VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

06.07.2007
2007/078 - Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlgili İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması Hakkında Sirküler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulaması hakkında yayınlanan 48 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri aşağıdadır.

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

 

 

  

 

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/48
 

 

Konusu

: Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının nakden iadesi.

Tarihi

: 06.07.2007

Sayısı

: KDVK–48     /2007–4

İlgili Olduğu Maddeler

: Katma Değer Vergisi Kanunu 29/2

 


1.Giriş:

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının nakden iadesinde inceleme raporu ve teminat aranılıp aranılmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

2.Yasal Düzenleme:

KDV Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu uygulamanın usul ve esasları ise 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin "1.5 Yılı İçinde Mahsup edilemeyen Vergilerin İadesi" başlıklı bölümünde, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiş ve bu kapsamdaki nakden ve mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamaların geçerli olacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan;  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin I/1.4 bölümünde; "Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, köylere, belediyelere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet eliyle kurulan üniversitelere, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıklarına ait mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde yer alan belgelerin (nakden iade talep edilmesi halinde buna ilişkin dilekçe) ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir." açıklaması yer almaktadır.

3.Sonuç:

Buna göre,  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin I/1.4 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının nakden iadesinde inceleme raporu ve teminat aranılmadan işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.

                                                                                                              

 

 

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

 
 Tarih : 9.7.2007   (Bu haber toplam 1882 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com