VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

06.07.2007
2007/077 - İlan ve Reklam Vergilerine İlişkin 4 no lu Sirküler Yayınlandı.

Konuya ilişkin olarak yayınlanan 4 No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri aşağıdadır.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/4

 Konusu                             : (2) Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinin Düzeltilmesi Hakkında

Tarihi                                 : 06/07/2007

Sayısı                                : BGK-4/2007-2

İlgili olduğu maddeler   : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri

1. Giriş

İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb. asanların ilan ve reklâm vergisi mükellefiyeti ve ilan ve reklâm vergisi beyannamesi verme zorunlulukları bulunup bulunmadığı hususunda 14.12.2006 tarihinde (2) numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, söz konusu Sirkülerde, ilan ve reklâm vergisinin mükellefiyetine ilişkin hususların yer aldığı bazı ifadelerin tereddütlere yol açtığı anlaşılmıştır. Sözü edilen Sirkülerde tereddüde mahal veren ifadelerin düzeltilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. (2) Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerine İlişkin Düzeltmeler

2.1. Sirkülerin "2-Yasal Düzenlemeler" başlıklı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

"Kanunun ilan ve reklâm vergisinin tarhı ve ödenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı 16 ncı maddesinde, vergiye tabi ilan ve reklâmlarda;

- İlan ve reklâm işinin mükellefçe yapılması halinde, ilan veya reklâm işinin yapılmasından önce mükellef tarafından,

- İlan ve reklâm işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise, ilan ve reklâm işini yapanlarca ilan veya reklâmın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar,

verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirileceği; beyannamelerin vergi tarifesinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı bentlerinde yazılı ilan ve reklâmlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verileceği; ilan ve reklâm vergisinin, beyanname verme süresi içinde ödeneceği; ilgili belediye meclislerinin maddede yer alan vergi tarifesinin (1), (2) ve (4) numaralı bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklâmlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkili oldukları açıklanmıştır."

2.2. Sirkülerin "3-Sonuç" başlıklı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

"İlan ve reklâm vergisinin;

- Mükellefler tarafından yapılması halinde ilan ve reklâm işinin yapılmasından önce,

- İlan ve reklâm işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklâmın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar,

beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi ve beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir."

Duyurulur.

Osman ARIOĞL
Gelir İdaresi Başkanı

 
 Tarih : 9.7.2007   (Bu haber toplam 1866 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com