VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

26.12.2007
2007/109 - 2008 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Yayınlandı

2008 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve istisna tutarlarına ilişkin yayınlanan 39 No.lu Veraset ve İntikal Kanunu Genel Tebliği ektedir.

Bilgilerinize Sunulur.

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 39)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım
sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz...." denilmektedir.
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci maddesinde ise "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 377 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 96.075 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 192.265 YTL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.216 YTL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.216 YTL
olarak dikkate alınacaktır.
Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu
nedenle, 1/1/2008 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Veraset yoluyla intikallerde İvazsız intikallerde Matrah vergi oranı (yüzde) vergi oranı (yüzde)
İlk 150.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 320.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 680.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.380.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.530.000 YTL’yi aşan bölümü için 10 30

Tebliğ olunur.
——————————
(1) 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 10/1/1961tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 
 Tarih : 27.12.2007   (Bu haber toplam 1741 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com