VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

06.12.2007
2007/102 - Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı.

6 Aralık 2007 Tarih ve 26722 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bu karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” hükümlerinin uygulanmasına iliskin usuller düzenlenmekte olup, Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kisi ve kurumların tamamı bu düzenlemenin kapsamı içindedir. Bu düzenlemenin amacı, iliskili kisilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kisi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının asındırılmasına engel olmaktır.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

 


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2007/12888

Ekli “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 15/11/2007 tarihli ve 101556 sayılı yazısı üzerine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlastırılmıstır.
Abdullah GÜL
CUMHURBASKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Basbakan
C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bakanı
M. BASESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.
M. S. YAZICIOĞLU M. A. SAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçisleri Bakanı
B. ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK
Dısisleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK
Sağlık Bakanı Ulastırma Bakanı Tarım ve Köyisleri Bakanı Çalısma ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Amaç ve Tanımlar

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” hükümlerinin uygulanmasına iliskin usuller düzenlenmekte olup, Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kisi ve kurumların tamamı bu düzenlemenin kapsamı içindedir.
Amaç
MADDE 2 – (1) Bu düzenlemenin amacı, iliskili kisilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kisi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının asındırılmasına engel olmaktır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu düzenlemede geçen temel kavramların tanımları asağıdaki gibidir:
a) Transfer fiyatlandırması: İliskili kisiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedeli ifade eder.
b) İliskili kisi: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulaması bakımından, kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kisi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kisi veya kurumları ifade eder. Ortakların esleri, ortakların
veya eslerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da iliskili kisi sayılır. Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulaması bakımından, tesebbüs sahibinin esi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu sirketler, bu sirketlerin ortakları, bu sirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer sirketler iliskili kisi sayılır. Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi mükellefleri yönünden, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde
bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değisimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kisilerle yapılmıs tüm islemler iliskili kisilerle yapılmıs sayılır.
c) Emsallere uygunluk ilkesi: İliskili kisilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir iliskinin bulunmaması durumunda olusacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.
ç) Geleneksel islem yöntemleri: Karsılastırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satıs fiyatı yöntemlerini ifade eder.
d) İsleme dayalı kâr yöntemleri: Kâr bölüsüm yöntemi ve isleme dayalı net kâr marjı yöntemlerini ifade eder.
e) Pesin fiyatlandırma anlasması: İliskili kisilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine iliskin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Baskanlığı (Bundan böyle ‘İdare’ olarak adlandırılacaktır.) ile anlasılarak belirlenebilecek olup, bu anlasma pesin fiyatlandırma anlasması olarak adlandırılır. Pesin
fiyatlandırma anlasması, iliskili kisilerle yapılan islemlere iliskin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin mükellef ile İdare tarafından anlasılarak belirlenmesini ifade eder. Bu sekilde mükellef ile İdare arasında belirlenen yöntem, üç yılı asmamak üzere anlasmada tespit edilen süre ve sartlar dahilinde kesinlik tasır.
f) Kontrol altındaki islem: Birbirleriyle iliskili olan kisiler arasındaki islemleri ifade eder.
g) Kontrol dısı islem: Birbirleriyle herhangi bir sekilde iliskisi bulunmayan kisiler arasındaki islemleri ifade eder.
ğ) İç emsal: Mükellefin iliskisiz kisilerle yaptığı islemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder.
h) Dıs emsal: İliskisiz kisilerin kendi aralarında yaptıkları karsılastırılabilir nitelikteki islemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder.
ı) Karsılastırılabilirlik analizi: Kontrol altındaki islemler ile kontrol dısı islemlerin karsılastırılabilir olmasını ifade etmekte olup, islemler arasında maddi bir farklılık yoksa ya da var olan farklılıkların düzeltimlerle giderilmesi mümkünse, kontrol altındaki islem ile kontrol dısı islem karsılastırılabilir nitelikte kabul edilir.
i) İslev analizi: Kontrol dısı islemler ile kontrol altındaki islemlerin karsılastırılmasında, üstlenilen riskler ve kullanılan varlıklara göre tarafların gerçeklestirdikleri islevleri esas alarak yapılan analizleri ifade eder.
j) İslem düzeltimi: Kontrol dısı islemler ile kontrol altındaki islemlerin karsılastırılmasında, söz konusu islemler arasındaki farklılıklar karsılastırma konusu unsurlar üzerinde maddi etkide bulunuyorsa, karsılastırmanın güvenilir sonuçlar verebilmesi amacıyla bu farklılıkların giderilmesi için yapılan islemleri ifade eder.
k) Belgelendirme: Emsallere uygunluk ilkesinin transfer fiyatlandırmasının her asamasında göz önünde bulundurulduğunu göstermek amacıyla mükellef tarafından tutulan kayıtlar ile sağlanan bilgileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Emsallere Uygunluk İlkesi
Emsallere uygunluk ilkesinin amacı

MADDE 4 - (1) Emsallere uygunluk ilkesinin temel amacı, iliskili kisiler arasındaki mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, söz konusu mal veya hizmet alım ya da satımı için aralarında iliski bulunmayan kisiler arasında belirlenen fiyat veya bedele karsılastırılabilir kosullar altında esit olmasıdır.
Karsılastırılabilirlik analizi
MADDE 5 – (1) Karsılastırılabilirlik analizi, kontrol altındaki islemlerin sahip olduğu kosullar ile kontrol dısı islemlerin sahip olduğu kosulların karsılastırılmasına dayanır. Dolayısıyla karsılastırılabilirlik kavramı da islemler arasındaki farklılıklarınherhangi bir sekilde karsılastırma konusu unsurları maddi olarak etkilememesi veya maddi olarak etkide bulunan farklılıkların
belli islemlerle düzeltilebilecek nitelikte olması gereğini ifade eder.
(2) Karsılastırılabilirliğin tespitinde dikkate alınan baslıca unsurlar asağıdaki gibidir:
a) Mal veya hizmetlerin nitelikleri,
b) İslev analizi,
c) Ekonomik kosullar,
ç) İs stratejileri.
Emsal fiyat aralığı
MADDE 6 – (1) Emsallere uygunluk ilkesi açısından en güvenilir sonuç, karsılastırmalar sonucunda ulasılan tek bir fiyat veya bedel olacaktır. Bununla birlikte, yapılan karsılastırmalar ve uygulanan yöntemler sonucu, tek bir fiyat veya bedelden ziyade birbirine yakın birden çok sonucu içeren belli bir fiyat veya bedel aralığı tespit edilebilir.
(2) Emsal fiyat aralığı, aynı yöntemin farklı karsılastırılabilir kontrol dısı islem verilerine uygulanmasından veya aynı verilere farklı transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen değisik emsal fiyatların olusturduğu bir fiyat dizisidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Transfer Fiyatlandırmasında Uygulanacak Yöntemler
Yöntemlerden beklenen amaçlar

MADDE 7 – (1) Mükellefler, islemin kosullarını ve özelliklerini en iyi yansıtan yöntemi kullanarak, iliskili kisilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımında emsallere uygunluk ilkesiyle tutarlı fiyat veya bedel uyguladıklarını göstermek zorundadır.
Karsılastırılabilir fiyat yöntemi
MADDE 8 – (1) Karsılastırılabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satıs fiyatının, karsılastırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir sekilde iliski bulunmayan gerçek veya tüzel kisilerin birbirleriyle yaptıkları islemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karsılastırılarak tespit edilmesini ifade eder.
Maliyet artı yöntemi
MADDE 9 – (1) Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
(2) Brüt kâr oranı asağıdaki gibi hesaplanır:
Satıslar - Maliyet = Brüt kâr oranı
Maliyet
(3) Kontrol altındaki bir islem için uygulanacak en uygun “makul brüt kâr oranı”, islemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere iliskin olarak, iliskisiz kisilerle yaptığı islemlerde uyguladığı brüt kâr oranı olacaktır. Böyle bir brüt kâr oranı mevcut değilse ya da karsılastırma için gerekli islem sayısı yetersizse, karsılastırılabilir islemler arasında belirlenen fiyat ya da bedeli
etkileyen bir farklılık bulunmaması veya var olan farklılıkların düzeltilebilir nitelikte olması sartıyla iliskisiz kisilerin karsılastırılabilir islemlerine ait brüt kâr oranları da bu yöntemin uygulamasında kullanılabilecektir.
Yeniden satıs fiyatı yöntemi
MADDE 10 – (1) Yeniden satıs fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, islem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir sekilde iliski bulunmayan gerçek veya tüzel kisilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan makul bir brüt satıs kârı düsülerek hesaplanmasını ifade eder.
(2) Söz konusu hesaplama asağıdaki formül kullanılarak yapılacaktır:
Yeniden satıs fiyatı = Emsallere Uygun Fiyat veya Bedel
1 + Brüt satıs kâr oranı
(3) Makul brüt satıs kârı, söz konusu mal veya hizmetin yeniden satısında yüklenilen satıs ve diğer faaliyet giderleri ile üstlenilen riskler ve kullanılan varlıklar esas alınarak gerçeklestirilen islevlerin gerektirdiği kâr tutarını ifade etmektedir.
Diğer yöntemler
MADDE 11 – (1) Emsallere uygun fiyata geleneksel islem yöntemlerinden herhangi birisiyle ulasma olanağı yoksa mükellef, islemlerin mahiyetine uygun olarak diğer yöntemleri kullanabilir. Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan isleme dayalı kâr yöntemlerinin emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabilecektir. İsleyis sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.
Kâr bölüsüm yöntemi
MADDE 12 – (1) Kâr bölüsüm yöntemi, iliskili kisilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki islemlere iliskin
toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri islevler ve yüklendikleri riskler nispetinde iliskili kisiler arasında emsallere uygun olarak bölüstürülmesi esasına dayanan bir yöntemdir.
İsleme dayalı net kâr marjı yöntemi MADDE 13 – (1) İsleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir islemden; maliyetler, satıslar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Pesin Fiyatlandırma Anlasması
Pesin fiyatlandırma anlasmasının amacı
MADDE 14 – (1) Pesin fiyatlandırma anlasmasının temel amacı, mükelleflerin iliskili kisilerle yapacakları mal veya hizmet alım ya da satımında uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına iliskin olarak karsılasılabilecek olası vergi ihtilaflarının önüne geçmektir.
Pesin fiyatlandırma anlasmasının kapsamı
MADDE 15 – (1) Pesin fiyatlandırma anlasmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede, 1/1/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı’na kayıtlı mükelleflerin, 1/1/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin iliskili kisilerle yaptıkları yurt dısı islemlerine iliskin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare’ye basvurmaları mümkündür.
Pesin fiyatlandırma anlasmasının süreci
MADDE 16 – (1) Pesin fiyatlandırma anlasmasına iliskin süreç, mükellefin İdare’ye yazılı basvurusuyla baslayacak olup, mükellef söz konusu basvuruyla birlikte, bu Kararın 17 nci maddesinde yer alan asgari bilgi ve belgeleri de İdare’ye sunmak zorundadır.
(2) Ön Değerlendirme: Yapılan basvuru, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte İdare tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Analiz: Gerekli veriler tamamlandıktan sonra karsılastırılabilir islemlerin, kullanılan varlıkların, diğer düzeltimlerin, uygulanabilir yöntemlerin, anlasma sartlarının ve diğer temel hususların seçim ve değerlendirmesi yapılır.
(4) Anlasmanın kabulü veya reddi: İdare, yapılan analiz sonucunda, mükellefin basvurusunu aynen kabul edebilir veya gerekli değisikliklerin yapılması kosuluyla kabul edebilir ya da reddedebilir. İdare’nin basvuruyu kabul etmesi halinde mükellef ile İdare arasında pesin fiyatlandırma anlasması imzalanır.
(5) Pesin fiyatlandırma anlasmalarının süresi en fazla 3 yıl olup, söz konusu anlasmalar imzalandığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir.
(6) Pesin fiyatlandırma anlasmasına iliskin sürecin her asamasında mükellef ile karsılıklı bilgi ve görüs alısverisinde bulunulur. Ayrıca, yapılan her anlasma yalnızca ilgili mükellefe özgüdür ve bu mükellefi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, yapılan anlasmaların baska mükellefler tarafından emsal olarak kullanılması veya yapılan islemlere iliskin bir kanıt olarak sunulması mümkün değildir.
(7) İdare, mükellefin söz konusu anlasma kosullarına uyum gösterip göstermediğini ve/veya bu kosulların geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini, anlasmada belirlenen süre boyunca mükellefin sunacağı yıllık rapor üzerinden takip eder. Söz konusu rapor, anlasma süresi boyunca her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde bir yazı ekinde İdare’ye gönderilir.
(8) Anlasmanın yenilenmesi: Mükellef mevcut bir pesin fiyatlandırma anlasmasının yenilenmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda mükellef anlasma süresinin bitiminden en az 9 ay önce İdare’ye basvurmalıdır. Mükellef basvurusunda, mevcut anlasmada belirtilen kosullar ile varsayımlarda herhangi bir değisiklik meydana gelip gelmediğini, anlasmanın yenilenmesi
sonucunda anlasmada herhangi bir değisiklik yapılması gerekip gerekmediğini ve tespit edilen yöntemin anlasmada kavranan islemlerin mahiyetine en uygun olarak emsallere uygunluk ilkesini karsıladığını gösterecek gerekli bilgi ve belgeleri sunar.
(9) İdare söz konusu basvurunun incelenmesi sonucunda, mevcut anlasmada belirtilen kosullar ile varsayımların devam ettiğine ve tespit edilen yöntemin emsallere uygunluk ilkesini karsıladığına karar verirse, mevcut anlasmanın aynı kosulları, varsayımları ve yöntemi kapsayacak sekilde bir dönem daha devam ettirilmesini kabul edebilir. Bununla birlikte, İdare,
anlasmada kavranan islemlerin mahiyetinin, belirtilen kosulların ve varsayımların değistiğine ya da farklı bir yöntem tespit edilmesi gerektiğine karar verirse, mükellefin yeni bir pesin fiyatlandırma anlasması basvurusunda bulunması gerekir.
(10) Anlasmanın revize edilmesi: İdare ile mükellef arasında imzalanmıs ve yürürlükte olan bir pesin fiyatlandırma anlasması asağıdaki durumların gerçeklesmesi halinde revize edilebilir:
a) Anlasmada yer alan kritik bir varsayımın gerçeklesmemesi,
b) Anlasma kosullarında esasa iliskin bir değisikliğin gerçeklesmesi veya anlasmada belirlenen kosulların geçerliliğini sürdürmemesi,
c) Çifte vergilendirmeyi önleme anlasmaları da dahil, yasal düzenlemelerde anlasmayı etkileyecek değisikliklerin gerçeklesmesi,
ç) İki veya çok taraflı pesin fiyatlandırma anlasmalarında, diğer ülke idaresinin/idarelerinin anlasmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması veya iptal etmis olması.
(11) Mükellef, İdare ile imzaladığı pesin fiyatlandırma anlasmasının revize edilmesi amacıyla İdare’ye basvurabilir. Söz konusu basvuruda mükellef, anlasmanın revize edilmesi talebinin nedenlerini de içerecek sekilde gerekli bilgi ve belgeleri İdare’ye ibraz etmek zorundadır. Anlasmanın revize edilmesi hususunun İdare tarafından kabul edildiği durumda, anlasmanın
revize edildiği tarihten mevcut anlasmanın süresinin bitimine kadar yeniden belirlenen anlasma kosulları geçerli olacaktır.
İdarenin anlasmanın revize edilmesini kabul etmediği durumda anlasma aynen devam edecektir. Ancak mükellef yukarıda yer alan nedenleri ileri sürerek anlasmanın iptalini isteyebilir. Bu durumda, İdare anlasmayı iptal edebilir.
(12) Mevcut bir pesin fiyatlandırma anlasmasının revize edilmesine iliskin nedenler İdare tarafından da tespit edilebilir.
Anlasmanın revize edilmesi konusunda taraflar anlasmaya varırsa, anlasmanın revize edildiği tarihten mevcut anlasmanın süresinin bitimine kadar yeniden belirlenen anlasma kosulları geçerli olacaktır. Mükellefin anlasmanın revize edilmesini kabul etmediği durumda İdare anlasmayı tek taraflı olarak iptal edebilir.
(13) Anlasmanın iptal edildiği durumlarda iptal kararının verildiği tarihten itibaren anlasma hükümleri geçerliliğini kaybeder.
(14) Anlasmanın iptali: Asağıda belirtilen durumlarda, İdare mevcut bir pesin fiyatlandırma anlasmasını tek taraflı olarak anlasmanın imzalandığı tarihten itibaren iptal edebilir ve anlasmayı hiç yapılmamıs kabul ederek mükellefi vergi incelemesine sevk edebilir:
a) Mükellefin pesin fiyatlandırma anlasmasında belirtilen kosullara uymaması,
b) Mükellef tarafından gerek basvuru esnasında gerekse sonraki asamalarda (yıllık rapor da dahil) ibraz edilen bilgi ve belgelerin eksik, yanlıs veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi.
(15) Diğer taraftan, anlasma süresince her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde İdare’ye gönderilmesi gereken yıllık raporun zamanında ibraz edilmemesi durumunda, mevcut anlasma, söz konusu raporun ilgili bulunduğu hesap döneminin basından itibaren iptal edilebilir.
Pesin fiyatlandırma anlasmasına iliskin belgelendirme
MADDE 17 –- (1) İdare’ye basvuruda bulunan mükelleflerin sunmaları gereken temel bilgi ve belgeler asağıdaki gibidir:
a) Yazılı Basvuru [Yazılı Basvuru’da anlasmanın süresine iliskin talep, anlasma sürecine katılacak mükelleflerin ya da temsilcilerin adları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları, mükellefin faaliyet konusu, kurumun yapısı (merkez, sube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmisi hakkında özet bilgiler, iliskili kisilerin tanımı ve bu kisiler arasındaki mülkiyet iliskilerine iliskin bilgiler yer alır.],
b) Üstlenilen islevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
c) Kritik varsayımlara iliskin bilgiler ve gerekçeleri (önerilen transfer fiyatlandırması yöntemi ile bu yöntemin seçimine ve uygulanmasına esas teskil eden kosullara ve varsayımlara iliskin açıklamalar, analizler ve yapılan diğer çalısmalar),
ç) Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine iliskin bilgi,
d) İliskili kisiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara iliskin bilgi,
e) Basvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine iliskin ürün fiyat listeleri,
f) Basvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine iliskin üretim maliyetleri,
g) İliskili kisiler arasındaki islemlere uygulanan sirket içi fiyatlandırma politikası,
ğ) Basvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminde iliskili ve iliskisiz kisilerle yapılan islemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,
h) İliskili kisilerin son üç yıla iliskin mali tabloları, gelir veya kurumlar vergisi beyanname örnekleri, yurt dısı islemlerine ait sözlesmelerin örnekleri,
ı) Önerilen transfer fiyatlandırması yöntemini destekleyen son üç yıla ait finansal veriler ve bunlarla ilgili belgeler,
i) İki veya daha fazla karsılastırılabilir islemin olması durumunda belirlenen emsal fiyat aralığı ve bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
j) Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.
(2) İdare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmıs olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.
BESİNCİ BÖLÜM
Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme
Amaç

MADDE 18 – (1) Belgelendirmede amaç, transfer fiyatlandırmasına iliskin sürecin anlasılması ve hesaplamaların ayrıntılarının gösterilmesidir. Bu nedenle mükellefler tarafından, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda islem yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması ya da temin edilmesi, ayrıca belgelendirmeye iliskin bu bilgi ve belgelerin istenmesi
durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere hazır tutulması zorunludur.
Yıllık belgelendirme
MADDE 19 – (1) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı’na kayıtlı mükelleflerin iliskili kisilerle yaptığı yurt içi ve yurt dısı islemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin iliskili kisilerle yaptığı yurt dısı islemlere iliskin olarak asağıda yer alan bilgi ve belgeleri içeren “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu”nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
(2) Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı’na kayıtlı mükellefler dısındaki diğer kurumlar vergisi mükellefleri iliskili kisilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de iliskili kisilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dısı islemlere iliskin olarak asağıda yer alan bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler.
a) Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, sube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmisi hakkında özet bilgiler, iliskili kisilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kisiler arasındaki mülkiyet iliskilerine iliskin bilgiler,
b) Üstlenilen islevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
c) İslem konusu yıla iliskin ürün fiyat listeleri,
ç) İslem konusu yıla iliskin üretim maliyetleri,
d) İslem konusu yıl içinde iliskili ve iliskisiz kisilerle yapılan islemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,
e) İslem konusu yıl içinde iliskili kisilerle yapılan tüm sözlesme örnekleri,
f) İliskili kisilere ait özet mali tablolar,
g) İliskili kisiler arasındaki islemlere uygulanan sirket içi fiyatlandırma politikası,
ğ) İliskili kisiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara iliskin bilgi,
h) Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine iliskin bilgi,
ı) Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına iliskin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dıs emsaller, karsılastırılabilirlik analizi),
i) Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara iliskin ayrıntılı bilgiler,
j) Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmisse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
k) Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.
(3) İdare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmıs olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 
 Tarih : 25.12.2007   (Bu haber toplam 1800 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com