VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

08.10.2007
2007/090 - 30.09.2007 İtibarı İle Aktifteki Hisse Senedi, Hazine Bonosu-Devlet Tahvili İle Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin VUK 279. mad. Uyarınca Değerlemeye Tabi Tutulması.

Vergi Usul Kanunu’nun 31 Aralık 1998 tarihinden itibaren yürürlükte olan, menkul kıymetlerin değerlenmesine ilişkin 279’uncu maddesi ve 6 Şubat 2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği de dikkate alınarak 30.09.2007 tarihi itibarı ile GEÇİCİ VERGİYE ve KURUMLAR VERGİSİNE TABİ KAZANCIN belirlenmesi için yapılması gereken işlemlere aşağıda yer verilmiştir.

V.U.K. 279’uncu madde ve 67 Sıra Nolu K.V.K. Tebliği uyarınca hisse senetleri ile portföyünün en az  % 51’i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri dışında kalan menkul kıymetlerin borsa rayici ile değerlenmesi gerekmektedir.

Buna göre;

- Borsa rayici yoksa veya

- Borsa rayicinin muvazaalı olarak oluştuğu anlaşılırsa,

Borsa rayici yerine menkul kıymetin maliyet bedeline değerleme gününe kadar oluşan gelir tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak tutar esas alınacaktır.

Aynı Kanunun 263’üncü maddesinde borsa rayicinin oluşumunda normal temevvüçler (dalgalanma) dışında bariz kararsızlıklar görülen hallerde değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici borsa rayici olarak esas aldırmaya Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Buna göre Maliye Bakanlığı'nca aksi yönde bir düzenleme yapılmadığı sürece borsada son muamele gününde oluşan rayiç esas alınmak suretiyle değerleme yapılacaktır. Ancak daha sonra yapılacak vergi incelemeleri ile borsada oluşturulan rayicin muvazaalı olduğu anlaşılırsa Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli tarhiyatların yapılması durumu söz konusudur.

Kurumların 30.09.2007 tarihi itibariyle vergi mevzuatında yer alan değerleme esaslarından farklı esaslara göre değerleme yapmaları durumunda, vergi matrahının belirlenmesi amacıyla aşağıdaki yer verilen açıklamalar dahilinde vergi hesabında gerekli düzeltmelerin yapılması zorunludur.

Vergiye tabi matrah açısından değerlemeler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Hisse Senetleri

Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesine göre, hisse senetleri ile portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeli ile değerlenmelidir.

Söz konusu menkul kıymetler ile ilgili olarak değer düşüklüğü karşılığı ayrılması durumunda söz konusu karşılık kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına ilave edilecek, değer artış gelirleri hesaplanması durumunda da bu tutarlar vergi hesabında indirim konusu yapılacaktır.

Bu durumda 30.09.2007 tarihi itibariyle, 01.01.2005 tarihinden sonra alınan hisse senetlerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesine göre alış bedeli ile, 01.01.2005 tarihinden önce alınan hisse senetlerinin ise Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesine göre yapılan belirlemeler doğrultusunda 31.12.2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş değerleriyle muhasebe kayıtlarında yer almaları gerekmektedir.

2. Hazine Bonosu-Devlet Tahvili

Kurumlar 30.09.2007 tarihi itibarı ile aktiflerinde bulundurdukları hazine bonosu ve devlet tahvillerini 28.09.2007 tarihinde borsada meydana gelen işlemlerin ortalama değeri ile değerleyeceklerdir.

28.09.2007 tarihinde borsada işlem görmeyen hazine bonosu devlet tahvilleri (eurobondlar dahil) için ise alış değeri ile itfa değeri arasındaki faizin 30.09.2007 tarihine kadar işlemiş kısmını vergi hesabında gelir olarak dikkate almak gerekmektedir.

Diğer taraftan 28.09.2007 tarihinde borsada işlem görmeyen eurobondların ve döviz cinsinden ihraç edilmiş iç borçlanma senetlerinin döviz cinsinden kayıtlara giren alım bedellerinin kur değerlemelerinin yapılması gerekmektedir.

3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Portföyünde % 51’den az hisse senedi bulunduran yatırım fonlarının şirketlerce iktisap edilen katılma belgeleri 28.09.2007 tarihinde açıklanan değerleri ile değerlemeye tabi tutulacaktır.

28.09.2007 tarihinde IMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri (döviz cinsinden ihraç olunan (F) tanımlı kamu kağıtları dahil) ile bunların değerlemeye esas fiyatlarına aşağıda yer verilmiştir. 30.09.2007 tarihinde aktiflerinde aşağıdaki kamu kağıtlarını bulunduran şirketlerin değerlemelerini kurumlar vergisi matrahı açısından aşağıdaki fiyatlarla yapmaları, söz konusu kağıtları 30.09.2007 itibariyle başka esaslara göre değerlemiş olan kurumların ise bu fiyatlara göre vergi matrahını düzeltmeleri gerekmektedir.

Valör

Hazine Bonosu ve Tahvillerin Tanımı

Ağırlıklı Ortalama
 Fiyat

28/09/2007

TRB031007T16

      99,780   

28/09/2007

TRT171007T10

    109,071   

28/09/2007

TRT071107T11

      98,346   

03/10/2007

TRT281107F12

    102,700   

28/09/2007

TRT121207T13

      96,884   

28/09/2007

TRB160108T11

      95,377   

03/10/2007

TRT130208F19

    101,600   

28/09/2007

TRB200208T14

      93,901   

28/09/2007

TRB120308T13

      92,961   

28/09/2007

TRT090408T17

      91,846   

03/10/2007

TRT280508F19

    103,500   

28/09/2007

TRT110608T11

      89,247   

28/09/2007

TRT020708T11

    104,052   

03/10/2007

TRT090708F10

    102,850   

28/09/2007

TRT160708T15

      87,821   

28/09/2007

TRT130808T17

      86,784   

28/09/2007

TRT081008T10

      84,765   

28/09/2007

TRT261108T17

      83,183   

28/09/2007

TRT040209T13

      80,872   

03/10/2007

TRT010409F10

      92,526   

03/10/2007

TRT220409F15

    103,600   

28/09/2007

TRT060509T18

      77,998   

03/10/2007

TRT251109F13

    102,200   

03/10/2007

TRT200110F17

    101,250   

28/09/2007

TRT100210T12

      99,400   

28/09/2007

TRT170210T15

    105,677   

28/09/2007

TRT180810T18

    105,544   

03/10/2007

TRT150910F16

    103,000   

03/10/2007

TRT150910F24

    103,300   

03/10/2007

TRT131010F15

    105,750   

03/10/2007

TRT131010F23

    106,000   

28/09/2007

TRT120111T10

    105,400   

28/09/2007

TRT190111T13

      97,164   

28/09/2007

TRT070911T19

    102,350   

28/09/2007

TRT150212T15

    106,400   

28/09/2007

TRT070312T14

    101,529   

28/09/2007

TRT260214T10

    102,591   

28/09/2007

TRM021007T14

      99,830   

28/09/2007

TRSKCTF80815

    105,148   


 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 
 Tarih : 8.10.2007   (Bu haber toplam 2071 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com