VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

02.11.2007
2007/094 - ÖTV Kanununa Ekli I ve III Sayılı Listelerde Yer Alan ÖTV Tutarları Yeniden Tespit Edildi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan
mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisine İliskin asgari tutarlar Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya iliskin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize Sunulur.


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2007/12756
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Đliskin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/10/2007 tarihli ve 95648 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2007 tarihinde kararlastırılmıstır.
 
Abdullah GÜL
CUMHURBASKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Basbakan
C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bakanı
M. BASESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. SİMSEK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU M. A. SAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı Đçisleri Bakanı
A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK
Dısisleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Đskân Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK
Sağlık Bakanı Ulastırma Bakanı Tarım ve Köyisleri Bakanı Çalısma ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) VE (III) SAYILI
LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL
TÜKETİM VERGİSİNE İLİSKİN KARAR
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı mallara iliskin özel tüketim vergisi tutarları asağıdaki sekilde yeniden tespit edilmistir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
G.T.İ.P. NO MAL İSMİ VERGİ TUTARI (YTL) BİRİMİ
(İçindeki kursun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar 1,4765 Litre
(Kursunsuz süper benzin)
(İçindeki kursun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1,5985 Litre
(Kursunsuz süper benzin)
İçindeki kursun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 1,4800 Litre
(Kursunlu süper benzin)
(İçindeki kursun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1,4800 Litre
(Kursunlu süper benzin)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11 Motorin 0,9945 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.12 Marine Diesel 0,9945 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.19 Diğerleri 0,9945 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen Mat % 0,2'yi
geçmeyenler)
2710.19.45.00.11 Motorin 0,9245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi
geçmeyenler)
2710.19.45.00.12 Marine Diesel 0,9245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen Mat % 0,2'yi
geçmeyenler)
2710.19.45.00.19 Diğerleri 0,9245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.11 Motorin 0,9245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.12 Marine Diesel 0,9245 Litre
(Ağırlık Đtibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.19 Diğerleri 0,9245 Litre
(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat
2710.19.65.00.00 % 2,8'i geçmeyenler 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
2710.19.69.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler 0,2240 Kilogram
(Sıvılastırılmıs)
2711.11.00.00.00 Doğal gaz
Motorlu Tasıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6326 Standart M³ Diğerleri 0,0230 Standart M³
(Sıvılastırılmıs)
2711.12 Propan 0,9300 Kilogram
(Sıvılastırılmıs)
2711.13 Bütan 0,9300 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılastırılmıs Petrol Gazı (L.P.G)
Motorlu Tasıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
(Otogaz) 0,9980 Kilogram
Diğerleri 0,9300 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00 Doğal gaz
Motorlu Tasıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6326 Standart M³
Diğerleri 0,0230 Standart M³
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11 Propan 0,9300 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12 Bütan 0,9300 Kilogram
3824.90.99.90.54 Biodizel 0,7200 Litre
B CETVELĐ
G.T.İ.P. NO MAL İSMİ
VERGĐ
TUTARI (YTL) BİRİMİ
2707.10 Benzol (Benzen) 1,5985 Kilogram
2707.20 Toluol (toluen) 1,5985 Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent nafta 1,5985 Kilogram
(Çözücü nafta)
2710.11.21.00.00 White spirit 1,5985 Kilogram
2710.11.90.00.11 Diğer solventler 1,5985 Kilogram
(Çözücüler) (Petrol eteri)
2710.11.90.00.19 Diğerleri 1,5985 Kilogram
(Petrol eteri)
2710.19.29.00.00 Diğerleri 1,5985 Kilogram
(Petrol eteri)
2901.10.90.00.11 Hekzan 1,5985 Kilogram2901.10.90.00.12 Heptan 1,5985 Kilogram
2901.10.90.00.13 Pentan 1,5985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 1,5985 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 1,5985 Kilogram
2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 1,5985 Kilogram
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 1,5985 Kilogram
Uygulanacak Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 2 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara iliskin asgari maktu vergi tutarları asağıdaki sekilde yeniden tespit edilmistir.
III SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO MAL İSMİ
ASGARİ MAKTU
VERGİ TUTARI (YTL)
2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 0,0750
2402.20 Tütün içeren sigaralar 0,0750
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmıs 0,0750
purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen 0,0750
maddeleri içersin içermesin)
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 0,0750
Yürürlük
MADDE 3 – Bu Kararın; 1 inci maddesi yayımını izleyen gün, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 
 Tarih : 3.11.2007   (Bu haber toplam 1823 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com