VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

26.12.2007
2007/106 - 2008 Yılında Uygulanacak Harçlar Tarifesi. Harçlar Kanunu 54 nolu Genel Tebliğ.

2008 yılında uygulanacak harçlar tarifesine ilişkin 54 No.lu Harçlar Kanunu Genel
Tebliği metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 


TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 54)
492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,
"......
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz."
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (377) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (52) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
——————————
(1) 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TARİFE
Yargı Harçları :
A) Mahkeme harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
6,60 YTL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde
14,00 YTL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge Adliye
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinde(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
21,40 YTL
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (8,10 YTL)'den aşağı olmamak üzere)
(Binde 1,8)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda
8,10 YTL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (14,00 YTL)'den az olmamak üzere)
(Binde 1,8)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
(Binde 54)
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler
(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)
(Binde 9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
(Binde 3,6)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)
(Binde 9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) Yukarıdaki
nispetler Bölge Adlie Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen
uygulanır.
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir
değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (14,00 YTL)'den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında
14,00 YTL
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) (a) fıkrasında yazılı
davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında
28,90 YTL
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge Adliye
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
22,90 YTL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında
22,90 YTL
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı
14,00 YTL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı
14,00 YTL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
(Yüzde 3,6)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan
(Yüzde 7,2)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet
gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 3,6)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan
(Yüzde 1,8)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde
(Yüzde 1,8)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
(Yüzde 3,6)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde
(Yüzde 1,8)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde
(Yüzde 3,6)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
9,80 YTL
II. İflas harçları:
1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
22,90 YTL
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden
(Yüzde 3,6)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden
(Binde 9)
C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
102,70 YTL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 294,30 YTL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
663,00 YTL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
51,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
73,10 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
161,50 YTL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
51,00 YTL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
73,10 YTL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
161,50 YTL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
20,00 YTL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
28,90 YTL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
51,00 YTL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya
memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
5,20 YTL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)
17,10 YTL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
1,00 YTL
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
2,30 YTL
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
2,30 YTL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a)Bir yıla kadar
(Binde 9)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için
(Binde 4,5)
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde ( 8,10 YTL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden
(Binde 3,6)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden
(Binde 3,6)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise
21,40 YTL
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden
21,40 YTL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden
(Binde 3,6)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler
(Binde 0,90)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler
28,90 YTL
(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları :
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardanbeher imza için
(Binde 0,90)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (28,90YTL)'den az, (14.740,10 YTL)'den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden
(Binde 1,8)
Harç miktarı (2,30 YTL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
(Binde 3,6)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan
0,26 YTL
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
4,60 YTL
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak
tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
8,10 YTL
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için
3,90 YTL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için
6,00 YTL
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
11,20 YTL
bb)Serbest meslek kazanç defteri
14,00 YTL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler
14,00 YTL
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
3,80 YTL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
3,80 YTL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004) Ticaret sicili
memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
1,00 YTL
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
2,30 YTL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
8,10 YTL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
8,10 YTL
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
146,80 YTL
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
1,80 YTL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
1,80 YTL
11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan ücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve oter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
28,90 YTL
(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları :
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan
dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
14,00 YTL
b)Danıştaya başvurma
28,90 YTL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai
kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (14,00
YTL)'den az olmamak üzere
(Binde 3,6)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı
zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (28,90 YTL)'den az olmamak üzere
(Binde 7,2)
 (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve
diğer işlemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında
14,00 YTL
b)Danıştay kararlarında
28,90 YTL
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında
28,90 YTL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)
0,80 YTL
(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar :
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden
(Binde 9)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden
takdir edilecek değer üzerinden
(Binde 1260)
3.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde,
bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya, piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı
değer üzerinden
(Binde 9)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa
hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre
dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 54)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir
olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
(Binde 54)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden
(Binde 9)
b)Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak
taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında
rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 9)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay
sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 3,6)
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden
(Binde 3,6)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde
borç miktarı üzerinden
(Binde 3,6)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden
(Binde 1,8)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011
inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 1,8)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının
mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
(Binde 5,4)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak
kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli
üzerinden
(Binde 5,4)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,
(Binde 3,6)
12.Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde,
sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden
(Binde 5,4)
13. a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998) Arsa ve arazi
üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden
(Binde 15)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan
sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi
değeri üzerinden
(Binde 7,5)
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen
ibare.Yürürlük:9.4.2002) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve
muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme
süresi içinde ödenir.Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde
yürütülür.
b)Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden
(Binde 18)
c)(4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:3.7.2001) (a) fıkrası, dışında
kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden
(Onbinde 5)
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
9,80 YTL
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 1,8)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için
20,00 YTL
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak
belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
3,80 YTL
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı
değeri üzerinden
(Binde 9)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 108)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa
hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen
ibare.Yürürlük:9.4.2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere
emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir
edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 15)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra
hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24.04.2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye
olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul
devir hallerinde devir eden için
(Binde 15)
c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel
üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde
mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için
(Binde 15)
d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615
sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4.4.2007) (Bu bedel,
üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok
olamaz) devir alan için
(Binde 15)
e)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998) Gayrimenkul
üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları
hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan
için
(Binde 15)
f)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998) İvaz karşılığında
kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 15)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu
Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri :
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer
üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada
tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,
(Binde 5,4)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada
tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,
(Binde 9)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname
verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
(Binde 7,2)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname
vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,
(Binde 10,8)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (8,10 YTL)'den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (8,10 YTL)'dir.
 (5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004) Kadastro işlemlerinin
yenilenmesinden harç alınmaz.
Bu tarifenin 13 numaralı bendinin(a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun
6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi
halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.
(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları :
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
(Binde 18)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde
konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 9)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) (0,05 YTL)’ye kadar olan kısmından (0,05 YTL) dahil)
(Binde 36)
b) (0,05 YTL)’den sonra gelen kısmından ilaveten
(Binde 9)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere
tesliminde
(Binde 5,4)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
(Binde 1,8)
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan
0,50 YTL
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
0,26 YTL
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,26 YTL
III. Maktu harçlar:
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
a)Jurnalin tasdiki
43,60 YTL
b)Jurnala sayfa ilavesi
17,10 YTL
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
176,40 YTL
3.İmza ve mühür tasdiki:
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından
verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli
ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike
müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
17,10 YTL
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
34,60 YTL
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve
suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)
17,10 YTL
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)Birinci sayfa için
17,10 YTL
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
8,10 YTL
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)
28,90 YTL
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)
58,50 YTL
7. Terekenin mühürlenmesi
43,60 YTL
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki
25,90 YTL
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı
kağıtlar ve kararlar
17,10 YTL
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından
asıl harca ilave olarak
43,60 YTL
 (6) SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara
Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları :
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar
102,40 YTL
1 yıl için olanlar
146,30 YTL
2 yıl için olanlar
246,80 YTL
3 yıl için olanlar
353,00 YTL
3 yıldan fazla süreli olanlar
500,30 YTL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır.
Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca
tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı
pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek
pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların
sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş
176,00 YTL
b) Müteaddit giriş
589,10 YTL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit
176,00 YTL
b) Çift transit
353,00 YTL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Hangi ülke
vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç
tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş
vizeleri
294,10 YTL
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2004)
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (10,70 YTL)’den az, (53,60 YTL)’den çok
olamaz.)
6,80 YTL
1 aydan sonraki her ay için
42,10 YTL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30.12.2001) (İkamet
tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla
hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi
uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22.6.2002) İkamet tezkeresi
harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
102,40 YTL
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile
eklenen bölüm.Yürürlük:6.9.2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)
90,30 YTL
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)
271,60 YTL
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
452,90 YTL
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:
906,30 YTL
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri
Bakanlığı yetkilidir.
(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları :
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
0,11 YTL
(87,70 YTL’den az, 5.897,90 YTL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin
düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden
(Binde 18)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması
hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu
esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
(Binde 4,5)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli
üzerinden
(Binde 4,5)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden
(Onbinde 9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden
(Onbinde 9)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
8,10 YTL
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
0,11 YTL
(8,10 YTL’den az, 146,90 YTL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden
(Fotokopiler dahil)
3,80 YTL
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 28,90 YTL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tariye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,33 YTL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,18 YTL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,09 YTL
(Harç tutarı 884,20 YTL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (58,50 YTL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,44 YTL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,44 YTL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,33 YTL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 2.358,80 YTL’den çok olamaz)
0,18 YTL
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
17,10 YTL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
28,90 YTL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
58,50 YTL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
73,10 YTL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
0,33 YTL
(43,60 YTL’den az 1.474,20 YTL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
6,60 YTL
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen
fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci
Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz
Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
43,60 YTL
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı
28,90 YTL
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı,
Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi
Kaptanı
17,10 YTL
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve
Balıkçı Gemisi Kaptanı
12,50 YTL
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim
Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
8,10 YTL
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı
belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için
ayrı ayrı olmak üzere) En az (14,00YTL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her
belgenin harç tutarı (146,90 YTL)’den çok olamaz.
0,03 YTL
b) Muafiyet belgesi
28,90 YTL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda
harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005) En
az (28,90 Yeni Türk Lirası) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,33 YTL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,18 YTL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,09 YTL
 (Harç tutarı 884,20 Yeni Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
6,20 YTL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
12,50 YTL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
25,30 YTL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
50,70 YTL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
63,30 YTL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek
ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler
589,20 YTL
b)Memleket içinde imal olunanlar
294,30 YTL
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler
294,30 YTL
-Memleket içinde imal olunanlardan
146,90 YTL
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:31.7.2004)
a) Başvuru harcı
10,00 YTL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri
10,00 YTL
 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı
49,70 YTL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
49,70 YTL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı
49,70 YTL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)
49,70 YTL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
- Devir
49,70 YTL
- Veraset
49,70 YTL
- Lisans
56,90 YTL
- Rehin
49,70 YTL
- Mevki fiil
49,70 YTL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı
56,90 YTL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı
15,60 YTL
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı
40,90 YTL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı
8,60 YTL
d) Tasarım tescil harcı
16,50 YTL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)
97,50 YTL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)
146,70 YTL
g) Devir şerhi tescil
49,70 YTL
h) Lisans işlemi kayıt harcı
97,50 YTL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
28,30 YTL
i) Birleşme kayıt harcı 73,10 YTL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı
56,90 YTL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi
16,50 YTL
l) Menşei memleket belgelerinden
56,90 YTL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı
352,60 YTL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)
40,90 YTL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)
40,90 YTL
c) Marka yenileme harcı
106,20 YTL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı
141,60 YTL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı
86,10 YTL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı
79,00 YTL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı
141,60 YTL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı
52,10 YTL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı
81,70YTL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı
56,90 YTL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı
40,90 YTL
k) Öncelikli başvuru harcı
660,10 YTL
l) Uluslararası başvuru harcı
40,90 YTL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı
10,00 YTL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 10,00 YTL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı
10,00 YTL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı
141,60 YTL
b) Sicil yenileme harcı
141,60 YTL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı
141,60 YTL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden
176,40 YTL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)
441,80 YTL
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
1.547,60 YTL
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri
2.653,80 YTL
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri
3.095,90 YTL
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri
4.423,20 YTL
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri
6.723,90 YTL
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)
8.847,10 YTL
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)
294,30 YTL
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini
taleplerinden
220,70 YTL
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin
Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden
1.105,30 YTL
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme
imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri
sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden
220,70 YTL
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden
264,70 YTL
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden
132,20 YTL
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği
haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının
tescilinden
220,70 YTL
e)Diğer hususların tescilinden
87,80 YTL
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları
589,20 YTL
b)Arama ruhsatnameleri
884,20 YTL
c)İşletme ruhsatnameleri
7.372,50 YTL
d)Belgeler
884,20 YTL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki
146,90 YTL
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde
11,20 YTL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde
28,90 YTL
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde
58,50 YTL
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan
satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus
sayımına göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde
294,30 YTL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde
589,20 YTL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde
884,20 YTL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde
1.474,20 YTL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde
2.948,60 YTL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için
28,90 YTL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için
58,50 YTL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için
146,90 YTL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için
235,50 YTL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için
353,40 YTL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için
471,40 YTL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için
589,20 YTL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için
884,20 YTL
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil
olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma
almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler
294,30 YTL
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir
ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek
olan ruhsatnameler
176,40 YTL
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
294,30 YTL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
294,30 YTL
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları
dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
294,30 YTL
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
294,30 YTL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
294,30 YTL
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat
etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
294,30 YTL
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı
sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
294,30 YTL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan
veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
117,40 YTL
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler
87,80 YTL
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve
laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler
87,80 YTL
c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler
87,80 YTL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 441,80 YTL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar
589,10 YTL
20-50 yataklıya kadar olanlar
884,20 YTL
50-100 yataklıya kadar olanlar
1.474,20 YTL
100 yatak veya daha yukarı olanlar
2.358,80 YTL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu
harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek
ruhsatnameler
589,20 YTL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller
aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler
294,30 YTL
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri
294,30 YTL
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)
58,50 YTL
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)
28,90 YTL
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)
146,90 YTL
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen
şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi
1.179,30 YTL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi
589,20 YTL
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31.7.2004):
Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan
77,40 YTL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan
84,50 YTL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen
bent. Yürürlük:1.1.2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)
352,60 YTL
b)Bulundurma vesikaları
564,10 YTL
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004) Özel kanuna göre
verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
13,90 YTL
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29.7.1998) Özel okul ve
özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
589,20 YTL
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
1.179,30 YTL
c)Özel dersanelerden (Her yıl için)
1.179,30 YTL
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31.12.2003) Karayolları Trafik
Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili
Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde
398,70 YTL
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde
797,60 YTL
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde
1.196,40 YTL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik
olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının
onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
87,80 YTL
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
146,90 YTL
c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
176,40 YTL
d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
235,50 YTL
e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
353,40 YTL
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
87,80 YTL
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
146,90 YTL
h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
176,40 YTL
i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
235,50 YTL
j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden Turistik müessese harcı alınır.
353,40 YTL
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)
(Binde 0,18)
Ancak, bu miktar (5.897,90 YTL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar
3,80 YTL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve
enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar
6,00 YTL
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu
tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 884,20 YTL
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
1.769,00 YTL
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
3.538,90 YTL
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,
5.160,50 YTL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı
devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma
15.482,70 YTL
-İşletme (Her yıl için)
5.160,50 YTL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
10.321,70 YTL
-İşletme (Her yıl için)
5.160,50 YTL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
10.321,70 YTL
-İşletme (Her yıl için)
5.160,50 YTL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
10.321,70 YTL
-İşletme (Her yıl için)
5.160,50 YTL
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin
belgelerinden
2.579,90 YTL
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden
2.579,90 YTL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma
7.740,90 YTL
-İşletme (Her yıl için)
3.833,40 YTL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma
15.482,70 YTL
-İşletme (Her yıl için)
5.160,50 YTL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma
7.740,90 YTL
-İşletme (Her yıl için)
3.833,40 YTL
XI- Finansal faaliyet harçları (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları ve açacakları
Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)
120.277,60
YTL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine
ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)
120.277,60
YTL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler (Her şube için)
24.055,10 YTL
2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)
120.277,60
YTL
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 24.055,10 YTL
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak
üzere) (Her yıl için)
24.055,10 YTL
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri
24.055,10 YTL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
24.055,10 YTL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için
düzenlenen belgeler (Her şube için)
12.027,50 YTL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
24.055,10 YTL
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için
düzenlenen belgeler (Her şube için)
12.027,50 YTL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1.1.2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
11.220,00 YTL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
5.610,00 YTL
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
60.138,50 YTL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
42.329,20 YTL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
24.055,10 YTL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu
mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)
12.027,50 YTL
10- 5582 sayılı Kanunun 33 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21.02.2007
(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları :
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve
Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
63,30 YTL
b) B sınıfı sürücü belgesinden
190,20 YTL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
63,30 YTL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden
126,80 YTL
e) Diğer sürücü belgelerinden
317,20 YTL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.1.2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü
belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç
alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü
belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1.1.2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
www.yontemymm.com.tr
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 36
1378 Sokak Türksoy Apt. 4/4 Alsancak İZMİR
Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00
yontemymm@yontemymm.com.tr
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden
176,00 YTL
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
353,00 YTL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
707,20 YTL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden
353,00 YTL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)
1.768,80 YTL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
1.031,30 YTL
bb) Diğerlerinden
102,40 YTL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden
117,20 YTL

 

 
 Tarih : 27.12.2007   (Bu haber toplam 1836 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com