,00 19.752,00 14.813,00 11.849,00
20.001 kg. ve yukarısı 28.218,00 22.574,00 16.930,00 13.544,00

Tebliğ olunur.
———————————
(1) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(6) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 
 Tarih : 27.12.2007   (Bu haber toplam 1692 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com