VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

26.12.2007
2007/110 - 2008 Yılı Emlak Vergileri % 3,6 Zamlı Olarak Uygulanacak. 52 sıra no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

2008 yılında uygulanacak emlak vergisine esas vergi değerinin hesaplanmasında VUK'nun mük. 49 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca takdir komisyonu tarafından 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa veya arazi metrekare birim değerleri % 3,6 (üç virgül altı) oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

Konuyla ilgili 52 sıra no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 52)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değer tespitini dört yılda bir takdir edecekleri hükme bağlanmıstır. Bu hüküm uyarınca arsa ve arazi takdirleri son olarak 2005 yılında yapılmıs bulunmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(2) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir islemlerinde takdir isleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren baslayacağı hüküm altına alınmıs olduğundan 2005 yılında yapılan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine iliskin bina, arsa ve arazi vergisi mükellefiyeti 2006 yılından itibaren baslamaktadır.
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin baslangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı belirtilmistir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da,
33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin, takdir isleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın basından baslamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıstır.
Bakanlığımızca, 2007 yılına ait tespit edilen yeniden değerleme oranı, 377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit ve ilan edilmis bulunmaktadır.
Buna göre, mükelleflerin 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2007 yılı vergi değerlerinin, 2007 yılına iliskin tespit edilen % 7,2’lik yeniden değerleme oranının yarısı olan % 3,6 (üç virgül altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
Diğer taraftan, mükellefiyetleri 2008 yılında baslayan mükelleflerin, bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca arsa veya arazi için 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin 2006 yılına ait yeniden değerleme oranının(4) yarısı (% 3,9) nispetinde artırılarak belirlenen 2007 yılı değerinin %
3,6 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.
ÖRNEK: Mükellef (A) 2007 yılında Gaziantep ili, Sahinbey Belediyesi sınırları içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almıs ve bu arsaya iliskin emlak vergisi bildirimini adı geçen Belediyeye vermistir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 75 YTL’dir.
2006 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak, 2007 yılına ait yeniden değerleme oranı ise % 7,2 olarak tespit edilmis bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2008 yılında baslayan mükellefin, 2007 yılında satın aldığı arsanın 2008 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri asağıda belirtildiği sekilde hesaplanacaktır.
Takdir komisyonunca takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri : 75,00 YTL
2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,8/2 =) : % 3,9
Arsanın 2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmıs asgari ölçüde metrekare birim değeri
[75,00+(75,00x % 3,9)=] : 77,93 YTL
2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%7,2/2 =) : % 3,6
2008 yılı vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare
birim değeri [77,93+(77,93x%3,6) =] : 80,74 YTL
Arsanın 2008 yılı vergi değeri (80,74x1000 =) : 80.740,00 YTL

Tebliğ olunur.
——————————
(1) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
(2) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
(3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
(4) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıstır.

 

 
 Tarih : 27.12.2007   (Bu haber toplam 1856 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com